ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само за постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 1 934,96 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 1,91 %.
state-good.jpg  Размерът на изразходваните средства за управление на отпадъците е най-голям за периода 2013 – 2017 г.

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2017 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 1 934,96 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 1,91 %. Отчита се по-високо равнище на разходите в сравнение с 2016 г. (1 894,96 лв.), и намаление спрямо 2015 г. (3 064,68 лв.), 2014 г. (3 326,84 лв.) и 2013 г. (2 098,91 лв.). 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на инвестициите за управление на отпадъците и задържане на високо равнище на разходите за опазване на чистотата на въздуха. 

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 459,92 хил. лв. и относителният им дял в общите разходи е 23,8 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1 475,04 млн. лв. или 76,2 % от общите разходи.

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.  

Година

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2013

743,59

1 355,32

2 098,91

81 866

2,56

2014

1 630,15

1 696,69

3 326,84

83 756

3,97

2015

1 841,95

1 222,73

3 064,68

88 575

3,46

2016

551,75

1 343,21

1 894,96

94 130

2,01

2017

459,92

1 475,04

1 934,96

101 043

1,91

 Източник: НСИ 

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 Източник: НСИ

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 61,81 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 16,58 %  и за опазване на чистотата на въздуха – 12,61 %. През 2017 г. делът на разходите за управление на отпадъците бележи известно увеличение – с 5,4 пункта спрямо 2016 г., а делът на разходите за опазване чистотата на въздуха – леко намаление, с 2,5 пункта спрямо 2016 г. За периода от 2013 г. до 2017 г. разходите за управление на отпадъците се задържат на високо равнище.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2013 – 2017 г., е представена в Таблица 2.

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

Направления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

За отпадъчните води

459,02

1058,19

1249,49

336,01

320,73

За оборотно водоснабдяване

42,85

42,73

35,69

44,44

42,86

За въздуха

273,31

470,72

261,89

286,03

244,0

За опазване на почвата и подпочвените води

38,06

26,99

46,22

64,76

27,05

За горите

10,04

13,88

7,04

8,09

10,04

За опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и обекти

7,99

11,25

7,47

4,17

2,82

За ловно- и рибностопански мероприятия

3,15

4,37

1,30

1,52

3,44

За отпадъците

1174,31

1532,06

1374,49

1068,44

1195,92

За шума

2,85

0,13

0,17

0,15

0,16

За научноизследователска дейност

5,61

7,06

1,89

4,66

3,75

За апаратура за мониторинг и контрол

50,54

109,84

53,68

49,17

43,37

Други разходи в т.ч. за административна, просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

31,16

49,62

25,30

27,49

 

40,83

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg


КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2017 г.?

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2017 г. приходи на Министерството на околната среда и водите ?

Какви са наложените санкции за наднормено замърсяване на околната среда за 2017 г.?

През 2017 г. при уточнен план от 442 404 441 лв. са отчетени 255 606 033 лв.  

Консолидирани разходи към 31.12.2017 г.     

М О С В

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

46 006 900

50 991 006

50 850 371

 

   Персонал

26 698 100

26 222 711

26 152 666

 

   Издръжка

17 920 000

16 790 737

16 721 196

 

   Капиталови разходи

1 388 800

7 977 558

7 976 509

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

46 006 900

50 991 006

50 850 371

 

   Персонал

26 698 100

26 222 711

26 152 666

 

   Издръжка

17 920 000

16 790 737

16 721 196

 

   Капиталови разходи

1 388 800

7 977 558

7 976 509

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000

84 562

84 206

 

   Персонал

0

0

0

 

   Издръжка

40 000

84 562

84 206

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

103 337 000

391 328 873

204 671 456

1.

ОП "Околна среда" 2007-2013

0

0

-27 776 743

2.

ОП "Околна среда" 2014-2020

0

254 240 671

115 374 318

3.

Национален доврителен фонд

0

0

9 154 600

4.

Програми за отстраняване на минали екологични щети

5 000 000

5 000 000

2 838 295

5.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"

0

18 384 802

16 213 862

6.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"

0

18 384 802

11 910 766

7.

Транфер към БАН за дейности по Закона за видите

2 550 000

2 550 000

2 550 000

8.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пистициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок

0

0

24 676

9.

LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE

0

271 686

148 846

10.

ПУДООС

95 507 000

92 216 558

73 952 482

10.

Държавен инвестиционен заем - лихви

280 000

280 354

280 354

11.

 

0

0

0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

103 377 000

391 413 435

204 755 662

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

46 046 900

51 075 568

50 934 577

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

149 383 900

442 404 441

255 606 033

 

Численост на щатния персонал

1 844

1 844

1 765

 

Численост на извънщатния персонал

136

136

136

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2017 г., за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 1 960 470 лв. при планирани 1 275 378 лв. по уточнен план. 

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от Държавни такси в размер на 50 596 984 лв., които представляват 101 % от  планираните такива по уточнен план. Тези приходи се формират от такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване,  които постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите, съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и суми, които постъпват на основание Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с   ПМС № 136/30.11.2012 г. 

Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2017 г., за констатирано наднормено замърсяване на околната среда, са издадени 200 бр. наказателни постановления (НП), с които на стопанските субекти са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 588 665,75 лв. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 157 бр. и са в размер на 152 025,10 лв. Наложените еднократни санкции са 43 бр., на стойност 1 436 640,65 лв. Наложените санкции са разпределени, както следва:

v  за замърсяване на водните обекти – 150 бр. санкции, на стойност 991 738,59 лв.;
v  за замърсяване на атмосферния въздух – 49 бр. санкции, на стойност 591 927,16 лв.;
v  за изпускане на неприятни миризми – 1 бр. санкция, на стойност 5 000 лв.

 

През 2017 г. постъпилите суми от санкциите (от наложените през 2017 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 1 942 515,22 лв., от които 1 564 796,12 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини, получили най-големи приходи от наложени санкции са, както следва:

Най-големи суми, преведени към общините      /лева/

1

Община Несебър

361 088

2

Община Девня

253 783

3

Община Разград

79 031

4

Община Провадия

56 111

5

Община Бургас

49 645

6

Община Панагюрище

38 640

7

Община Лъки

37 795

8

Община Пловдив

37 059

9

Община Кнежа

32 108

10

Община Долни чифлик

31 219

Източник: РИОСВ

Имуществени санкции и глоби

За неспазване разпоредбите на ЗООС и други секторни закони са въведени административно-наказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 789 НП на обща стойност 3 187 455 лв. С посочените НП са наложени 537 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, в размер на 2 942 100 лв. и 252 бр. глоби на физически лица, на стойност 245 355 лв. Разпределението по закони е, както следва:

v  Закон за управление на отпадъците – 207 бр., на стойност 788 800 лв.;
v  Закон за водите – 155 бр., на стойност 358 900 лв.;
v  Закон за опазване на околната среда – 135 бр., на стойност 1 738 800 лв.;
v  Закон за чистотата на атмосферния въздух – 107 бр., на стойност 133 200 лв.;
v  Закон за биологичното разнообразие – 92 бр., на стойност 33 900 лв.;
v  Закон за лечебните растения – 53 бр., на стойност 11 200 лв.;
v  Закон за защитените територии – 20 бр., на стойност 29 155 лв.;
v  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 9 бр., на стойност 79 500 лв.;
v  Закона за защита от шума в околната среда – 9 бр., на стойност 9 000 лв.;
v  Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – 1 бр., на стойност 4 000 лв.;
v  Закон за защита на животните – 1 бр., на стойност 1 000 лв.

Приходите от наложените имуществени санкции и глоби са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Източник на информация:

Министерство на околната среда и водите[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС