ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Рециклирани отпадъци от опаковки от общо образуваните отпадъци от опаковки. Политики за управление

Ключов въпрос

Постигнати ли са националните цели за рециклиране на отпадъци от опаковки?

Ключови послания

state-good.jpg Постигнати са националните цели за рециклиране по материали за всички видове опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени/картонени, метални и дървени.

state-good.jpg Постигната е националната цел за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

state-moderate.jpg Потреблението на пластмасови опаковки остава сравнително постоянно.

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представя дела на рециклираните отпадъци от опаковки от общо образуваните отпадъци от опаковки. Индикатор тип-натиск и индикатор тип – отговор

Оценка на индикатора

През 2015 г. в страната са образувани 393 кt. отпадъци от опаковки, което е 53 кг/човек, норма на образуване на отпадъци от опаковки, като най-голям е делът на образуваните отпадъци от хартиени и картонени опаковки (фиг. 6). Оползотворени са общо 254 кt. отпадъци от опаковки, като 252 кt. от тях са материално рециклирани. Общата постигната степен за оползотворяване е 65%. Най-голям е делът на рециклираните отпадъци от хартиени/картонени опаковки, следван от дела на пластмасовите и стъклени опаковки (фиг. 7).

 
Фиг.6. Структура на генерираните
 отпадъци от опаковки по вид, %
Фиг.7. Структура на рециклираните отпадъци
от опаковки по вид, %
 Източник: НСИ
 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на следните цели, за 2015 г. по оползотворяване и рециклиране. През 2015 г. страната е постигнала целите за оползотворяване и материално рециклиране на отпадъци от опаковки (по материали) (табл.1): 

Табл. 1. Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2015 г.

Материал

Цели   за 2015 г.

Постигната   степен на рециклиране, %

Постигната   степен на оползотворяване, %

Обща цел за   оползотворяване на отпадъци от опаковки - 60%

Пластмаси

22,5%

60.82%

61.77%

Хартия/картон (вкл.   композитни)

60%

78.73%

78.83%

Метал

50%

69.25%

69.25%

Дърво

15%

32.72%

34,53%

Стъкло

60%

62.92%

62.92%

Други

 

9.98%

19.97%

Източник:НСИ и ИАОС 

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на отпадъците от опаковки е количеството рециклиран отпадък на жител за година. За 2015 г. този показател е 36 кг./жит., като с всяка изминала година се увеличава процентът на рециклираните опаковки (за 2014 г. този показател е 33 кг./жит.).

По данни на НСИ през 2015 г. най-голям е делът на произведените в страната хартиени опаковки (35%), следван от пластмасови (25%) и стъклени опаковки ( 21%).

В таблица 2 са обобщени употребените през 2015 г. опаковки по материали и съответно количествата на опаковките за многократна употреба по материали, пуснати на пазара. Представен е и делът на опаковките за многократна употреба за всеки вид, спрямо общото количество на опаковките. 

Табл. 2. Потребление на опаковки/опаковки за многократна употреба

Материал

 

2015 г.

Потребление на опаковки,тон

 

Многократни опаковки

Тона

Процент,%

Пластмаси

99532

8721

9

Хартия/картон (вкл композит.)

135642

286

0,2

Метал

25147

4700

19

Дърво

45612

41640

91

Стъкло

82017

45748

56

Други

4597

189

4

Общо

392547

83190

21

Източник: НСИ 

И през 2015 г. остава най-голяма делът на дървените опаковки за многократна употреба, следвани от дела на стъклените опаковки за многократна употреба, като се запазва положително увеличение с 4% на делът на опаковките за многократна употреба.
 

ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Преглед на настъпили промени в нормативната уредба и ключови цели, и мерки, включени в тях.

Публикувани в Държавен вестник през отчетния период са следните нормативни актове: 

1. Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.)

Това е първият нормативен акт по отношение на управлението на отпадъци от лечебни и здравни заведения. При разработването на текстовете от наредбата са взети предвид добри световни практики при управлението на отпадъците от лечебните и здравните заведения, както и изискванията на Закона за управление на отпадъците.

С наредбата се регламентират задълженията на всички лечебни и здравни заведения по отношение на изискванията за разделно събиране на мястото на образуване на отпадъците, образувани в резултат на дейността им, задълженията на операторите на инсталации за обеззаразяване и обезвреждане на отпадъци на територията на лечебни и здравни заведения, както и задълженията на лицата, извършващи транспортиране на такива отпадъци. Важен момент в наредбата е определянето на отпадъците, образувани от лечебни и здравни заведения като опасни и неопасни, детайлното описание на понятията биомедицински, биологични медицински отпадъци, лабораторни отпадъци, отпадъци замърсени с кръв и биологични продукти и т.н., както и въвеждането на изисквания към съдовете, в които следва да се събират разделно тези отпадъци още на мястото на образуването им. Въвеждат се и изисквания по отношение на площадките за предварително съхраняване на опасни отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения, маршрутите за движение на тези отпадъците, както и изискванията към транспортните средства, с които се извършва техния превоз. С наредбата се регламентират и съоръженията, в които могат да се третират опасните отпадъци, образувани от лечебни и здравни заведение, както и това кои отпадъци подлежат на задължително изгаряне в инсинератор. Въведено е и изискване за контрол на степента на обеззаразяване на съоръженията за третиране на опасни отпадъци. Важен момент в наредбата е и разделянето на контролните функции на Регионалните здравни инспекции и РИОСВ, тъй като преди издаването на наредбата, често срещана практика е двете ведомства да проверяват едни и същи неща, което създаваше ненужна административна тежест. 

2. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)

Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори забранява пускането на пазара на всякакви батерии или акумулатори, независимо дали са вградени в уреди или не, които съдържат тегловно повече от 0,0005 % живак. Въпреки това клетъчните батерии с тегловно съдържание на живак от не повече от 2 %, са освободени от тази забрана. Пазарът на ЕС за клетъчни батерии вече преминава към клетъчни батерии без съдържание на живак. Следователно е целесъобразно да се забрани предлагането на пазара на клетъчни батерии, които съдържат тегловно повече от 0,0005 % живак. В тази връзка Директива 2006/66/ЕО се изменя с Директива 2013/56/ЕС. Изменението на наредбата транспонира Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията. С приемането на наредбата се постига постепенно намаляване на количеството кадмий, изхвърлян в околната среда, а забраната на употребата на кадмий обхваща и преносимите батерии и акумулатори, предназ­начени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, тъй като на пазара има подходящи несъдържащи кадмий заместители за тези приложения, а именно никел-металхидридните и литиево-йонните технологии за батерии. С изменението на наредбата се въвеждат конкретизиращи текстове относно забраните за пускането на пазара на батерии, съдържащи кадмий и живак. Добавени са уточняващи текстове, свързани с регистрацията на лицата пускащи на пазара батерии и акумулатори, с цел въвеждане на единни изисквания за всички държави-членки на Европейския съюз.  

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg
Европейска агенция по околна среда:http://www.eea.europa.eu
Изпълнителна агенция по околна среда:http://eea.government.bg
Европейска комисия:http://europa.eu/
 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС