ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Отпадъци и материални ресурси

 

Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а нарастващото потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават да произвеждат големи количества отпадъци. Реалността е, че са необходими големи и разнородни усилия за предотвратяване на образуването им. Отпадъците представляват и загуба на материални ресурси (чрез метали и други материали, които могат да се рециклират), а в същото време имат и потенциал като енергийни източници. Предизвикателството пред управлението на отпадъците е голямо, но отговорът може да се намери в повторната употреба и рециклирането! Прилагането на тези дейности по третиране на отпадъци са благоприятни за околната среда, водещи до отклоняване на отпадъци от депата, като по този начин се намаляват замърсяващите емисии, възможност са за осигуряване на стопански и социални ползи: генерират икономически растеж, насърчават иновациите, създават работни места, и спомагат за осигуряването на наличието на критични ресурси.

През 2014 г. се запазва положителната тенденция към подобряване на практиките при управление на отпадъците, като са постигнати националните цели за рециклиране на битови отпадъци, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки и не на последно място са постигнати целите по рециклиране на масово разпространените отпадъци. Към момента у нас на човек се падат 103 кг рециклирани битови отпадъци и целта е това количество да расте. Усилията трябва да се насочат към постепенно преминаване от линеен модел на потребление „вземам-правя-употребявам-изхвърлям“ към кръгова икономика, изискваща промени във веригата за доставка, включително в проектиране на продукта, бизнес моделите, начините за потребление и не на последно място предотвратяване образуването на отпадъци и съответно управлението им.(EEA, “SOER-Synthesis2015”).

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ И ЙЕРАРХИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ

ОБРАЗУВАНИ И ТРЕТИРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОБРАЗУВАНИ И РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ. ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС