ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Просперитетът на българското общество в дългосрочен план зависи от предотвратяването на деградацията на околната среда и въвеждането на устойчиви модели на производство и потребление, които са съобразени с капацитета и възможностите за възстановяване на екосистемите.

Ето защо, инвестициите в опазването на околната среда са важна предпоставка не само за постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места, здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност.

Общи разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg През 2014 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 293,4 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 2,7 %. Отчита се увеличение на разходите спрямо 2013 г. с 9,3 %, спрямо 2012 г. с 35,4 % и спрямо 2011 г. с 59,4 %.

state-good.jpg През 2014 г. размерът на изразходваните средства за пречистване и отвеждане на отпадъчните води и опазване чистотата на въздуха е най-голям за периода 2008 – 2014 г. Наблюдава се значително увеличение на разходите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, спрямо предходните години, както и трайна тенденция за повишаване на разходите за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Инвестициите в съоръжения за отпадъците се задържат на високо равнище.

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2014 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 293,4 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 2,7 %. Отчита се увеличение на разходите, спрямо 2013 г. с 9,3 %, спрямо 2012 г. с 35,4 % и спрямо 2011 г. с 59,4 %. 

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.

Година

Разходи за опазване и възстановяване на   околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи   за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи   за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични   мероприятия

Общо

2008

835,8

864,5

1700,3

71 289

2,39

2009

545,3

735,3

1280,6

70 562

1,81

2010

545,6

728,2

1273,8

71 904

1,77

2011

511,8

926,4

1438,2

78 434

1,83

2012

413,6

1280,0

1693,6

80 044

2,12

2013

743,6

1355,3

2098,9

80 282

2,61

2014

1052,3

1241,0

2293,4

83 612

2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 

Източник: НСИ

По данни на Евростат за 2013 г., публичните разходи за опазване на околната среда в България представляват 1,06 % от БВП (изчислен по паритет на покупателната способност). По този показател страната е над средното равнище за ЕС-27 – 0,67 % и изпреварва държави като Литва (0,56 %), Чехия (0,48 %), Полша (0,48 %), Швеция (0,33 %) и други.

През 2014 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи възлизат на 1052,3 млн. лв. и относителният им дял в общите разходи е 45,9 %. За поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1241,0 млн. лв. или 54,1 % от общите разходи.

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, през 2014 г. най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 47,5 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 31,5 % и за опазване чистотата на въздуха – 13,6 %. Размерът на изразходваните средства за пречистване и отвеждане на отпадъчните води и за опазване чистотата на въздуха е най-голям за периода 2008 – 2014 година. Наблюдава се значително увеличение на разходите за пречистване и отвеждане на отпадъчните води, спрямо предходните години, както и трайна тенденция за повишаване на разходите за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Разходите за управление на отпадъците се задържат на високо равнище в периода 2012-2014 година. През 2014 г. делът на разходите за управление на отпадъчните води бележи увеличение с близо 10 пункта спрямо 2013 г, а делът на разходите за управление на отпадъците намалява с близо 8 пункта.

Основните източници на средства за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение през 2014 г. са Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) – 550,0 млн. лв. и собствени средства на икономическите субекти – 294,3 млн. лв., следвани от средства на общините – 63,6 млн. лв., Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – 31,6 млн. лв. и други национални фондове – 53,6 млн. лв., държавни субсидии – 26,4 млн. лв., заемни средства от  източници в страната – 23,2 млн. лв. и други.

Изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води през 2014 г. се финансира предимно от ОПОС –194,2 млн. лв., национални фондове – 27,1 млн. лв. и , средства на общините – 27,0 млн. лв.,,

Специализираните съоръжения за управление на отпадъците се финансират основно от ОПОС – 144,3 млн. лв., собствени средства на икономическите субекти – 38,9 млн. лв., средства на общините – 22,5 млн. лв., ПУДООС –20,7 млн. лв., държавни субсидии – 12,4 млн. лв., заемни средства от  източници в страната – 10,9 млн. лв. и други.

Финансирането на специализирани съоръжения и интегрирани технологии за очистване на замърсители на атмосферния въздух се осигурява предимно със собствени средства на предприятията в размер на 219,6 млн. лева.

Разходите за поддържане на дълготрайни материални активи с екологично предназначение и извършени мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда през 2014 г. се финансират от следните източници: собствени средства на икономическите субекти – 711,2 млн. лв. и средства на общините – 418,6 млн. лв., следвани от държавни субсидии – 40,0 млн. лв., ОПОС – 35,9 млн. лв., средства от републиканския бюджет – 15,0 млн. лв., ПУДООС – 13,5 млн. лв. и други. Средствата са насочени основно към поддържане на специализираните съоръжения за управление на отпадъците – 823,7 млн. лв., за отвеждане и пречистване на отпадъчните води –  179,1 млн. лв., специализирани съоръжения и интегрирани технологии за очистване на замърсители на атмосферния въздух – 89,4 млн. лв., оборотно водоснабдяване – 32,2 млн. лв. и други.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво за периода 2008 – 2014 г. е представена в Таблица 2. 

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

Направления

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

 

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

За   отпадъчните води

489,8

28,8

270,9

21,2

246,2

19,3

308,7

21,5

238,2

14,1

459,0

21,9

721,8

31,5

Оборотно водо-снабдяване

91,9

5,40

86,8

6,78

62,4

4,9

51,4

3,6

40,9

2,4

42,9

2,04

33,7

1,5

За въздуха

407,1

 

24,0

209,6

16,37

144,3

11,3

237,5

16,5

220,5

13,0

273,3

13,0

311,2

13,6

За опазване на почвата и под-почвените води

58,3

3,43

53,6

4,19

38,8

3,0

34,9

2,4

29,2

1,7

38,1

1,8

19,5

0,8

За горите

8,4

 

0,50

7,8

0,61

9,1

0,71

4,4

0,3

6,5

0,4

10,0

0,5

7,9

0,3

За опазване на биологичното разнообразие и   защитените територии и обекти

3,5

 

0,2

1,1

0,1

2,0

0,2

1,6

0,1

2,5

0,1

8,0

0,4

3,7

0,2

За   ловно   и рибно-стопански меро-приятия

2,7

 

0,16

2,6

0,2

3,0

0,2

3,6

0,3

3,0

0,2

3,1

0,15

2,6

0,1

За отпадъците

580,9

 

34,17

540,9

42,24

677,4

53,2

749,1

52,1

1078,3

63,7

1174,3

55,9

1090,3

47,5

За шума

0,2

 

0,009

0,05

0,004

0,1

0,009

0,2

0,01

0,4

0,02

2,9

0,14

0,08

0,003

За научноизсле-дователска дейност

4,6

0,27

2.9

0,2

7,5

0,59

3,3

0,2

6,2

0,4

5,6

0,27

4,2

0,2

За апаратура за мониторинг и контрол

18,7

 

1,10

85,4

6,67

60,9

4,8

23,9

1,7

33,7

2,0

50,5

2,4

70,5

3,1

Други разходи в т.ч. за админи-стративна, просветна   и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

34,1

2,01

18,9

1,48

22,1

1,7

19,4

1,4

34,2

2,0

31,2

1,5

28,0

1,2

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления за периода 2008 – 2014 г., %

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg 

Консолидирани разходи за опазване на околната среда

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2014 година?

Източник: Отчет на МОСВ за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение за 2014 г.

Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2014 г., за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени 217 бр. санкции (текущи и еднократни) на обща стойност 974 492,09 лв., разпределени както следва:

  • за замърсяване на водните обекти – 158 бр. санкции, на стойност 730 187,64 лв.
  • за замърсяване на атмосферния въздух – 56 бр. санкции, на стойност 227 340,45 лв.
  • за замърсяване на почвите – 2 бр. санкции, на стойност 11 964,00 лв.
  • за изпускане на неприятни миризми – 1 бр. санкция, на стойност 5 000 лв.

 

През 2014 г. постъпилите суми от санкциите (от всички наложени през 2014 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 2 753 641,07 лв., от които 2 176 244,14 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.

Глоби

За неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други секторни закони са въведени административно наказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 830 бр. наказателни постановления, на обща стойност 3 064 150 лв., разпределени както следва:

  • води (Закон за водите) – 143 бр., на стойност 266 700 лв.;
  • въздух (Закон за чистотата на атмосферния въздух) – 84 бр., на стойност 113 300 лв.;
  • отпадъци (Закон за управление на отпадъците, Закон за административните нарушения  и наказания) – 312 бр., на стойност 1 758 400 лв.;
  • биоразнообразие (Закон за лечебните растения, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии) – 154 бр., на стойност 66 550 лв.;
  • други (Закон за опазване на околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и др.) –  137 бр., на стойност 859 200 лв. 

Фиг.6. Наложени санкции и издадени наказателни постановления и глоби на стопанските субекти за нарушаване на екологичното законодателство от регионалните структури на МОСВ за периода 2004 – 2014 г., хил. лв.

Източник: МОСВ  


[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС