ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2017 г. и за какви дейности са изразходвани средствата?

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. са в размер на 95 478 856 лв.
state-good.jpg През 2017г. от ПУДООС са изразходвани общо 84 550 718 лв. От тях 50 498 150 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 028 076 лв. – за неинвестиционни проекти, 16 182 505 лв. – за НДЕФ; 3 243 751 лв. са предоставени за политика в областта на администрацията и 10 598 236 лв. – като трансфер към МОСВ.

 

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи; глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица.

Оценка на индикатора

Проходи

 През 2017г. постъпленията на ПУДООС, формирани от различни източници, са в размер на 95 478 856 лв., както следва:

 1. Приходи такси и други по специалните закони за околна среда – 8 417 085 лв. (табл. 1)
 2. Получени трансфери – 84 624 410 лв., от които:

•    за финансиране на екологични проекти и дейности по ЗДБРБ – 2017г. – 20 000 000 лв.;

•    за капиталови трансфери в размер на 15 298 000 лв. за изпълнение на обекти и договори с Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ от продажба на квоти от т.нар. „Ранни търгове“ от 2012г.;

•    на основание чл. 196 от Закона за водите чрез трансфер от МОСВ планирани 48 570 000 лв. за финансиране на екологични проекти и дейности по решения на Управителния съвет;

•    в изпълнение на Постановление № 298/14.12.2017г. на Министерски съвет, в плана на ПУДООС по параграф 64-01 „получени трансфери (+)“, средства в размер на 756 410 лв.

 1. Възстановени средства от временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия (нето) – 2 381 577 лв.
 2. Възстановени средства от минали години по БШПС (нето) – 55 784 лв

 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г. са:

(Табл. 1)

 

Приходи от такси по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 6 – Такси МПС

- ПСМ 120 чл. 2 – Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16 – Такси акумулатори и батерии

- ПМС 120 чл. 8 – Такси опаковки

- ПМС 120 чл. 36 – Електрическо и електронно оборудване

- ПМС 120 чл. 27 – Отработени масла

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

Приходи от наказателни постановления по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/

По Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

По Закона за защита на животните

По Закона за отговорността за предотвратяване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/

Неустойки от клиенти по фактури

Други приходи

Приходи от услуги на Инсинератора

Приходи от наказателни постановления на фирми и юридически лица

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове

 

 

-          56 349

3 759 529

3 110 763

5 325

37 116

497 236

78 817

30 272

0

371 699

0

 

 

306 370

418 297

18 608

212 290

826 130

37 749

0

5 944

0

55 819

 

8 400

0

0

4 000

140 260

       1 450 886

 

187 192

-          136 389

806 651


Разходи

 • Инвестиционни екологични проекти

50 498 150 лв.

 • Неинвестиционни екологични проекти
 • НДЕФ

4 028 076 лв.

            16 182 505 лв.

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария
 • Дейности за политика в областта на администрацията                  

           10 598 236 лв.

3 243 751 лв.

 

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2017 г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2017 г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

43

30 812 696

Политика в областта на управлението на отпадъците

22

 

19 143 027

 

Политика в областта опазване чистотата на атмосферния въздух

3

139 989

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

10

801 964

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

614

3 628 550

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2017 година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.


СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2017 Г. 

 

 • В областта на управление на водите са изразходвани 31 959 414 лв.,  както следва: 

За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за финансиране на довършване на малки водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. Изградена или реконструирана е около 56 км водопроводна мрежа.

Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 11 212 924 лв., както следва:

Община Бургас – Изграждане на водопровод от разпределителна шахта с. Мъглен до напорен водоем с. Драганово с цел водоснабдяване с. Драганово – приключен;

Община Баните – ЗДБРБ 2014г. – Реконструкция на външен водопровод и изграждане на водоем 200 куб.м. в с. Гълъбово– приключен;

Община Каолиново – ЗДБРБ 2014г. – Подсилване и реконструкция на водоснабдителната система Каолиново– приключен;

Община Симитли – ЗДБРБ 2014г. – Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето, Община Симитли, в участъка от т.1 с координати: X- 4510997.69, Y - 8486921.05,  до точка 133 с координати X - 4510878.35; Y - 8485093.24– приключен;

Община Момчилград – ЗДБРБ 2014г. – Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация в гр. Момчилград, II етап част водопроводна– приключен;

Община Драгоман – ЗДБРБ 2014 г. – Отвеждане на водите на самоизлив от пояс І-ви на ПС "Неделище" до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и мина "Бели брег"– приключен;

Община Драгоман – ЗДБРБ 2014 г. – Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" – 1-ви подем до черпателния резервоар на ПС – 2-ри подем – I етап– приключен;Община Септември – Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13 кв. 2, 4 до 33 м преди О.Т. 667 кв. 74, 88, Община Септември– приключен;

Община Бойница – ЗДБРБ 2016г. – Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво, община Бойница, област Видин;

Община Г. Оряховица – Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица– приключен;

Община Костенец – ЗДБРБ 2014г. – Реконструкция на вътрешен и магистрален водопроводи и реконструкция е доизграждане на канализация по ул. "Цар Самуил" вили Костенец– приключен;

Община Лесичово – ЗДБРБ 2016г. – Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Памидово, общ. Лесичово– приключен;

Община Ракитово – ЗДБРБ 2016г. – Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица "Мел", гр. Костандово– приключен;

Община Долни Чифлик – Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни Чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Д. Чифлик – I етап – Битова канализация с канализационни отклонения /част: канализационни клонове №№ 140, 141, 158, 159, 170, 175, 183, 184, 186, 189 190, 202, 203, 204, 211 и 213– приключен;

Община Първомай – Допълнително Водоснабдяване на с. Буково,община Първомай;

Община Бойчиновци – ЗДБРБ 2016г. – Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Громшин, общ. Бойчиновци– приключен;

Община Бойчиновци – ЗДБРБ 2016г. – Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мадан, общ. Бойчиновци– приключен;

Община Вълчедръм – Доизграждане водоснабдителната система на град Вълчедръм;

Община Велинград – ЗДБРБ 2014г. – Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод "Джаферица" – канал Джаферица на км. + 4,5 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и Махали– приключен;

Община Горна Малина – Допълнителен водопровод с. Белопопци - с. Байлово''  -  Общинa Горна Малина;

Община Девин – Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Лясково, общ. Девин – промяна по време на строителство;

Община Девин – ЗДБРБ 2017г. – Водоровод с. Стоманево, общ. Девин– приключен;

Община Септември – ЗДБРБ 2017г. – Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с дължина 5,41 км. по улици в гр. Септември;

Община Лесичово – ЗДБРБ 2017г. – Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Памидово, общ. Лесичово – етап 2;

Община Г. Делчев – Смяна на водопроводна мрежа по улици в Западната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев. 

Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период е изградена около 52 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води. Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 20 746 490 лв., както следва:

Община Златица – ДБРБ-2013г. и ЗДБРБ-2014г. – Изграждане на довеждащ колектор от гр. Златица до ПСОВ в гр. Пирдоп – I етап– приключен;

Община Созопол – КПСт Равадиново и напорен тръбопровод, с. Равадиново, община Созопол– приключен;

Община Казанлък – Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. "Кулата" и кв. "Крайречен" в гр. Казанлък– приключен;

Община Перник – Канализация на кв. "Делниче" и кв. "Бор", гр. Батановци, община Перник;

Столична община, р-н „Овча купел“ – Идеен проект и работен проект  за кан. и вод. мрежи за кв. "Горна баня" по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 "Подмяна и изграждане на вод. и кан. на територията на р-н "Овча купел";

Община Смолян – Реконструкция на канализационна мрежа по ул. "Полк. Серафимов" и ул. "Наталия", гр. Смолян– приключен;

Община Раковски – Изграждане на вътр. кан. мрежа, КПС с тласкател и реконстр. на съществ. вод. мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив" с подобекти: "Изграждане на кан. мрежа" - II-РИ етап и "КАН И ПС";

Община Самоков – Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец /в обхват - водопроводни клонове 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и кан. колектори 4-1, 4-1 А, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4, 4-4А,4-5;

Община Бургас – ЗДБРБ 2016г. и ПУДООС – Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Ч. море, подобект В и К Мрежи в с. Рудник и м.с. Ч. море, общ. Бургас, част от II етап: Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно с сградни отклонения, КПС до ПСОВ;

Община Ст. Загора – Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. "Три чучура - север", гр. Стара Загора– приключен;

Община Септември – Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор № 1 и съпътстващ водопровод по ул. "Л. Каравелов" и бул. "България", гр. Септември;

Община Свиленград – Изграждане на водопроводна и канализационна  мрежа в квартали 300, кв. 301, кв. 302, кв. 303, кв. 304, кв. 305 и изграждане на водопроводна и канализационна  мрежа на стопански двор ,,Канакли"– приключен;

Община Г. Оряховица – Реконструкция и доизграждане на канализации по улица "Иван Момчилов" в гр. Горна Оряховица– приключен;

Община Бургас – КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ ,,Ветрен";

Община Правец – Битова канализация на махала "Живковска" гр. Правец;

Община Белослав – Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Асен". "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", "Шипка", "Ал.Константинов" в гр. Белослав– приключен;

Община Годеч – Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – 6 етап;

Община Севлиево – Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево и за част: "Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево". 

 • В областта на управление на отпадъците са разходвани 19 143 027 лв., както следва: 

за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ – Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 12 941 591 лв.

Община Пазарджик – ЗДБРБ 2015г. и ПУДООС – Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик – I ва клетка и съпътстваща инфраструктура;

Община Бургас – ЗДБРБ 2016г. И ЗДБРБ 2017г. – Тестване на иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа (обработка на свеж битов отпадък, на депониран битов отпадък и на ост. фракция след сепариране на смесен битов отпадък);

Община Златица – ЗДБРБ 2015г. – Депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за общини Челопеч, Пирдоп и Златица – актуализация;

Община Разлог – Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, находящо се в УПИ I, ПИ № 000295, местност Кривосер, землището на с. Баня, община Разлог;

Община Разлог – Управление на повърхностнит води, укрепване на нестабилни откоси и доизграждане на дренажа на Кл. 1 към обект: Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци в УПИ I, ПИ № 000295, м. Кривосер, землището на с. Баня, община Разлог. 

за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци – Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 6 201 436 лв.

Община Ловеч – ЗДБРБ 2016г. – Закриване и рекултивация на старо градско сметище Ловеч;

Община Балчик – ЗДБРБ 2016г. – Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на община Балчик;

Община Банско – ЗДБРБ 2016г. – Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско;

Община Нови Пазар – ЗДБРБ 2016г. – Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, генерирани на територията на община Нови пазар;

Община Златарица – Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица;

Община Белослав – Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци находящо се в ПИ 119043, местност "Дълбок дол" в землището на гр. Белослав;

Община Павел баня – Закриване на старо депо за ТБО на община Павел баня, обл. Стара Загора;

Община Гурково – Закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково.

Община Угърчин – Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин;

Община Каспичан – Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан – ПМС 84 – депа;

Община Русе – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе;

Община Летница – Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница, община Летница;

Община Бяла Слатина – Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Бяла Слатина;

Община Приморско – Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Китен;

Община Свиленград – Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград; 

 • В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани проекти за сума в размер на 139 989 лв.

Институт по астрономия с НАО – Рожен – Връзка между астрономическите данни за атмосферата и екологичните параметри на въздуха;

СНЦ БНЦЕООС – Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен). 

 • В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 801 964 лв. 

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН – Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България;

ИБЕИ при БАН – Разработване на интегриран план за управление на три защитени зони "Калиакра", "Белите скали" за опазване на дивите птици и "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна;

СНЦ Зелени Балкани – Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2016г. и 2017г.;

ИБЕИ при БАН – Опазване на редки застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие;

ИБЕИ при БАН – Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;

НЧ Просвета 1909г., с. Белозем – Организиране и провеждане на фестивал на белия щъркел в европейско село на щъркелите Белозем;

Община Шабла – Ограничаване на заблатяването и подобряване на водообмена в ЗМ Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина;

Фондация Геа Челониа – Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки (ЦРРСК), функциониращ към Фондация „Геа Челониа“, с. Баня, общ. Несебър за 2017-2018г.;

Лесотехнически университет – Осигуряване на данни с цел докладване на критични натоварвания за сяра, азот, киселинност и тежки метали за основни типове сухоземни екосистеми в България. 

 • В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2017г. са предоставени средства в размер на 3 628 550 лв., от които 48 644 лв. за: 

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД - За отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин;

Българска Асоциация по В и К – Седмица на водата 16 - 22 март във връзка със Световния ден на водата, част от който е провеждането на фотоконкурс „Фонтаните в България“ – Награждаване на победителите /Награден фонд ПУДООС/;

Фондация Земята и хората – 25 юбилееен конкурс за инструменталисти и изпълнители "Музиката и Земята";

„ПРОТЕ 22“ ЕООД, гр. София – V Международна конференция  "Екологично инженерство и опазване на околната среда" 5 - 7 юни 2017г., гр. Пловдив;

РОЕЛ-98 ООД, гр. София – Закупуване на ръкавици за еднократна употреба от латекс - 80 000 броя (40 000 чифта) за Кампания „Да изчистим България заедно 2017г.“;

„СЕВ ПАК“ ЕООД – Закупуване на чували за Кампания „Да изчистим България заедно 2017г.“;

„ПЕПЕН 904“ ЕООД, гр. София – Издаване на книжка с видеофилм на DVD, разказваща за живота в Черно море с работно заглавие "Моето Черно море" с автор на текст и визуализация г-жа Цв. Атанасова; 

В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2017г. са предоставени средства в размер на 579 906 лв. по 607 договора, (457 590 лв. по 132 договора от 2016г.) за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини.

През месец декември 2017г. Управителния съвет прие да бъде отпусната от ПУДООС сума в размер на 3 500 000 лв. във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2018г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018г.”. Средствата на Кампанията ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 300 хил. лв. и за проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК на обща стойност – 1 200 хил. лв. 

Дейности на ПУДООС, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария

В рамките на отчетния период е създадена необходимата организация за навременно и качествено изпълнение на дейностите по проектите “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Разработване на Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, като: организиране на цялостната подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки, предвидени в рамките на проектите; администриране и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорите за извършване на дейностите по проектите; плащане на изпълнителите въз основа на представени оригинална фактура/документ с еквивалентна доказателствена стойност за извършена дейност; водене на финансова отчетност и документиране на извършените разходи по изпълнението на проектите; осъществяване на координация и комуникация с МО, НКЗ и Швейцарския офис за сътрудничество.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС