ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2014 г. по изпълнение на приоритетните цели на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

 Ключови послания 

state-good.jpg Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на програмата в края на 2014 г. е 158.44% от общия размер на средствата по програмата, което значително надвишава разполагаемия ресурс по програмата.

state-moderate.jpg В края на 2014 г. реално усвоени от бенефициентите по ОП “Околна среда 2007–2013 г.” (ОПОС) са около 2,650 млрд. лв., които представляват 47,5% от общия финансов ресурс на програмата (2007-2013 г.).

state-moderate.jpg Общо по програмата успешно са изпълнени 201 проекта с усвоени 238,85 млн. лв., а в изпълнение са още 242 проекта на стойност 5,311 млрд. лв.

Бележка:

Дефиниция на индикаторите

 • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата
 • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените
 • Брой обекти, пуснати в експлоатация
     

Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” разполага с финансов ресурс от над 3,5 млрд. лв., който е разпределен в четири основни приоритета:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ (подпомага осъществяване на горните три приоритета)

От старта на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” е реализиран следният напредък по горните приоритети.

Табл.1. Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” към 31.12.2014 г.

 

Бюджет на ОПОС, лв.

Договорени средства

Изплатени средства

Приоритетна   ос 1

2 511 692 221,66

4 278 297 737.89

170,34%

2 039 761 169.34

47,68%

Приоритетна   ос 2

717 288 084,34

850 254 871,64

118,54%

377 386 054.44

44,39%

Приоритетна   ос 3

202 052 979,52

328 973 396,73

162,82%

156 668 902.52

47,62%

Приоритетна   ос 4

90 923 841,57

122 720 669,23

134,97%

77 020 226.00

62,76%

Общо за ОПОС

3 521 957 127,09

5 580 246 675,49

158,44%

2 650 836 352.30

47,50%

Пуснати в експлоатация обекти до 31 декември 2014 г.

В сектор „Води“  e постигнато следното:

 • Изградена и реконструирана канализационна мрежа – общият постигнат напредък е 68,57% или 1126,62 км. (от които 13,40% са изпълнени през 2013-та година и 86,60% са изпълнени през 2014-та година). През 2013-та година напредъкът е 9,19% или 151 км. изградена и реконструирана канализационна мрежа, а през 2014-та година напредъкът е 59,38% от поставената цел или 975,62 км.
 • Изградена и реконструирана водоснабдителна мрежа - общият постигнат напредък е 68,88% или 787,78 км. (от които 15,74% са изпълнени през 2013-та година и 84,26% са изпълнени през 2014-та година). През 2013-та година напредъкът е 10,84% или 124 км. изградената и реконструирана канализационна мрежа, а през 2014-та година напредъкът е 58,04% от поставената цел или 663,78 км.
 • Изградени и реконструирани      пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – След общо 7-те броя ПСОВ      пуснати в експлоатация до края на 2013 г. – Сопот (2010 г.), Хисаря (2011      г.), Троян (2011 г.), Вършец (2013 г.), Руен (2013 г.), Провадия (2013 г.)      и Лозница (2013 г.), още 8 броя ПСОВ са въведени в експлоатация през 2014      г. - Ябланица, Раковски, Стамболийски, Пирдоп, Благоевград, Козлодуй,      Кнежа, Етрополе при 58 броя заложени в проекти по програмата.

В сектор „Отпадъци“ договорените средства по приоритетната ос към 31.12.2014 г. са в размер на 850 млн. лв.

Успешно изпълнени са 24 проекта за техническа помощ с размер на БФП 14,83 млн. лв.

В процес на изпълнение са 25 договора на стойност 841,30 млн.лв. - 4 договора за техническа помощ – 2,16 млн. лв., 20 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците – 743, 43 млн. лв. и 1 договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ на стойност  95,69 млн. лв.

 • От 20 регионални депа, предвидени за изграждане по оперативната програма, до края на 2014 г. са изградени две регионални депа за твърди битови отпадъци  - за регион Ботевград и Столична община (І-ва фаза от големия проект на Столична община). В началото на 2015 г. бяха завършени още пет регионални депа – Добрич, Малко Търново, Бургас, Габрово и Видин;
 • Напредък между 70% и 90% в строителните работи е реализиран от 5 общини (Никопол, Панагюрище, Перник, Плевен и Хасково); по-назад в изпълнението са 5 общини (Стара Загора, Велико Търново, Луковит, Аксаково и Самоков);

В сектор „Биоразнообразие“ договорените средства по приоритетната ос към 31.12.2014 г. са в размер на 329 млн. лв.

В процес на изпълнение по приоритетната ос са 64 договора/заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 320,96 млн. лева.

Успешно изпълнени са  17 проекта  с усвоена безвъзмездна финансова помощ на стойност 12,3 млн.лв.

Към 31.12.2014 г. са разработени 32 броя планове за управление на защитени територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 при заложена целева стойност по индикатора по програмата - 44 броя, или изпълнението е над 73%; 

По отношение на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт“ към 31.12.2014 г. са доставени 10 метровлака, 20 трамвайни мотриси, 126 автобуса и 100 тролейбуса като в процентно съотношение изпълнението е на 100 % спрямо заложеното. 

В рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2014 г. не са обявявани нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС