ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?

Ключово послание

state-moderate.jpgПрез 2014 г. са извършени 276 проверки на 261 обекта/инсталации, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ показва, че за констатираните неизпълнения на условията в комплексните разрешителни са издадени 27 броя наказателни постановления, на обща стойност 481 000 лв. Независимо от факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, в резултат на осъществения ефективен контрол, през 2014 г. се отчита минимално нарастване на броя на издадените наказателни постановления.

Дефиниция на индикатора

Брой оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително, спрямо броя на проверените през годината операторите с издадени комплексни разрешителни.

Оценка на индикатора

В съответствие със ЗООС, издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за индустриалните емисии). При условията в издадените разрешителни операторите прилагат система за управление на околната среда, включваща организационни, управленски и технически мерки, чрез които се гарантира съответствието с най-добри налични техники (НДНТ) по отношение на консумацията на вода, енергия и суровини; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух и чрез отпадъчните води; количеството и вида на образуваните при производствената дейност отпадъци, както и предприемането на мерки за отстраняване на установените несъответствия.

Резултатите от изпълнението на разрешителните, включително данни от проведения собствен мониторинг, се докладват ежегодно от операторите и се предоставят за достъп на обществеността.

Степента на спазване на издадените комплексни разрешителни се измерва чрез резултатите от контрола, провеждан от РИОСВ, и показва нивото на защита на околната среда. Целевата стойност за 2014 г. е 0%, т.е. не са констатирани несъответствия. При проверените 261 обекта при 10.3% от проверките са констатирани несъответствия. За сравнение през 2013 г. при проверените 250 обекта са издадени 22 наказателни постановления.

Ключов въпрос

Каква е степента на ефективност на органите на изпълнителната власт при издаване на комплексни разрешителни в съответствие със ЗООС?

Ключово послание

state-moderate.jpgЗа 78 % от комплексните разрешителни (КР) е постигнат резултат за спазване на нормативния срок за издаване, като заложената целева стойност по показателя за 2014 г. е 100%.
state-good.jpg През отчетния период броят отменени актове спрямо броя на обжалваните е 0 %.

 

Дефиниция на индикаторите

Съотношение между броя на издадените решения по КПКЗ (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите.

Съотношение между броя на отменените актове по КПКЗ (решения за издаване /неиздаване, изменение, актуализация) и броя на обжалваните.

Оценка на индикаторите

През 2014 г. в нормативно определения срок са издадени 25 броя решения по комплексни разрешителни спрямо общо 32 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината. През 2014 г. са издадени общо 69 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, неиздаване, прекратяване, актуализиране, отмяна, изменение). Отчетено е увеличение на процентното изпълнение на целите в сравнение с предходната година при издаването (78% за 2014 г. спрямо 55,32% за 2013 г.) и актуализирането (86% за 2014 г. спрямо 61,90% за 2013 г.) на КР.

Период на данните: 2014 г. 

Източници на информация:

дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ, дирекция „Разрешителни режими“ ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpgДокладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

Дефиниция на индикатора

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 15 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикатора

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009г. и съдържаше данни за 2007г. Данните за 2014г. се докладват до края на месец март 2016г.

През 2014г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 252 доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2013г., когато общият брой доклади по дейности е бил 255. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години се различава само с 3 броя. Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен.

Табл.1. Брой докладвали по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители оператори на инсталации

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2013г.

2014г.

Енергийно производство

36

29

Производство и обработване на метали

29

31

Производство на продукти от минерални суровини

30

20

Химическа промишленост

17

24

Управление на отпадъците и отпадъчните води

50

58

Производство и преработка на хартия и дърво

8

8

Интензивно животновъдство и аквакултури

71

60

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

6

6

Други дейности

8

8

Общо

255

252

Източници на информация:

Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители; Закон за опазване на околната среда
Източник на информация:
Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му.

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpgПрез 2014 г. е запазена тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС и ЕО. Наблюдава се незначителен спад в общия брой издадени административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения /становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения.
Само 1 процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

Общо в областта на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ са издадени 2310 бр. решения по ОВОС, становища по екологична оценка, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО: 41 решения по ОВОС; 1334 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 21 становища по екологична оценка, 345 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 569 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда са 1704 (40 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1306 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 21 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 337 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 36 (28 инвестиционни предложения и 8 планове/програми).

Прекратени са 569 процедури по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО) поради недопустимост съгласно екологичното законодателство спрямо Плановете за управление на речните басейни, режимите на опазване на защитени зони, защитени територии или Плановете за управление на Национални паркове, непредставяне в срок на изисканата от възложителя информация или отказ на възложителя от реализация на инвестиционното предложение, план или програма.

През 2014 г. е запазена тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС и ЕО. Наблюдава се незначителен спад в общия брой издадени административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения /становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения.

Значително е нараснал броят на прекратените процедури за инвестиционни предложения/планове и програми.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpgПрез 2014 г. при 98,23 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложители

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2014 г. са извършени 577 проверки на административни актове/ възложители. При 98,78 % от тях е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки.

През отчетния период са проверени 577 задължени лица (възложители) по ОВОС и ЕО, както следва: ОВОС - 496 проверени възложители, констатирани 7 нарушени акта; ЕО – 81 проверени възложители, няма констатирани нарушени актове.

Период на данните: 2014 г.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схемата на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда. 

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2014 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-bad.jpg Спад в броя регистрирани по EMAS организации.

state-good.jpg Увеличава се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броят на организациите в България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Две организации се отказват да поддържат регистрациите си по EMAS. Така общият брой в България намалява до едва 3 регистрирани организации, а една от тях става част от корпоративна регистрация в Германия. Това са „Магна Пауъртрейн Пловдив" ЕООД, „КМД“ ЕООД и „Апекс – сервиз“ ООД, и трите разположени в района на гр. Пловдив. Дружествата са с дейност в областта на автомобилния сектор и събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.

„БИО ГЛАНЦ“ ООД, производител на детергенти, получава правото да ползва екомаркировката на ЕС за девет вида продукти. Така с продуктите от тишу хартия на „Завод за Хартия Белово" АД и „Костенец - ХХИ“ АД в страната ни вече се произвеждат 18 продукта с екомаркировката на ЕС.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2014 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpgИздадени са две заповеди по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), съответно: от директора на РИОСВ–Плевен (за отказ за прилагане на оздравителни мерки) и от Директора на БД – Пловдив (за прилагане на превантивни мерки).

state-good.jpg Върховният административен съд постановява Решение, с което е отхвърлена жалбата на оператор против заповедта на директора на РИОСВ – Варна за изпълнение на превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ.

state-moderate.jpgВъв връзка с Решение на Административен съд – Благоевград, на основание Закона за администрацията, министърът на околната среда и водите издаде заповед за отмяна на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която областният управител на Област Благоевград бе определен като отговорен за изпълнението на превантивните мерки.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ.

По налични данни в МОСВ, във връзка със сигнал на Сдружение за дива природа – Балкани на основание ЗОПОЕЩ относно унищожаване на природни местообитания на видове в поземлени имоти на територията на РИОСВ – Плевен, бе извършена проверка в отчетния период. Компетентният орган информира МОСВ, че не са установени причинени екологични щети и бе издадена заповед на Директора на РИОСВ – Плевен за отказ за прилагане на оздравителни мерки. Във връзка със случай на непосредствена заплаха от възникване на екологична щета на територията на БД Пловдив, вследствие на аварирало помпено оборудване на обект към находище и изтичане на разтвори от водоем за богати разтвори в р. Луда Яна в землището на с. Цар Асен, директорът на БД - Пловдив издаде заповед в нормативно определения срок за превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ за предприемане на действия за отстраняване на непосредствена заплаха за възникване на екологична щета в резултат от неизпомпване на води от водоем и временно преустановяване на отвеждането им в котлована на открит рудник. По данни на БД – Пловдив, спешните мерки с установен срок са изпълнени. Резултатите от превантивните мерки със срок – постоянен се наблюдават от контролния орган.

С Решение на Варненския административен съд в предходния отчетен период е отменена Заповед на директора на РИОСВ – Варна за изпълнение на превантивни мерки, издадена на основание на ЗОПОЕЩ. Компетентният орган обжалва решението на съда на по-висока инстанция. В тази връзка е образувано е административно дело пред Върховен административен съд (ВАС), гр. София по касационна жалба на директора на РИОСВ – Варна. ВАС постановява Решение, с което е отхвърлена жалбата на оператора против заповедта на директора на РИОСВ – Варна за изпълнение на превантивни мерки.

Извън отчитането на горните показатели, в областта на екологичната отговорност има отменен 1 бр. акт, който не е свързан пряко с обжалване, а е издаден на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Решение №151/2013г. на Административен съд – Благоевград, а именно: със Заповед №РД-802/24.10.2012г. на министъра на околната среда и водите, областният управител на Областна администрация – Благоевград бе определен за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, постановени със Заповед №296/17.09.2012г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на основание ЗОПОЕЩ. С Решение на Административен съд – Благоевград /в предишен отчетен период, през 2013 г. /бе отменена заповедта на директора на РИОСВ – Благоевград за отстраняване на непосредствена заплаха от възникване на екологични щети, издадена по реда на ЗОПОЕЩ. Актът е обжалван през предишния отчетен период. Компетентният орган не е обжалвал решението на съда на по-висока инстанция. Предвид постановяването на решението на Административен съд – Благоевград, министърът на околната среда и водите издаде Заповед №РД-558/22.07.2014 г. за отмяна на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която областният управител на Област Благоевград бе определен като отговорен за изпълнението на превантивните мерки.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност” на МОСВ

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg100% е постигнатият резултат по отношение на броя приетите обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени в МОСВ 79 бр. искания за плащане по 4 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;

Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на ЗООС, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК.

По програмите за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и „Горубсо Мадан“ АД са проведени две Държавни приемателни комисии (ДПК).

През 2014 г., по програми за отстраняване на минали екологични щети са разходвани средства (по други бюджети) на основание внесените искания, в размер на 4186634,90 лв. (с ДДС), както следва:

І. По програмата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас са процедирани 48 бр. искания за плащане, разходвани са средства на обща стойност: 4030133,82 лв.

ІІ. По програма на „Горубсо Мадан” АД – гр. Мадан са процедирани 26 бр. искания за плащане, разходвани са средства на обща стойност: 86653,15 лв.

IIІ. По програма на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев са процедирани 4 бр. искания за плащане, разходвани са средства на обща стойност: 65845,61 лв.

ІV. По програма на „Мина Балкан 2000” ЕАД, гр. Твърдица е процедирано 1 бр. исканe за плащане, разходвани са средства на обща стойност: 4002,32 лв.

Средствата са изплатени от МФ (по компетентност), на основание подписаните договори за изпълнение на програмите, по които държавата е представлявана от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол.

През 2014 г. приключи работата по проект на 2 бр. стартова документация за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за довършване на програмите за минали щети на „Агрополихим” АД и „Геосол” АД. Изготвен е проект на договор за довършване изпълнението на програмата за минали щети на „ОЦК“ АД и са проведени преговори по проекта на договор с новия собственик.

Извършени са от МОСВ, РИОСВ и БД проверки на място, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, засилен е контролът на изпълнението на обекти от програми за отстраняване на екологичните щети до момента на приватизация .

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяване на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда. 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС?

Ключово послание

state-good.jpgВ 98,2 % от проверените 82 предприятия през 2014 г., които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС се спазват условията в издадените разрешителни и са въведени и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии и само в 1,2 % от случаите са установени нарушения, за които е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). В сравнение с предходната година (при 0,9 % за 2013 г.) е налице леко увеличение на броя на установените несъответствия. През отчетния период не са установени предприятия с висок рисков потенциал, които работят без разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС.

state-bad.jpg През 2014 г. от общо 189 бр. оператори на предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС са настъпили две големи аварии както следва:

  • На 28.02.2014 г. в цех „Барутно производство“ на Завод-4, гр. Мъглиж - предприятие с нисък рисков потенциал с оператор „Арсенал“ АД, гр.Казанлък. Предприети са и заздравителни и превантивни мерки с цел недопускане на подобни аварии. Аварията е докладвана към Европейската Комисия.
  • На 01.10.2014 г. в Завод „Миджур“, с. Горни Лом - предприятие с висок рисков потенциал за утилизация на боеприпаси с оператор „Видекс“ АД. Образувано е досъдебно производство № 51/2014 г. на НСС. Провеждат се процесуално-следствени действия от компетентните органи за изясняване на причините и обстоятелствата за аварията, както и установяване на нарушенията на нормативните актове. С цел предотвратяване на последващи аварии, от оператора е изискано да преразгледа оценката на риска и да внесе за одобряване актуализиран доклад за безопасност.

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията в издадените разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0 %, постигнатият резултат за 2014 г. е 1.2 %.

Оценка на индикатора

На територията на страната към 31 декември 2014 г. има 84 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (ПВРП) (при 76 броя за 2013 г.) с издадени разрешителни, в които се извършват дейности с опасни вещества в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, над праговите количества за класифициране на предприятието или съоръжението като рисково по отношение на възникването на голяма авария. Предприятията с нисък рисков потенциал (ПНРП) през отчетния период са 105 (при 99 за 2013 г.). От 01 януари 2013 г. те са изключени от обхвата на чл.104, ал.1 от ЗООС и не подлежат на разрешителен режим. Изискванията за операторите на предприятия с нисък рисков потенциал включват разработването и прилагането на Политика за предотвратяване на големи аварии, която трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление.

През 2014 г. са издадени 12 бр. административни актове в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС в нормативно определения срок, в т.ч. разрешителни по чл. 104 от ЗООС или решения за изменение на издадените разрешителни. Внесени са 15 заявления (11 заявления за преразглеждане на разрешително и 4 заявления за издаване на разрешително), издадени са 5 бр. акта по чл.104 на ЗООС в срок, за останалите 10 заявления, нормативно определения срок изтича през 2015 г.

През 2014 г. са проведени 8 бр. процедури, започнали през 2013 г., 7 бр. от които са приключили в срок с решение/разрешително по чл.104 на ЗООС, 1 процедура за изменение на разрешително по чл.104 на ЗООС е забавена и прекратена, поради възникнала в хода на процедурата авария и промяна в тази връзка на инвестиционното намерение на оператора.

Постъпили са и 8 бр. уведомления за планирани промени в предприятия с висок рисков потенциал по приложение № 7 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, по които са издадени 8 бр. становища по преценка на необходимостта на преразглеждане и последващо изменение на издадените разрешителни по чл. 104 от ЗООС с указания за приложимата процедура и приложената актуализирана документация.

През отчетния период са проведени 10 процедури по преценка на необходимостта от преразглеждане на документацията по чл. 110, ал. 1 от ЗООС по внесени уведомления по Приложение № 7 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

През отчетния период за предприятия и съоръжения, в които се използват опасни химични вещества в количества, равни или по-големи от посочените в приложение № 3 на ЗООС, са подадени 30 бр. уведомления по чл. 103 на ЗООС за класификация на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, по които са дадени 39 писмени указания за корекции и допълнения на уведомленията за класификация на предприятията.

При извършените през отчетния период 129 проверки от комисиите по чл. 157а от ЗООС на предприятия в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС (при 109 проверки за 2013 г.), за установяване степента на съответствие с нормативните изисквания за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, е установено, че няма предприятия с висок рисков потенциал (проверени 82 ПВРП), които работят без издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС. При проверките са дадени общо 265 предписания (при 205 предписания за 2013 г.) за отстраняване на установени несъответствия. 261 бр. от дадените предписания са изпълнени в определения срок, а за 4 от тях срокът за изпълнение изтича след отчетния период. За констатирано при извършена проверка неизпълнение на условие от разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) затова, че операторът е извършил планирани промени без да уведоми министъра на околната среда и водите (1,2% от ПВРП).

През 2014 г. са регистрирани две големи аварии с опасни вещества на територията на страната в две предприятия – едно с нисък и едно с висок рисков потенциал.

Период на данните: 2014 г.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Управлението на химикали представлява набор от превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на равнището на ЕС по регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), изисквания за класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP), уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC), ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители съгласно Регламент (EO) 850/2004 (POPs), забрана за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и изисквания за безопасно съхранение на метален живак съгласно Регламент (EO) 1102/2008, изисквания относно съдържанието на определени опасни вещества в състава на пуснатите на пазара детергенти съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012, ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2); изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение съгласно REACH.

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 99.3 % от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят в България във висок тонаж в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година, се наблюдава леко увеличение (98.55 % за 2013 г.) при задължените лица, които трябва да извършат предварителна/същинска регистрация. Налице е тенденция за увеличаване броя на компаниите, които са въвели и прилагат международни стандарти и системи за управление по околна среда, които обхващат и мерки за контрол на рисковете от употребата на опасни химикали, което е показател за повишена екологична отговорност от страна на операторите.

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на несъответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2014 г. е 99.3 %.

Целта на регистрацията е:

  • да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества;
  • да се изготви и документира оценка на безопасността им през техния жизнен цикъл;
  • да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци;
  • информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета.

При проверки на производители и вносители на химични вещества и смеси се установиха 2 нарушения, свързани изискването за регистрация на химични вещества и/или смеси.

През 2014 г. от общо 302 бр. проверени задължени лица е установено, че 2 фирми произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация. Дадени са 34 бр. предписания със срок за привеждане в съответствие, които са изпълнени в срок. 0.7 % от проверените задължени лица не са удостоверили изпълнение на задълженията за регистрация съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) (при 1.5 % през 2013 г.).

По отношение на изискванията за предварителна/същинска регистрация се установиха 2 несъответствия, свързани с липса на документи, доказващи извършена предварителна регистрация на вещества, на които е започнало производство в количество под 100 т./год. Едно от несъответствията е отстранено в срок, а за другото срокът за изпълнение на предписанието изтича през 2015 г.

През отчетния период се извършиха целеви проверки на производители и вносители на дървени въглища на 5 дружества и 8 фирми (пунктове) за изваряване на етерични масла с цел установяване изпълнението на изискванията на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) за предварителна/същинска регистрация.

Заниженият с 26.9 % брой на проверените през 2014 г. задължени лица в сравнение с предходната година (при 413 бр. през 2013 г.), се дължи основно на факта, че вече са идентифицирани задължените лица по Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Налице е тенденция за увеличаване броя на компаниите, които са въвели и прилагат международни стандарти и системи за управление по околна среда, които обхващат и мерки за контрол на рисковете от употребата на опасни химикали, което е показател за повишена екологична отговорност от страна на операторите.

През 2014 г. се наблюдава значително подобряване качеството на информационните листове за безопасност, произтичащи главно от вече извършени регистрации по REACH (наличие на разширени информационни листове за безопасност – обикновено изготвени в рамките на форума за обмен на информация на веществата и предоставени от членовете на съвместно подаване на данни).

През отчетния период, по данни на РИОСВ не са констатирани нарушения по ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него и европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (Детергенти); Регламент 649/2012(РІС); Регламент 850/2004 (УОЗ) и Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси. За отчетния период са извършени проверки на 1277 броя задължени лица по прилагане на изброените по горе Регламенти по управление на химикали. Не са установени нарушения, а само несъответствия, за които са дадени 810 предписания със срок за привеждане в съответствие, основно за липса на информационни листове за безопасност или неактуализирани такива. 800 от дадените предписания са изпълнени в срок, а за 10 от тях срокът за изпълнение изтича след отчетния период.

Най-често констатираното нарушение при проверките през отчетния период е по изпълнение на изискванията за актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). С цел подобряване качеството на информационните листове за безопасност са проведени консултации с фирмите и са организирани обучения от националното информационно бюро по химикали.

Период на данни: 2014 г.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ

Референции към нормативни и стратегически документи, използвани/цитирани във връзка с оценката на индикаторите в раздела:

През 2014 г. са настъпили следните промени в нормативната уредба:

Изготвен е проект за ЗИД на ЗООС във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III). С проекта на ЗИД на ЗООС се осигурява и транспониране на чл. 30 от Директива 2012/18/ЕС – „тежки горива“, които се добавят към списъка с „петролни продукти“ в Приложение №3 на ЗООС; постигане на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда; въвеждане на разпоредба относно компетенциите на министъра на околната среда и водите за вземане на решения по преценка за необходимостта от извършване но ОВОС за инвестиционни предложения, които попадат на територия, контролирана от две или повече РИОСВ; въвеждане на 5 годишен срок на правно действие на решенията по преценка на ЕО и становища по ЕО; и

прецизиране на текстове в ЗОПОЕЩ и постигане на пълно съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

Съвместно с МЗ е изготвен проект на ЗИД на ЗЗВВХВС за въвеждане на мерки за прилагане на: Регламент (ЕС) № 649/ 2012 относно износа и вноса на опасни химикали; Регламент (ЕС) № 259/ 2012 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини; Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди; Регламент (ЕС) № 334/2014 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара.

Изготвено и прието е изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с ПМС № 287/15.09.2014 г.(изм. и доп., ДВ бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г.), с цел транспониране на 24 делегирани директиви за въвеждане на изключения от съществуващите ограничения за употребата на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС