ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Образувани и третирани битови отпадъци на национално ниво

Ключов въпрос

Постигната ли е националната цел за рециклиране на битови отпадъци?

Ключови послания

state-good.jpg Постигната е националната цел за рециклиране на битови отпадъци.                          

state-moderate.jpg Количеството на образуваните битови отпадъци през последните години остава сравнително постоянно.

 state-bad.jpg Депонирането на  битови отпадъци остава все още най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представя оползотворените и обезвредени отпадъци от общо образуваните битови отпадъци. Индикатор тип – натиск.

Оценка на индикатора

Образуваните битови отпадъци за 2015 г. са 3011 kt. От 2009 г. се наблюдава тенденция към намаляване на образуваните отпадъци, като от 2011 г. количествата на образуваните битови отпадъци остава относително постоянна (фиг. 4).

Фиг. 4. Образувани битови отпадъци, kt

Източник: НСИ

Количествата включват както образуваните битови от домакинствата, така и подобните отпадъци с произход от бита, образувани от административните сгради, търговски обекти, училища и др. обществени места. Делът на обслужваното население от системите за организирано сметосъбиране достига до 99,6%, като обслужваните населени места са 4 593 броя. За 2015 г. образуваните битови отпадъци на човек от населението (kg per capita) са 419 кг/човек/година.

За отчетната 2015 г. е постигната националната цел от 25% за рециклиране на битовите отпадъци, заложена в законодателството (§15 от Преходните и заключителни разпоредби, ЗУО, обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.) (фиг.5).

Фиг.5. Дял на третираните отпадъци, спрямо образуваните, kt

 

Източник: НСИ

 

Показател отразяващ „колко е рециклиращо обществото“ е нормата на рециклиране на битовите отпадъци на човек за година, като варирането в стойността на показателя на европейско ниво е изключително голямо - от 14 кг/жител/година за Румъния до 299 кг/жител/година за Германия. По данни на Евростат степента на рециклиране на битови отпадъци за Европа (ЕС - 28) е 137 кг/човек/година, а за страната ни този показател е 78 кг/човек/година. От друга страна е нормата за депониране на битови отпадъци на човек от населението. По този показател страната ни заема незавидна позиция със стойност от 278 кг/човек/година, докато средната норма за ЕС-28 е 122 кг/човек/година. Целта пред управлението на битови отпадъци е намаляване на дела на депонираните биоразградими отпадъци, което би довело не само до намаляване на натиска върху околната среда, но и до ползи за човешкото здраве и благосъстояние.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС