ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2014 г. и за какви дейности са изразходвани средствата?

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са в размер на 127 799 496 лв. В сравнение с 2013г. увеличението е почти двойно от 58 377 799 лв.

state-good.jpg През 2014г. са изразходвани общо 46 025 769 лв., като в сравнение с 2013г. увеличението е с близо 2 200 000 лв. От тях 32 319 892 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 826 591 лв. за изпълнение на неинвестиционни проекти; 3 238 202 лв. са предоставени за политики в областта на администрацията; 5 640 519 лв. като трансфер към МОСВ.

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи; глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица.

Оценка на индикатора

Проходи

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г. са както следва:

Общо   приходи

Приходи   от такси по  Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

 - ПМС 120   чл.6-Такси МПС

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно   оборудване

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/

Приходи   от наказателни постановления по  закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от   замърсяване/ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на   химичните вещества и препарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/

Приходи   от услуги на Инсинератора

Приходи   от лихви по заеми

Други   приходи

Отчетени  „вноски ДДС и др. данъци по ЗКПО“

Постъпления   от продажба на квоти за емисии на парникови газове

127 799 496

53 007 378

49 806   645

3 159 706

1 770   769

49   392

64   352

831   383

46   642

397   168

0

41   027

0

791 987

614 869

541   441

12   157

146   138

404   616

35   357

1   698

7   294

0

13 781

 

3   380

1 975 033

30 068

13 599

-240 852

71 222   283

Разходи

Дейност

Изразходвани   средства, лв.

Процент   от общо изразходваните средства

Инвестиционни екологични проекти

32 319 892

70,22

Неинвестиционни екологични проекти

4 826 591

10,49

Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на Р България

5 640 519

12,25

 

Дейности за политика в областта на   администрацията                  

3 238 202 лв.

7,04

Разходите в ПУДООС са извършени по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2014г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2014г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на   инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума, лв.

Политика в областта на управлението на водите

29

18 426   191

 

Политика в областта на управлението на отпадъците

21

15 351 713

Политика в областта на опазване на чистотата   на атмосферния въздух

1

29 861

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

13

417 850

Политика за повишаване на   общественото съзнание и култура,   информационна и образователна дейност

539

2 920 868

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2014 година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие  и опазване на чистотата на атмосферния въздух. 

В приложение №1 е посочен списък на обектите, за които са отпускани средства от ПУДООС през 2014г.

 

Приложение1

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2014Г.

 

1.      В областта на управление на водите са разходвани 18 426 191 лв.,  както следва: 

1.1.            За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за дофинансиране на приключването на последни етапи на проекти, започнати през изминали периоди и достигнали степен на изпълнение, равна или по-висока от 50% , които биват довършвани до 100 % с издаване на протокол. обр. 16 и разрешение за ползване и за окончателно разплащане по стари договори.

Община Карлово -Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  с. В.Левски;

Община Карлово - Водоснабдяване на с. Васил Левски, община Карлово ;  

Община Банско  - Допълнително водохващане с. Кремен, община Банско;

Община Неделино - Реконструкция водоснабдяване с. Върлино;

Община Якимово  - Водоснабдяване с. Комощица - подобект: Вътрешна; водопроводна мрежа - района около реката /Изпълнени СМР/;

Община Златоград - Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение  и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник -  изпълнение на СМР;

Община Крушари   - Рехабилитация на напорен водопровод от ПС "Крушари" - посока с. Капитан Димитрово и с.Загорци;

Община Джебел - Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско;

Община Батак - Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа на ул. "Търговска" с. Нова махала;

Община Тетевен  - Подмяна на водопровод от НВ до съществуващ СК на ОК 194, с.  Гложене, общ.Тетевен;

Община Гоце Делчев  -  Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект  "Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев" по Оперативна програма Регионално  развитие ОПРР;

ЗДБРБ 2014 г. Община Ново село  -  Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Винарово;

ЗДБРБ 2014г. Община Златарица   - Водоснабдяване на с. Горно Ново село и с.Родина от водоснабдителна система на гр. Златарица ;

ЗДБРБ 2014 г. Община Борино -Водоем  с.Чала 250 куб.м. 

1.2.            Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период е изградена 13 883м канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води.

Община Димово – „Смесена канализация на гр. Димово - I етап“;

Община Сандански – „Канализация на село Ново Делчево“;

Община Димово – „Смесена канализация на гр. Димово, област Видин - ІІ етап, І-ви транш“;

Община Г.Оряховица – „Изграждане на канализация по улиците в гр. Долна Оряховица, ул.Калоян, ул.Шипка, ул.Първомай, ул.23 юни, ул.Л. Каравелов, ул. Ц. Церковски, ул.8 септември, ул.Добруджа“;

Община Долни Чифлик – „Уличен водопровод и битова канализация в кв. 24, 25, 26, 27, 27А, 28, Долни Чифлик“;

Община Раковски – „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски“;

Община Кресна – „Изграждане на довеждащ колектор за отпадни води на с. Горна Брезница/изпълнени СМР/“;

Община Елхово – „Канализация на ул. "Кара Кольо" и ул. "Марица", гр. Елхово“;

Община Кюстендил – „Канализация за битово - фекални води в квартал 9, 11, 12 и 27 на кв. Въртешево, гр. Кюстендил - Изпълнени СМР “;

Община Варна - ЗДБРБ 2013г. - „Разширение на канализационната мрежа с.Тополи - канализационни клонове 33б,53б,25б,39б,40б,34б,23б,35б,38б,52б,59б,54б“;

Община Варна - ЗДБРБ 2013г. - Община Варна – „Битова канализация кв."Виница", гр.Варна“;

Община Ботевград - ЗДБРБ 2013г. – „Частично изграждане на битова канализация по улиците на с.Врачеш“;

Община Ботевград - ЗДБРБ 2013 г. - „Довеждащ колектор от с.Трудовец до ГПСОВ - гр.Ботевград “;

Община Септември - ЗДБРБ 2014 г. – „Канализационна мрежа с.Ковачево, Община Септември, Област Пазарджик“. 

1.3.     Подобряване състоянието на водните ресурси:

Община Кърджали - "Корекция на циганско дере гр. Кърджали".

 

2.      В областта на управление на отпадъците са разходвани 15 351 713лв. , както следва : 

2.1.         За изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/:

Община Мадан  - „Разширение и реконструкция на регионално депо ТБО - Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци за община Мадан, Златоград, Неделино - преработка 1 “;

Община Смолян -  ЗДБРБ 2013 г. – „Реконструкция и модернизация на Регионално депо за ТБО - гр.Смолян “;

През отчетния период e въведен в експлоатация обект „Разширение и реконструкция на регионално депо ТБО - Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци за община Мадан, Златоград, Неделино - преработка 1 “ за депониране на отпадъци от 37 000 жители. 

2.2.         За изграждане на сепариращи инсталации:

Община Харманли - ЗДБРБ 2013 г. – „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за ТБО Харманли“ 

Община Силистра - ЗДБРБ – 2013г. – „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци – Силистра“. 

2.3.         За закриване и рекултивация на общински депа за битови тпадъци:

Столична община – „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци село Долни Богров“;

Община Калояново – „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в с. Калояново, обхващащо имоти №008012 и №002008 от землището на с. Калояново с ЕКАТТЕ 35523“;

Община Самуил – „Рекултивация на съществуващо общинско депо - община Самуил“; 

Община Кубрат – „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“;

Община Угърчин – „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин“;

Община Каспичан -„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан“;

Община Елхово – „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр. Елхово“;

Община Сливо поле  - „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр. Сливо поле“;

ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД - Одит на проект "Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови  отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“.

ОБЕДИНЕНИЕ "УОЗ-2013Г.", гр. София – „Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект  "Екологосъобразно обезвреждане  на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"“

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ, гр.София – „Помощ за Подготовка на окончателно проектно предложение по фонд  ППП на  проект :"Проучване и Разработване на пилотни модели за екологично събиране и временно съхранение на  опасни  битови отпадъци““. 

През отчетния период е приключено е изпълнението на техническата рекултивация в общини Раковски, Калояново, област Пловдив, Самуил, Кубрат, Угърчин, Каспичан, Сливо поле. Рекултиварана е площ е 133,53дка. 

2.4.            Разделно събиране на отпадъците.

Български Антарктически Институт, гр. София – „Издаване на монография "Геоложки и еколожки изследвания на п-в Хърд"“;

 

3.      В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух 29 861лв.   

Институт по астрономия с НАО – „Връзка между астрономическите данни за атмосферата и екологичните параметри на въздуха“. 

4.      В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на  417 850 лв. 

Институт ботаника БАН/ИБЕИ, гр. София – „Установяване и картиране на стопанско значими находища на 12 вида от род Alchemilla в слабо проучени райони в Западна Стара планина, Западни и Средни Родопи, Осоговска планина и Средна гора; оценка на експлоатационните запаси, предложение за тяхното устойчиво използване“;

Институт по декоративни растения, гр. София – „Инвентаризация, състояние на находищата и култивиране на редки и застрашени видове от сем. Plubaginaceae (Саркофаеви), разпространени в застрашени местообитания“;

СНЦ "Зелени Балкани", гр. Ст. Загора – „ Годишна издръжка на Спасителен  CITES Център - Стара Загора за 2013г.“;

ИБЕИ при БАН, гр. София - Гражданско дружество ИБЕИ БДЗП "Докладване от РБ пред ЕК по "Директивата за оказване на дивите птици"“;

Сдружение "ЧМНО", гр.Варна Сдружение "Черноморска мрежа" на НПО – „Национална седмица на делфините 2013 г.“;

СНЦ "Зелени Балкани", гр. Ст. Загора – „Годишна издръжка на CITES Спасителен център за диви животни“ за 2014г.

ИБЕИ при БАН, гр. София – „Изготвяне на документация за обявяване на НП "Българско черноморие" “;

Институт по растителни генетични ресурси, гр.Садово - "Диви родственици на културните растения – инвентаризация - обобщаване  на информацията и предложения за бъдещи политики“;

Национален природонаучен музей, гр. София – „Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата на мониторинг към НСМБР“;

ИБЕИ при БАН, гр. София – „Теренно проучване за разпределянето на природни местообитания от Приложение №1 на ЗБР по обхвата на ПУБ-ПР (Бяла-север) в землището на гр. Бяла и с. Самотино“;

ИБЕИ при БАН, гр. София - „Разработване на интегриран план за управление на три защитени зони  "Калиакра",  "Белите скали" за опазване на дивите птици и "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна“; 

Община Ловеч – „Подобряване и регламентиране на достъпа до природна забележителност "Деветашка пещера"“;

ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ ЕООД, гр. София – „Издаване на 6000 бр. брошури CITES за нуждите на НСЗП“. 

5.      В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2014г. са предоставени средства в размер на 2 920 868лв., от които 293 828лв. за: 

БИС, гр. София – „Въвеждане на Европейски стандарти, свързани с прилагането на законодателството на околната среда, във връзка с хармонизиране на методите на контрол на качеството по компоненти на ОС, като български стандарти с превод на български език“;

СНЦ "БНЦ по ЕООС", гр. София – „Оценки и мониторинг за въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми I ниво и  II ниво“

СД АЛ. Е. И. ДОБРИНОВ И СИЕ - „Кръгла маса в хотел Св. София за прилагане протокола от Нагоя /НСЗП/“;

БУКОЛ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София –„Закупуване на медицински ръкавици за еднократна употреба - 80 000 бр. (40 000 чифта)“;

БЕЙЦ ЕООД, гр. София –„Закупуване на полиетиленови чували за смет (100 микрона с размер 60/90 см) 40 000 бр.“;

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София – „Печат и доставка на бонове /ваучери/за дизелово гориво и бензин, отговарящи на изискванията на Наредба за условията  и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“;

Фондация "Земята и хората", гр. София – „XXII Международен конкурс за инструменталисти и композитори "Музиката и земята"“;

НЧ "Просвета 1909 г.", с. Белозем – „Фестивал на Белия щъркел“;

Фондация "Тайм-екопроекти" , гр.София - "Узана поляна фест - зелените идеи в действие";

АКАДЕМИКА УЕБ ООД, гр. София – „Екологична образователна инициатива "Зелена олимпиада"“;

СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА БАЛКАНИ – „Провеждане на обучение на  зоопаркови служители, с цел подобряване на условията за животни и посетители “;

„ВЕЛИКАН -3“ ЕООД,     гр. София – „Три ежемесечни конкурса за разказ за деца и юноши на екологични теми“;

Чекотински манастир  - ЧОС с. Калугерово. 

6.      В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2014г. са предоставени средства в размер на 2 627 040лв. по 525 договора за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини. 

През месец декември  2014г. Управителния съвет прие да бъде отпусната от ПУДООС сума във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2015г.” в размер на 3 500 хил.лева.  Средствата на Кампанията ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 300 хил. лв .и за проекти на училища, детски градини и ОДК на обща стойност – 1 200 хил. лв.

 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС