ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2017 г. по изпълнение на приоритетните цели на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Ключови послания 

 Към 31.12.2017 г. са обявени общо 28 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 529 529 769 лв., която представлява 44 % от общия ресурс на програмата.
 Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) в края на 2017 г. e 24,0 % от общия размер на средствата по програмата, или 829 542 933 лв.
 В края на 2017 г. усвоените от бенефициентите средства по ОПОС 2014-2020 г. са 184 953 876 лв., които представляват 22 % от договорените суми по програмата.
 Към 31.12.2017 г. е приключило изпълнението на 5 бр. проекти на обща стойност 12 360 762 лв.: „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ с бенефициент Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите и проектът на община Раднево (по приоритетна ос 1), както и 3 бр. бюджетни линии по приоритетна ос 6 на ОПОС. През 2017 г. е реализиран съществен прогрес и са приключили дейностите по проектите на общините Банско и Шумен. Изградените инфраструктурни обекти (водоснабдителна и канализационна мрежа и два броя ПСОВ) са въведени в експлоатация през 2017 г.
.

Дефиниция на индикаторите

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата;
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените;
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация.
         

Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г.” разполага с финансов ресурс от над 3 462 млрд. лв., който е разпределен в шест основни приоритетни оси:

 

Приоритетна ос 1: Води“

Приоритетна ос 2: „Отпадъци“

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лeвa и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1, както следва:

Таблица 1: Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” към 31.12.2017 г.

ПО

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Изплатени средства

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

2 339 795 805

628 411 126

26,9 %

151 371 145

6,47 %

2

562 857 344

93 470 891

16,6 %

13 107 895,40

2,34 %

3

 198 301 604

35 137 392

17,7 %

1 053 075

0,53%

4

 153 588 050

46 116 461

30,0 %

4 002 546

2,61%

5

115 048 825

2 210 977

1,9 %

781 517

0,68%

6

92 973 319

24 196 086

26,0%

14 637 697

15,74%

Общо за ОПОС

3 462 564 946

829 542 933

24,0 %

184 953 876

5,34%

Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. (ИГРП) към 31 декември 2017 г. 

През 2017 г. по ОПОС 2014 - 2020 г. са обявени общо 10 процедури чрез директно предоставяне на БФП на обща стойност 296 866 562 лв., както следва:

По приоритетна ос 1 „Води“ са обявени 2 процедури, от които едната е прекратена:

1) Процедура BG16M1OP002-1.012 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ с конкретен бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Максималният размер на БФП е 15 000 000 лв. Целта на процедурата е подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг. Процедурата е обявена на 23.03.2017 г. със срок за кандидатстване до 09.05.2017 г. В срока за кандидатстване не е подадено проектно предложение, поради което процедурата е прекратена.

2) Процедура BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с конкретен бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Максималният размер на БФП е 15 000 000 лв. Целта на процедурата е подобряване на мониторинга на количеството на подземните и повърхностните води, чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг, с оглед подобряване на тяхната ефективност. 

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са обявени 5 процедури на обща стойност 230 831 582 лв.:

1) Процедура BG16M1OP002-2.003 „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ – В резултат от процедурата, на 10.01.2017 г. е сключено Финансово споразумение между УО на ОПОС 2014-2020 г. и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за възлагане на управление на средства в размер на 52 431 581,62 лв. за предоставяне на финансови инструменти съгласно Инвестиционна стратегия Финансови инструменти по ПО 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

2) Процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ на стойност 91 500 000 лв. Допустими кандидати по процедурата са регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Русе, РСУО Бургас и РСУО Благоевград, определени въз основа на предварително проучване и потвърден интерес от регионите. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци.

3) Процедура BG16M1OP002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" на стойност 50 000 000 лв. Допустими кандидати по процедурата са общини от РСУО Карлово, Пловдив-Шишманци, Харманли, Монтана, Цалапица, Враца и Ямбол при съобразяване на принадлежността им към РСУО по индикативния списък по Приложение № 2 на Националния план за управление на отпадъците. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

4) Процедура BG16M1OP002-2.006 "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" на стойност 35 000 000 лв. Допустими кандидати по процедурата са общини от РСУО Асеновград, Златица, Елхово и Шумен. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

5) Процедура BG16M1OP002-2.007 "Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ на стойност 1 900 000 лв. Допустим кандидат по процедурата са заедно трите общини Севлиево, Дряново и Сухиндол от РСУО Севлиево. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на биоотпадъци. 

По приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 2 процедури на обща стойност 16 034 980 лв.:

1) Процедура BG16M1OP002-3.006 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“ с конкретен бенефициент - дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Максималният размер на БФП е 4 300 000 лв. Целта на процедурата е организация на различни видове събития с цел повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. С процедурата се цели и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД), съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

2) Процедура BG16M1OP002-3.005 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“ с конкретен бенефициент - дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Максималният размер на БФП е 11 734 980 лв. Целта на процедурата е завършване изграждането на мрежата Натура 2000 в морска среда. 

По приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" е обявена 1 процедура на обща стойност 20 000 000 лв.: 

-Процедура BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Процедурата е за предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения. Допустими бенефициенти са общините на територията на Република България. Общият размер на БФП възлиза на 20 000 000 лв. Целите на процедурата са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения. 

Договаряне на средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към 31 декември 2017 г.: 

Приоритетна ос 1 „Води“:

През 2017 г. по оста са сключени 6 броя административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) и е издадена 1 заповед за безвъзмездна финансова помощ (ЗБФП) на обща стойност 168 469 146,13 лв. със следните бенефициенти общините Плевен, Айтос, Приморско, Елхово, Чирпан, както и с Министерство на здравеопазването и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

Общият брой на сключените договори /издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос към 31.12.2017 г. е 22, които са на стойност от 628 411 126 лв. 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:

Към 31.12.2017 г. по приоритетната ос е отпусната безвъзмездна финансова помощ за 7 проектни предложения на обща стойност 93 470 891 лв., в това число и финансово споразумение между Управляващия орган и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на стойност 52 431 581,62 лв. за възлагане на управление на средствата по приоритетната ос.

По процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" са сключени 6 броя АДБФП за 41 039 309,19 лв. с общините Троян, Гоце Делчев, Разград, Петрич, Мадан и Сандански. 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“:

През 2017 г. по приоритетната ос са издадени 2 бр. ЗБФП на обща стойност 16 034 980 лв. с бенефициент дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ в рамките на процедури „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“ и „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“.

Общо договорени към 31.12.2017 г. по ос 3 - 35 137 392 лв. за общо 4 броя проектни предложения с бенефициенти дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ (3 проекта) и ИАОС. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

В процес на изпълнение по приоритетната ос са 2 бр. проекти, съответно за установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  към МВР и проектът за създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Проектите са на обща на стойност 46 116 461 лв. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“:

През 2017 г. са сключени 11 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 1 510 980 лв. с бенефициенти общините Асеновград, Враца, Пловдив, Гълъбово, Димитровград, Несебър, Шумен, Монтана, Благоевград, Перник и Варна.

Към 31.12.2017 г. в рамките на приоритетната ос се изпълняват 12 проекта на обща стойност 2 210 977 лв. с бенефициенти гореизброените общини и ИАОС. 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:

През 2017 г. по приоритетната ос е издадена 1 бр. ЗБФП на стойност 2 279 000 лв., която е насочена към провеждането на инициативи, дейности и мерки за информация и публичност през 2017 г. и 2018 г., в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

По приоритетна ос 6 към 31.12.2017 г. се изпълняват 7 бюджетни линии на обща стойност 24 196 086 лв., с бенефициент Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“. 

През 2017 г. по ОПОС 2014-2020 г. са подписани/издадени общо 28 договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 277 006 933 лв. (представляващи 8 % от бюджета на програмата). 

Общият брой на подписаните/издадените до края на 2017 г. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране е 54, които са на стойност от 829 542 933 лв. (24 % от бюджета на програмата), от които 676 738 564 лв. за КФ и 152 804 369 лв. за ЕФРР. 

През 2017 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменяна веднъж, промяната е одобрена от Комитета за наблюдение на заседание, проведено на 08.06.2017 г. и касае актуализиране на сроковете за изпълнение на двата големи проекта – Втора фаза на интегрирания воден цикъл на Враца и проекта за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС