ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2017 г. са извършени 243 проверки на 224 обекта/инсталации, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ показва, че за констатираните неизпълнения на условията в комплексните разрешителни са издадени 39 броя наказателни постановления, на обща стойност 1 134 000 лв., а за извършване на дейност без издадено от РИОСВ действащо комплексно разрешително са издадени 5 броя наказателни постановления в размер на 250 000 лв. Поради факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, в резултат на осъществения ефективен контрол, през 2017 г. се отчита намаляване на броя на издадените наказателни постановления за неспазване на условия от издадените комплексни разрешителни.

state-moderate.jpg За 36.4 % от комплексните разрешителни (КР) е постигнат резултат за спазване на нормативния срок за издаване. Заложената целева стойност по показателя за 2017 г. е 100%.

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по КР (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите.
Съотношение между броя на отменените актове по КР (решения за издаване /неиздаване, изменение, актуализиране) и броя на обжалваните.
 

Оценка на индикатора

През 2017 г. в нормативно определения срок са издадени 8 броя решения за издаване/неиздаване на КР спрямо общо 22 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината.

През 2017 г. са издадени общо 82 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, прекратяване разглеждането на искането за издаване на КР, актуализиране, отмяна, изменение, поправка на техническа грешка). 

Източници на информация:

дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ, дирекция „Разрешителни режими“ ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 15 месеца след края на годината на докладване. 

Оценка на индикатора

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007 г. Данните за 2017г. се докладват до края на месец март 2019 г.

През 2017 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 282 доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2016 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 282. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години е еднакъв. Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен.

Табл.1. Брой докладвали по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2016 г.

2017 г.

Енергийно производство

27

24

Производство и обработване на метали

38

40

Производство на продукти от минерални суровини

29

29

Химическа промишленост

28

27

Управление на отпадъците и отпадъчните води

61

59

Производство и преработка на хартия и дърво

8

7

Интензивно животновъдство и аквакултури

77

84

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

6

4

Други дейности

8

8

Общо

282

282

 Източници на информация:

Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители; Закон за опазване на околната среда
Източник на информация:
Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му.

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2017 г. се наблюдава нарастване на броя на издадени административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения/становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-големия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС се запазва, но се наблюдава значително увеличение на процедурите по задължителна екологична оценка, което се дължи на проведените процедури за общи устройствени планове на общини.

Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

В областта на прилагане на законодателството по оценка на въздействието по околна среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) са издадени общо 2560 акта, както следва: 26 решения по оценка на въздействието по околна среда, от които 25 решения по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения и 1 решение по ОВОС за неодобряване на инвестиционното предложение; 1677 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка по въздействието по околна среда, от които 1637 са с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и 40 с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”; 53 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“ и 321 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 310 с характер „да не се извършва екологична оценка“ и 11 с характер „да се извърши екологична оценка“, 496 бр. прекратени процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 464 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 32 бр. по екологична оценка.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда са 2025 (25 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1637 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 53 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 310 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 51 инвестиционни предложения и планове /програми (40 инвестиционни предложения и 11 бр. планове/програми).

Прекратени са 496 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 364 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 32 бр. по екологична оценка.

Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна среда до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда.

63 от процедурите са прекратени поради недопустимост на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии: 58 процедури по ОВОС и 5 по ЕО. 

 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2017 г. се запазва тенденцията, която се наблюдава през последните години за съобразяване от страна на възложителите с изискванията на нормативната уредба и издадените административни актове по ОВОС и ЕО. При 98,5 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените в условия и мерки в издадените решения/становища по ОВОС и ЕО.

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложители. 

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2017 г. са извършени 534 проверки на административни актове, издадени по реда на глава VІ от ЗООС. При 98,5% от проверените актове е е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки. Установени са 8 нарушения, за които са дадени предписания за отстраняване. 

Източник на информация:

МОСВ

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схема на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда.

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2017 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-moderate.jpg Запазва се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броя на организациите в България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Броят на организациите, които въвеждат системата за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, плавно нараства. Общо регистрираните организации по EMAS в страната са 9 бр. с 21 обекта. По-голямата част от дружествата развиват дейност в областта на събиране, транспортиране и третиране на отпадъци. 

Запазва се броят от предходната година на произвежданите в България продукти с присъдена екомаркировка на ЕС. Девет от продуктите са тишу хартия на „Завод за Хартия Белово" АД и „Костенец - ХХИ“ АД, а други девет са детергенти, произвеждани от „Био Гланц“ ООД.

Източници на информация:

МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2017 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpgПрез 2017 г. е констатиран 1 бр. случай на непосредствена заплаха от екологични щети/0 бр. екологични щети по смисъла на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, респ. няма издадени са заповеди по реда на ЗОПОЕЩ.

state-good.jpg През 2017 г. няма обжалвани, респ. отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда  се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ. Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив информира, през отчетния период е установен (1 бр.) случай на непосредствена заплаха за екологични щети по чл. 20, ал. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети в резултат от  дейността на оператор по закона. Случаят е категоризиран като непосредствена заплаха за възникване на екологични щети. На дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение за непредоставена информация по чл. 20, ал. 3 от закона, до Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив,  издадено е Наказателно постановление на стойност 4000 лв. Наказателно постановление е влязло в сила.

Извън отчитането на горния показател, от прогнозирана за 2017 г. 1 бр. за изпълнение процедура по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (изпълнена заповед/приключила процедура), през отчетния период същата не е приключила, т.е. изпълнението е (0 бр.). Предвид случай на непосредствена заплаха от екологични щети, констатиран на територията на Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна в предишен отчетен период, респ. възникна необходимост от предприемане на превантивни мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, бяха издадени две заповеди за отстраняване на непосредствена заплаха от екологични щети. (Поради неизпълнение на 1 бр. заповед от оператор с дейност на територията на Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна, министърът на околната среда и водите определи със заповед областния управител на Областна администрация - Варна за изпълнение на превантивни мерки, по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети). 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg100% е постигнатият резултат по отношение на броя приети обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2017 г. в МОСВ 58 бр. искания за плащане по 2 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;
Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции, по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол.

За цялата 2017 г. са предвидени да бъдат приети от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите общо 8 бр. решения (за 6 бр. отчети, 1 бр. проект и 1 бр. задание по Закона за обществените поръчки).

От предвидените за приключване през 2017 г. 3 бр. процедури по Закона за обществените поръчки, за отчетния период са приключили две (2 бр.), а именно:

Обявени са обществени поръчки за оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия, както и за упражняване на авторски надзор за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия.

Повторно се обяви обществена поръчка, отнасяща се до неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД –  гр. Провадия. Обществената поръчка е повторно обявена, прекратена е, на основание       чл. 193 от Закона за обществените поръчки. Към м. 01.2018 г. е планирано обявяването й през 2018 г.

През 2017 г. се изпълни Договор № Д-33-76/24.07.2015 г. (1 бр.), с предмет „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „АГРОПОЛИХИМ“ АД - гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект №5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)“, вкл. приключи процедурата по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии.

През отчетния период е взето участие в 1 бр. държавна приемателна комисия на за обект: „ІV.2.2. Пристанищен терминал „Росенец“ Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика“ на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас спрямо планирана 1 бр. за 2017 г.

Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните при изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети, (утвърдени през м. януари 2011 г. от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) са извършени проверки на обекти, процедирани са 58 бр. искания за плащане (от планираните 40 бр. за цялата година) по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас и „Агрополихим“ АД, гр. Девня.

Източници на информация:

МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяване риска на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал?

Ключово послание

state-moderate.jpg В 97% от проверените 83 предприятия с висок рисков потенциал (ПСВРП)  и 67 с нисък рисков потенциал (ПСНРП)  през 2017 г. (162 проверки за текущ и последващ контрол), се спазват условията в заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, като в 3% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 2 наказателни постановления. В сравнение с предходната година (при 5% за 2016 г.) е налице слабо намаление на броя на установените несъответствия.

state-good.jpg През 2017 г. няма  регистрирани  големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 200 бр. (117 предприятия с нисък рисков потенциал и 83 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията заложени в Докладите за безопасност (ДБ) и разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0% несъответствия, а резултатът за 2017 г. е 3%. За постигане на поставените цели са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи за привеждане на операторите в съответствие.

Оценка на индикатора

Провеждането на контролната дейност по прилагане на глава седма, раздел І от ЗООС е свързано с контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Съгласно §29, ал.1 от преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС (ДВ, бр. 62 от 2015 г.), издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до подаване на заявление за одобряване на актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението в съответствие с чл. 116ж от ЗООС. 

На територията на страната към 31 декември 2017 г. има 83 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (при 92 броя за 2016 г.) с издадени разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС или с решение за одобряване на ДБ. Изискванията за операторите на ПСВРП включват разработването и прилагането на ДБ, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСВРП съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДБ и всяка негова актуализация до изпълнителния директор на ИАОС, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата. 

Предприятията с ПСНРП през отчетния период са 117 (при 107 броя за 2016 г.). Изискванията за операторите на ПСНРП включват разработването и прилагането на ДППГА, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДППГА и всяка негова актуализация до директора на съответната РИОСВ, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата. 

В 97% от проверените 150 предприятия през 2017 г., които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или одобрен ДБ (обекти с висок рисков потенциал) и потвърден ДППГА (обектите с нисък рисков потенциал) се спазват заложените условия, въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 3% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 2 наказателни постановления от директорите на РИОСВ – Плевен и РИОСВ – Стара Загора. За установените несъответствия и нарушения са дадени 350 предписания, като всички предписания са  изпълнени в законовоустановения срок. В сравнение с предходната година (при  182 за 2016 г.) е налице значително увеличение на установените несъответствия. 

С измененията и допълненията в ЗООС (ДВ бр. 63/14.08.2015г.) МОСВ издава становища за потвърждаване на класификацията на ПСНРП и ПСВРП по подадени от операторите уведомления за класификация (УК) по чл. 103, ал. 2 и ал. 5 на ЗООС. През 2017 г. е потвърдена класификацията на 66 предприятия с ПСНРП и ПСВРП съгласно постъпили УК, дадени са 79 писмени указания за корекции и допълнения на УК и са изготвени 66 бр. придружителни писма, с които са уведомени съответните органи за потвърждението на класификациятана предприятията. 

През 2017 г. не са регистрирани  големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 200 бр. предприятия (117 с нисък рисков потенциал и 83 с висок рисков потенциал), попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Източници на информация:

МОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикалите се състои от комплекс превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на ниво ЕС, свързани с:

  • регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
  • класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP);
  • уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали, съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC);
  • ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент (EO) 850/2004 (УОЗ);
  • ограничаване вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на живак, някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато, съгласно Регламент (EO) 2017/852;
  • изисквания относно биоразградимост на повърхностно активни вещества в детергенти и ограничаването на съдържанието на фосфати в състава на пуснатите на пазара детергенти, съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012;
  • ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2);
  • изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение, съгласно Регламент REACH.

 

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 96,04% от задължените лица в страната са в съответствие с изискванията на Регламент REACH за регистрация.

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през целия им жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2017 г. е 96,04%. 

96,04% от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят и пускат на пазара в България  в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение (90,48% за 2016 г.) на задължените лица, които са извършили предварителна или същинска регистрация, в т.ч. промяна в ролята им по веригата на доставки (потребители по веригата и дистрибутори). През 2017 г. едно предприятие не е извършило същинска регистрация. В тази връзка е издаден 1 акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена същинска регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и са издадени общо 4 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция, което представлява 3,96% степен на несъответствие на задължените лица с изискванията за регистрация за вещества по регламента (подобрение спрямо 2016 г., когато степента на несъответствие е 9,52%). 

При проверки на производители и вносители на химични вещества е установено 1 нарушение, свързано изискването за регистрация на химични вещества. 

През 2017 г. от общо 227 бр. проверени задължени лица (производители и вносители), са извършени проверки за:

  • същинска регистрация – 123 бр, от които 5 констатирани случаи на несъответствие, съответно 1 констатирано нарушение;
  • предварителна регистрация – 104 бр., от които 3 констатирани случаи на несъответствие, съответно 0 констатирани нарушения.

Броят на проверките по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), за които са издадени предписания са 285, за 5 от които са издадени актове. Наложени 4 бр. глоби/имуществени санкции за неизпълнение на изискванията по REACH. Наложени 4 бр. принудителни административни мерки (напр. спиране на производство, забрана за внос или пускане на пазара). Общият брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции – 290 бр.

През 2017 г. е увеличен с 57,9% общия брой на проверените задължени лица в сравнение с предходната година (773 бр. при 448 бр. през 2016 г.), което се дължи основно на факта, че вече са идентифицирани задължените лица по Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). 

През 2017 г. се наблюдава активно извършване на съвместна същинска регистрация на потенциални регистранти с предварителна регистрация или нови започващи дейност и достигнали над 1 т./г производство/внос на химични вещества и смеси, особено с оглед на наближаващата крайна дата за същинска регистрация – 31 май 2018 г. 

Продължава да се наблюдава се тенденция към промяна на ролята във веригата на доставки на производители или вносители със задължения за регистрация, или преустановяване на дейностите по производство или внос, поради следните затруднения при осъществяване на същинска регистрация: трудно извършване на регистрация на вещества, липса на софтуер на български език, високи разходи, сложност на софтуера за извършване на регистрация.

През 2017 г. по данни на РИОСВ са издадени 657 предписания, констатирани  6 нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 850/2004 за УОЗ; Регламент 2017/852 относно живака и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени 973 проверки на задължени лица за изпълнение на изискванията на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Дадените 657 предписания със срок за привеждане в съответствие са основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества, както и за извършване на предварителна или същинска регистрация по REACH. 6 бр. предписания не са изпълнени в законоустановения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции. 

В изпълнение на дейността си, националното информационно бюро по химикали към МОСВ е предоставило общо 70 отговори по запитвания на задължени лица за приложимото законодателство в областта на химикалите, в т.ч. 16 въпроса относно регистрация на вещества съгласно REACH. Проведени са и множество консултации на предприятия относно приложимите изисквания на Регламент 1907/2006 (REACH). 

Във връзка с наближаващия краен срок за извършване на същинска регистрация в най-ниската тонажна група (1-100 т./годишно) – 31 май 2018 г., експерти по химикали от МОСВ са взели участие в 6 семинара, организирани от браншови асоциации и от Европейската комисия с цел повишаване на осведомеността на вносители и производители на химични вещества и смеси.

Източници на информация:

МОСВ.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС