ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

Климатичните промени и последиците от тях се определят като една от основните заплахи за развитието на горския сектор в България. Основните рискове от тях са повишаване на температурата и температурните екстремуми, намаляване на снего- и ледозадържането, повишаване на броя на горските пожари, повишен риск от загуба на биологично разнообразие, промени в жизнения цикъл на отделни видове, физиологични промени, повишен риск от каламитети, съхнене на горите в резултат на намаляване на количествата на валежите. Горскодървесните видове, които определят и облика на горските екосистеми се очаква да проявяват индивидуални реакции спрямо климатичните промени[1], като особено уязвими се очертават иглолистните култури, тъй като най-съществено влияние от климатичните промени се очаква за долния лесорастителен пояс и най-вече за южните части на България[2]. Това налага усилията да бъдат насочени към изпълнение на целите, заложени в приоритет 1 на Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 година, а именно повишаване на устойчивостта и поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, способстващи за намаляване на негатвните последствия от климатичните промени, чрез повишаване на устойчивостта и способността им за адаптиране към тях[3].

 

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

 


[1] Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях, Раев и колектив, 2011

[2] Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в Българската икономика от климатичните промени

[3] Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 година.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС