ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Индекс на обикновените видове птици за Република България

(SEBI 1 – Обилие и разпространение на избрани видове)

Ключов въпрос:

Кои видове птици намаляват обилието и разпространението си в Република България?

Ключово послание 

state-moderate.jpg Общата тенденция за периода 2005-2019 г. за 50 вида, съставляващи индикатора, е отрицателна, намаляваща с 15%. От всички 72 вида птици, чието състояние е оценено, намаляващите са 17%, увеличаващите са 18%, стабилните са 26%, а тези с неопределена категория на тенденцията са 39%.

Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва тенденциите в числеността на обикновените (широкоразпространените) видове птици в България за определен период от време.

Индикаторите за популационни тенденции, какъвто е индексът на обикновените видове птици, осигуряват реална основа за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие. Индикаторът включва и индекс на птиците от селскостопанските местообитания, който е важен индикатор за устойчивостта в управлението на земеделските земи.

Оценка на индикатора

Настоящата оценка включва петнадесет годишен период (2005-2019 г.) и резултатите се основават на реални наблюдения на птици в пробни площадки с размер 1х1 кm. През 2019 г. са регистрирани 150 вида. Според класификацията на Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, оценяваните видове се разделят на три групи според обитаваната среда: земеделски земи, гори и „други“ типове местообитания. От включените 50 вида в индекса (фиг. 12) 38 % обитават земеделските земи, 24% са горски видове и 38% обитават други типове местообитания. Индексът на птиците в земеделските земи намалява с 30 % спрямо 2015 г., този на горските видове се увеличава с 20%, а птиците, обитаващи повече от един тип местообитание (т.нар. „други“) намаляват с 19%.

Фиг. 12. Индекс на обикновените видове птици в Република България за периода 2005-2019 г. (базова година 2005=100%)

 Източник: Българско дружество за защита на птиците/BirdLife Bulgaria

Сред видовете, обитаващи земеделските земи с най-значителни отрицателни тенденции са посевната врана (-93%) и обикновеното конопарче (-95%), с намаляваща  тенденция са пъдпъдъкът (-66%), сивата овесарка (-50%), жълтата стърчиопашка (-45%), селската лястовица (-43%) и щиглецът (-43%). Стабилна тенденция имат червеногърбата сврачка, черноглавата овесарка, качулата чучулига, папунякът, обикновения скорец, черношипата ветрушка, гургулицата, и полската чучулига. Силно увеличаваща се численост има единствено голямото белогушо коприварче (303%), а с умерено увеличаване е само полското врабче. 

От видовете, обитаващи горите, с положителна тенденция на популацията са черешарката, пойният дрозд, еловият певец и гривякът. Със стабилна категория на тенденцията е сойката, големият пъстър кълвач, косът и обикновената чинка. Единственият умерено намаляващ горски вид е горската бъбрица (-79%). 

В третата категория, видове обитаващи „други” типове местообитания, намаляващи видове са сивата врана (–66%), обикновената кукувица (-34%) и чавката (-5%). Слабо се увеличават южният славей, големият синигер, червенокръстката лястовица и ястребогушото коприварче. Градската лястовица, авлигата, домашното врабче, свраката, гугутката и зелениката са със стабилни категории на тенденциите. 

Общата тенденция за периода 2005-2019 г. за 50 вида, съставляващи индикатора, е отрицателна, намаляваща с 15%. От всички 72 вида птици, чието състояние е оценено, намаляващите са 17%, увеличаващите са 18%, стабилните са 26%, а тези с неопределена категория на тенденцията са 39%. Разпределението на тенденциите по тяхната категория е представено на фиг. 13

 

Фиг. 13Съотношение (%) на тенденциите за периода2005-2019 г. 
на 72 вида птици, по категории

Източник: Българско дружество за защита на птиците/BirdLife Bulgaria

Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за влошеното състояние на съответните видове и средата, която обитават. Необходимо е целенасочено и успешно прилагане на агро-екологичните мерки в селските стопанства и въвеждане на по-адекватни стандарти за поддържане на добро екологично състояние на земеделските земи. Нужно е повишено внимание към влиянието на някои практики като премахването на храстите, разораването на пасищата и ползването на химикали в селското стопанство. Настъпването на култури като маслодайната рапица в селското стопанство поставя сериозни пречки пред видове като сивата овесарка и пъдпъдъка

 

Източник на информация

Информацията за този индикатор се събира в рамките на Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, която в България се прилага от Българското дружество за защита на птиците.

http://www.bspb.org/monitoring

 

НавигацияНавигацияCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС