ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи  и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване. 

Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси – важно условие за подобряване на качеството на живота.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-moderate.jpg Регистрирани са 897 127 посещения на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения.
state-moderate.jpg 390 са базите данни и публичните регистри, поддържани на интернет страниците на МОСВ и поделенията му.
state-good.jpg Предоставен е достъп до обществена информация по над 80 % от подадените заявления, отказан е достъп в незначителен брой случаи.

 

Дефиниция на индикатори

Постигнатият напредък и оценката на индикатора се отчита чрез анализ на: 
  • Брой на посещенията на интернет страниците на структурите в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в интернет от структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания. 

 

Оценка на индикаторите

Осигуряването на информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за постигане на качествена и здравословна околна среда.

Чрез предоставене на достъп до информация по въпросите на околната среда се насърчава отношението на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, и участие на различни обществени групи в този процес. Формирането на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда се насърчава посредством провеждане на национални информационни кампании, образователни дейности и инициативи, както и чрез извършването на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност, за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда. Важен аспект е и развитието на партньорствата на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието  във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на  обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Брой   посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 320 275 общо;

505 450 уникални посещения

1 600 000 общо; 570 000 уникални посещения

2 389 707 общо; 744 621 уникални посещения

1 757 180 общо; 364 364 уникални посещения

897 127 общо;

468 400 уникални посещения

Бази данни и   публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

256

 

350

384

394

390

Брой постъпили   заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

969

918

1138

1388

1069

Брой издадени   решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

777

713

937

1137

883

Брой проведени   обсъждания с участието на обществеността

187

113

121

76

67

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

Увеличен е обемът на активно предоставяната информация за околна среда чрез интернет страниците на структурите на МОСВ като се осигурява за обществеността информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. През 2017 г. са регистрирани общо 897 127 посещения на интернет страниците поддържани в системата на МОСВ, в т.ч. 468 400 уникални. Броят на поддържаните в системата на МОСВ интернет страници е увеличен на 29 с въвеждането на новия, специализиран сайт за резерватите в област Пазарджик - http://rezervati.riewpz.org/, създаден по проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно са публикувани на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ. 

През 2017 г. МОСВ продължава последователно да насърчава участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Всички проекти на документи и нормативни актове са публикувани на интернет страницата на министерството и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за коментари и предложения от обществеността. Проведени са 67 обсъждания с участието на обществеността. 

Информирането и методическото подпомагане на компетентните органи и икономическите субекти, в обхвата на превантивните дейности (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР), защита от вредното въздействие на химикали) представляват важна част от информационната дейност на МОСВ, тъй като е предпоставка за осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.  През 2017 г. са проведени: 95 консултации и работни срещи с възложители, министерства, общини и граждани по отношение на ОВОС и ЕО; изпратени са 141 писма до оператори  с указания по прилагане нормативната уредба по КР и са проведени  9 срещи и консултации с оператори;  в рамките на Националното информационно бюро по химикали, чиято дейност е част от европейската мрежа HelpNet в подкрепа на бизнеса, са изготвени 72  отговора на запитвания, постъпили от индустрията, относно задълженията на предприятията по прилагане на хармонизираното законодателство.

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2017 г. в системата на Министерството са постъпили  1069 заявления за достъп до информация, като броят издадени решения за предоставяне на достъп е 883. Отказан е достъп до информация в само 13 случая, като са обжалвани едва 3 от отказите. 

Регионалните подразделения на МОСВ поддържат и развиват общо 33 информационно-посетителски центъра на територията на страната. От тях 20 са информационните центрове в офисите на регионалните поделения, като посетителите, обърнали се за информация и съдействие, са над 3 200. Десетки хиляди са посетителите (организирани групи деца и ученици, туристи) в останалите 13 центъра в страната, оборудвани като информационно-посетителски и поддържани основно от дирекциите на трите национални парка, с прилежащи екопътеки, интерпретативни маршрути, съоръжения за игри и експозиции. Само в два от центровете на територията на НП „Пирин“ са проведени над 160 беседи с посетители. Центровете са оборудвани в различна степен, но са еднакво активни в дейността си, която се изразява в осъществяване на информационно-образователни инициативи за повишаване на екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността, предоставяне на информационни материали и провеждане на образователни програми в партньорство с институциите и  неправителствените организации в отделните региони. 

Акцент през 2017 г. се постави върху ефективността на осъществявания от РИОСВ контрол и информиране за резултатите от него. Засилена е координиращата роля на МОСВ по отношение на дейността на РИОСВ. Създадени са условия за равнопоставеност при осъществяване на контрола от РИОСВ по спазване на екологичното законодателство, чрез правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен ротационният принцип; изцяло се приоритизира комплексният подход при извършване на текущ и последващ контрол, с което се постига прозрачност пред обществеността – както за осъществената от РИОСВ контролна дейност, така и за съответствието на операторите с изискванията на екологичното законодателство; наложена е практиката за налагане на санкции, съответстващи на тежестта на нарушенията. Въвеждането на денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани за замърсяване на околната среда доказва своята ефективност по отношение на засиленото участие на обществеността в процеса на опазване на околната среда; подобрена е значително комуникацията и координацията при настъпили аварийни ситуации – както с МОСВ, така и с други компетентни институции. 

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg Проведени са 162 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения.
 state-good.jpg За поредна година са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден”, и са отбелязани от МОСВ и неговите поделения с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния еко календар.
 state-good.jpg Наблюдава се тенденция към увеличение на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания, конкурси, открити уроци).
 state-good.jpg 36 400 деца и ученици от 880 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите поделения.


Дефиниция на индикатор

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали от структурите в системата на МОСВ;
  • Брой проведени семинари в структурата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Издадени информационни материали от МОСВ  и неговите поделения

87

97

116

106

109

Проведени конкурси на територията на цялата страна

36

24

41

28

46

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

204

152

146

463

494

Проведени изложби на територията на цялата страна

31

30

39

29

43

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения

148

386

440

204

162

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

През 2017 г. се подготовиха и проведоха информационно-образователни кампании (общо 13 на брой, като 11 от тях са с национален обхват) за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Световен ден на влажните зони – 2 февруари; Международен ден на водата – 22 март; Международен ден на птиците – 1 април, Седмица на гората – 3–7 април; Ден на Земята – 22 април; Ден за борба с климатичните промени – 15 май; Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май; Световен ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни; Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември; Международен ден на Черно море; Европейска седмица за намаляване на отпадъците – 21-29 ноември, Международен ден на планината – 11 декември.    

В рамките на тези кампании от МОСВ и неговите поделения са проведени разнообразни инициативи – открити уроци сред природата, конкурси, изложби, природозащитни лагери, маршрути по екопътеки, екоспектакли, изложби, акции по почистване и залесяване, викторини, обучителни семинари и разнообразни форуми, които обхващат десетки хиляди деца и млади хора на територията на страната и са показателен пример за партньорство с местната власт, институциите, бизнеса и  неправителствените организации на регионално ниво. Сред тези прояви, специално внимание заслужават: образователна програма „Паркът като класна стая” на ДНП Централен Балкан; „Карнавал на биоразнообразието“, организиран от РИОСВ Бургас, събрал 90 изключително артистични и майсторски костюми на най-различни обитатели на живата природа на България; традиционният национален конкурс „Водата-извор на живот” на БД Варна; Международен ученически еко-форум „Сребърна 2017“ на РИОСВ Русе; Фестивал на белия щъркел в Белозем със съдействието на ПУДООС, който е част от международната инициатива „Европейско село на Белия щъркел“ с участието на 13 държави; регионален ученически фотоконкурс на тема „Красивата природа на моя роден край“, организиран за седма поредна година от РИОСВ Хасково с участието 78 ученици със 186 творби от Хасково, Димитровград, Кърджали, Харманли, Симеоновград и Свиленград; конкурс „Най-зелен двор“ между детски и социални заведения на територията на областите Монтана и Видин; кампания „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив“ на РИОСВ Пловдив; традиционен общоградски хепънинг, провеждан съвместно от БД и РИОСВ Пловдив по повод Световния ден на водата, с над 200 участници; Маратон на четенето под надслов „Водата в песни и стихове“, организиран от РИОСВ Велико Търново със съдействието на регионалните библиотеки – мащабно събитие, протекло едновременно в градовете Велико Търново, Габрово, Свищов, Горна Оряховица и Стражица; ежегодният екоконкурс „Гората за децата“ на  РИОСВ Шумен; „Час по екология в Музея“ – традиционна инициатива на РИОСВ Плевен, насочена към студенти; кампания „83 години от създаването на биосферен резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ на ДНП „Пирин“; изложба живопис „Централен Балкан с очите на младостта“ и изложба „КарикаТУРИСТИ“, събрани и представени от ДНП Централен Балкан; традиционните Годишни награди на името на Мими Праматарова за изпълнени училищни проекти, проведени от ДНП Рила съвместно с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), новият Национален ученически конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“, както и много други инициативи, годишни грамоти и награди за училища, общини, екоклубове и доброволци, взели най-активно участие в събития с принос към опазването на околната среда. 36 400 деца и ученици от 880 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите поделения.  При провеждането им по-голямата част от регионалните подразделения отчитат засилено внимание към работа с деца и младежи от уязвими и малцинствени групи и засилена активност на училища и детски градини от малките общини и населени места на страната. Има силно изразена тенденция за повишаване на броя на участниците, като освен деца, все по-често се включват и възрастни хора. Наблюдава се засилен интерес от страна на местни общности и групи, които инициират свои събития и търсят партньорство за осъществяването им в лицето на регионалните поделения на МОСВ. Наблюдава се и иновативност в самите инициативи, като се търси реален ефект и устойчивост.

Специално място по своята мащабност заема Националната кампания „За чиста околна среда” под мотото „Обичам природата, и аз участвам“ (финансирана от ПУДООС), която се утвърди през годините като ефективен механизъм да бъдат активирани и финансово подпомогнати общините, училищата и детските градини да предприемат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства и др. Чрез изпълнението на проектите се осигурява навлизането в образователния процес на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Финансирани са 122 проекта на училища, 121 проекта на детски градини и 232 проекта на общини и кметства чрез общо подписани 475 договора за безвъзвездна финансова помощ, като стойността на всеки от проектите на общини е в размер до 10 000 лв., а на училища и детски градини – до 5 000 лв.  

С цел постигане на устойчивост на предприетите мерки по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), през годината са проведени две мащабни инициативи – „Зелена олимпиада“ гостува в София, Стара Загора, Плевен и Монтана, където над 1250 ученици се състезаваха в екологични викторини на живо, а в онлайн изданието на конкурса взеха участие над 5 300 души; в конкурса „Екообщина“, провеждан под патронажа на Президентството на Република България, ОПОС партнира на Посолството на Франция в България в две категории – устойчиво управление на водите и устойчиво управление на отпадъците. В края на годината ОПОС инициира провеждането на национално представително социологическо проучване, което сочи, че на фона на деклариран висок обществен интерес по темите за опазване на околната среда, ОПОС е позната за всеки втори българин (49,8 %). 

МОСВ и регионалните му структури участваха активно и осигуриха експертна, логистична и финансова подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на годишната кампания на БТВ „Да изчистим България за един ден“, въпреки отчетения спад на обществения интерес към кампанията. В дните на провеждането й МОСВ традиционно освобождава от такси за депониране цялото количество събрани от доброволците отпадъци.

През 2017 г. МОСВ и неговите поделения са изготвили и разпространили 109 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие. 

Наблюдава се тенденция за увеличаване на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (открити уроци, изложби, състезания и конкурси). В информационните центрове на структурите на МОСВ, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения са проведени обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставени са информационни материали и пр. 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА

ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА 

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от еко календара и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите. 

МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор – с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на  извънкласните и извънучилищни дейности. 

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Регионални инспекции по околна среда и води
Дирекции на Национални паркове
Басейнови дирекции
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС