ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура допринасят за въвеждане на устойчиви модели на поведение, които да осигурят високо качество на екосистемните услуги и природната среда, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения.

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, развитието на гражданското общество, по-голяма прозрачност и по-високо качество на дейностите на институциите на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда и природата, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-good.jpg През 2014 г. са регистрирани над 570 000 уникални (единични) посещения в интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите поделения, което показва висок интерес към въпросите на околната среда. За сравнение през 2013 г. са регистрирани малко над 500 000 уникални посещения.

 

state-good.jpg Броят на базите данни и публичните регистри, поддържани в интернет от МОСВ и поделенията му – през 2014 г. е най-голям в сравнение с предходните години - те са над 350.

state-good.jpg Почти незначителен е броят на решенията за откази за предоставяне на информация за околната среда за 2014 г. – 30, както и обжалванията във връзка с предоставяне на информация – 6, спрямо общия брой на подадените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в областта на околната среда – 918.

state-good.jpg Посещаемостта на информационните центрове на МОСВ и неговите поделения се задържа на високо равнище – над 46 300 посетители за 2014 г. при 25 360 посетители през 2013 г.

Дефиниция на индикаторите

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за достъп до информация за околната среда и участие на обществеността във вземането на решения в тази област се отчита чрез:

  • Брой на посетителите в информационните центрове на структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на посещенията в интернет страниците на структурите в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой обжалвания на откази на достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания.

Оценка на индикаторите

По-доброто информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за осигуряване на качествена и здравословна околна среда.

В този смисъл отделните лица, организации, групи трябва да участват в обсъждането на решения за опазването на околната среда и устойчивото развитие. За да могат те да предложат обосновани мнения и позиции, следва да им бъде предоставен достъп до всяка съществена информация по въпросите на околната среда. По този начин се насърчава развитието на гражданското общество и се осигурява по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво и по-активно участие на различни обществени групи в този процес. Важен аспект също е и развитието на партньорства на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Брой посетители в информационните центрове на МОСВ и неговите поделения

22 766

25 360

49 403

46 300

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 711 055 общо;

366 532 уникални посещения

1 300 000 общо;

365 000 уникални посещения

1 320 275 общо;

505 450 уникални посещения

1 600 000 общо;

570 000 уникални посещения

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

346

270

256

350

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

1074

1045

969

918

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

926

884

777

713

Брой издадени откази за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

12

14

25

30

Брой обжалвания на откази за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

2

2

7

6

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

81

140

187

113

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

През 2014 г. отвори врати новоизграденият Посетителски информационен и образователен център на Дирекцията на Национален парк "Пирин" в гр. Сандански. Центърът е изграден с финансови средства от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и е част от проект "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата", осъществяван от дирекцията на Национален парк "Пирин". Строителството и обзавеждането на посетителския център е на стойност около 390 000 лв.

В изпълнение на политиката за повишаване на информираността на различни обществени групи по въпросите на околната среда, през 2014 г. продължи практиката за непрекъснато информиране на обществеността, чрез интернет страниците на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП. Това е основна предпоставка и гаранция за осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия в системата на МОСВ. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно се публикуват на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ.

Специално внимание се отделя на използването на електронните средства за достъп до информация. Поддържат се и се актуализират сайтовете в интернет на Министерството и неговите поделения. През 2014 г. са регистрирани над 570 000 уникални посещения в тези страници.

Създават се и се развиват публични бази данни и регистри с информация за околната среда и се актуализира Националният електронен каталог на източниците на екологична информация, който е поставен на страницата на ИАОС. Той представя данни за това кои институции в България, каква информация за околната среда събират, съхраняват и предоставят на обществеността. През 2014 г. се поддържат над 350 регистри и бази данни.

През 2014 г. за пореден път РИОСВ Благоевград е на една от първите позиции в рейтинговата листа на Фондация „Програма достъп до Информация“ за интернет страници, като заема 2-то място сред общо 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация. Това показва изследване на фондацията, извършено в периода 3 февруари – 3 март 2014 г. РИОСВ Пловдив и РИОСВ Перник заеха съответно престижните 7-ма и 39-та позиция.

Продължи работата по улесняване на достъпа на обществеността до достоверна и навременна информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни средства. Осигурява се публичен достъп до онлайн услуги, предоставяни от информационните системи за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, в т.ч.: Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух, Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите, Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Регистъра на защитените територии и защитените зони в България, Регистъра и базата данни на вековните дървета в България, Регистрите относно управлението и мониторинга на отпадъците и др.

Постижение в тази насока е изготвянето от ИАОС през 2014 г. и предоставянето на публичен достъп до доклади относно прилагане на национално ниво през 2012 г. на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Изработени са карти, визуализиращи разпределението на контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори за 2012 г. Изготвени са окончателни справки за пуснатите на пазара електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и гуми за 2013 г., във връзка с изпълнение на: чл. 51, ал. 10 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; чл. 58, ал. 11 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и чл. 34, ал. 2 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

През 2014г. е въведена в експлоатация Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ. Предоставена е географска основа за създаване на уеб приложение за публичен достъп до данни от системата – създадени са ГИС сървиси за 4-те Басейнови дирекции за управление на водите. Разширена е информацията в базовия слой за главните реки в България. Изпълнява се обществена поръчка с предмет „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация”.

През 2014 г. приключиха дейностите по обновяване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон.

Продължава участието на България в европейските инициативи – Обща система за информация за околната среда за Европа (SEIS), Инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE) и Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus).

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2014 г. в системата на Министерството са постъпили 918 заявления за достъп до информация, броят на решенията за откази за предоставяне на информация за околната среда е сравнително незначителен (30), а обжалванията във връзка с предоставяне на информация – 6.

Проектите на документи и нормативни актове се публикуват на интернет страницата на МОСВ и на неговите териториални поделения, както и на Портала на Министерския съвет за обществени консултации за коментари и предложения на обществеността. През отчетния период са проведени 113 обсъждания с участието на обществеността.

През 2014 г. продължи своята дейност създадения през 2013 г. Обществен съвет към министъра на околната среда и водите, който работи в „отворен формат“ – участие на различни представители на граждански организации, браншови организации, академични/научни среди, държавни институции и местни власти, които имат отношение към темите и работата на Министерството на околната среда и водите и биха искали да участват в консултативната роля на Обществения съвет по отделните теми. Заседанията на Съвета се свикват по покана на министъра на околната среда и водите, обявяват се публично на страницата на Съвета и се излъчват онлайн на електронната страница на МОСВ, което осигурява максимална откритост пред обществото. На 04.02.2014 г. се проведе петото редовно заседание на Обществения съвет на тема „Приоритети и политики на Министерство на околната среда и водите през 2014 г.“ В рамките на заседанието бяха обсъдени предложения за сформиране на тематични работни групи към Съвета. На 25 март 2014 г. в рамките на Обществения съвет се проведе и дискусия на тема „Инвестиционни намерения и екологично законодателство в България“.

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg През 2014 г. са проведени над 380 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения. През 2013 г. сапроведени значително по-малко мероприятия – 140

state-good.jpg През 2014 г. са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда”, „Да изчистим България за един ден” и са отбелязани от МОСВ и неговите поделения с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния природозащитен календар.

state-moderate.jpgНаблюдава се тенденция за намаляване, като цяло, на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания и конкурси).

Дефиниция на индикатора

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали от структурите в системата на МОСВ.

Оценка на индикатора

Повишаването на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и устойчиво развитие е насочено към въвеждане на нови модели на поведение, които да осигурят високо качество на екосистемните услуги и природната среда, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения. Поемането на отговорност от всеки отделен човек играе централна роля за въвеждане на екологично отговорно поведение, а оттам и за постигането на устойчиво развитие.

Общият брой на проведените информационни и обучителни мероприятия с ученици намалява поради недостигът на финансови средства, в условията на рестриктивна финансова политика и редуцирани ведомствени бюджети на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към него. За сметка на това, обаче, се отчита значително увеличаване на броя на алтернативните образователни инциативи, за които са необходими по-малко разходи, в т.ч. лекции, беседи, форуми и кръгли маси с участието на деца, ученици и студенти. В информационните центрове на МОСВ и неговите подeления, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения се провеждат обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставят се информационни материали и пр.

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Издадени информационни материали от МОСВ и неговите поделения

75

58

87

97

Проведени са различни конкурси на територията на цялата страна

49

30

36

24

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

175

273

204

152

Проведени изложби на територията на цялата страна

35

30

31

30

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения

108

120

148

386

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

През 2014 г. се подготвиха и проведоха национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Ден на влажните зони – 2 февруари; Ден на водата – 22 март; Седмицата на гората – 7-13 април; Деня на Земята – 22 април; Ден за борба с климатичните промени – 15 май; Деня на биологичното разнообразие – 22 май; Ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни, Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември, Ден за защита на озоновия слой – 16 септември, Ден на птиците – 1 октомври, Ден на мониторинга на водата – 18 октомври, Ден на Черно море – 31 октомври и др. В рамките на тези кампании, от МОСВ и неговите поделения са проведени открити уроци, конкурси, изложби, акции по почистване и залесяване, форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация.

Особено мащабна беше Националната информационна кампания на МОСВ под надслов „Всяка капка си струва“ по повод Световния ден на водата – 22 март. ИАОС разработи информационната част на кампанията: съдържание и дизайн на брошури, билбордове, метропана и метрорамки, стикери с послания. В партньорство със Столична община и Софийски метрополитен на територията на метрото са разпространени брошури (6 000 бр.), а в метростанциите и влакчетата са изложени рекламни пана с посланията на кампанията. Проведени бяха и демонстрационни пробонабирания с участието на ученици и експерти от регионалните лаборатории на ИАОС в градовете Благоевград, Враца, Пловдив и Пазарджик. Всички регионални структури на Министерството активно се включиха в кампанията с разнообразни инициативи - дискусионни форуми, открити уроци, презентации, игри, състезания и изложби с участие на ученици, студенти и екоклубове от страната. Кулминация на кампанията беше проведения на 22 март общоградски празник в гр. Кърджали, организиран от Басейнова дирекция за Източнобеломорски район (БДИБР) и община Кърджали. В празника се включиха стотици деца и младежи от училища и екоклубове, много граждани и гости на града. По време на празника се проведе „Поход на водата”, фотоизложба, състезания, музикална програма и викторини, свързани с водата и опазването й, арт-работилница с отпадъчни материали и др.

На 5 юни - Световния ден на околната среда стартира информационна кампания на ИАОС „Всяка глътка въздух“. Кампанията се проведе с подкрепата на Столична община и продължи с различни инициативи до края на 2014 г. Тя имаше за цел да запознае широката общественост със здравния и социален ефект от замърсяването на въздуха, както и да популяризира данни и тенденции за състоянието му. В рамките на кампанията, на 5 юни, на територията на софийското метро е разпространена брошура, която информира гражданите за основните замърсители на въздуха и техните източници, ефектът от замърсяването върху човешкото здраве, факти за качеството на въздуха в България и какво е необходимо да се направи за неговото подобряване. Освен това, бяха проведени тематични екоуроци в столични училища, предоставена е екологична литература на училищните библиотеки и екоклубове, разпространени са и информационни материали сред учениците.

За Деня на река Дунав – 29 юни, Басейнова дирекция за Дунавски район (БДДР) инициира и проведе мащабна кампания по поречието на р. Дунав в България. Инициативата беше организирана съвместно с РИОСВ Монтана, РИОСВ Враца, РИОСВ Плевен, РИОСВ Велико Търново и РИОСВ Русе, общинските администрации във Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Долна Митрополия, Белене, Свищов, Русе, Силистра и Тутракан, дирекция на Природен парк „Персина”, неправителствени организации. Акцент беше информационна кампания, насочена към опазването на р. Дунав. Паралелно с нея се проведоха изложби, пленери, състезания, празници, посветени на реката. По време на кампанията бяха предоставени информационни материали, осигурени от Международна комисия за опазване на река Дунав и БДДР.

Ежегодно България се включва в инициативата „Европейска седмица на мобилността“ и провежданата в периода 2012-2015 г. от Европейската комисия Кампания за устойчива градска мобилност под надслов „Do the Right Mix“ („Придвижвай се разумно“), като координатор на национално ниво е МОСВ. Седмицата на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Град без коли!“. В рамките на кампанията, заявилите интерес общини определят няколко района, които да превърнат в зона/и, предназначена/и само за пешеходци, колоездачи и градски транспорт за целия ден. През 2014 г. в кампанията се включиха 29 населени места от България. Регионалните структури на МОСВ участваха активно в Европейската седмица на мобилността с различни инициативи – велопоходи, конкурси, изложби, презентации и обучения. През тази година те се проведоха под надслов: "Нашите улици, нашият избор“.

МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за поредна година проведоха конкурс за най-оригинални и екологично познавателни проекти на тема „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Средствата, предоставени от бюджета на ПУДООС, бяха в размер на 3,5 млн. лв. Идеята на конкурса, в който участваха с екологични проекти общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси (ОДК), бе да се насърчи участието на населението в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др. Проектите, изготвени от общините, предвиждаха почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Проектите на детски градини, училища и ОДК бяха предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им с подходящи съоръжения. Одобрени са общо 512 проектни предложения.

За трета поредна година МОСВ и регионалните му структури осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на кампанията „Да изчистим България за един ден”. За нея МОСВ предостави 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици и 3550 единични ваучери за гориво на обща стойност 71 000 лв., разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци през 2013 г. Над 1200 служители от МОСВ и регионалните структури се включиха в кампанията на територията на цялата страна. По данни на 16-те РИОСВ, количеството събрани и депонирани на 26 и 27 април 2014 г. отпадъци в страната са 16 185,23 тона. Най-много отпадъци са предадени в София - град – 2689,14 тона, област Стара Загора – 2246,17 тона, област Пловдив – 1563,08 тона, област Варна – 1214, 285 тона и Софийска област – 1199,48 тона. На 26 и 27 април всички общини бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци. Осигурен бе свободен достъп до общинските и регионални депа за транспортните средства, които извозваха събраните отпадъци по време на кампанията.

През 2014 г. МОСВ и неговите поделения изготвиха и разпространиха 97 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС