ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване. 

Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси – важно условие за подобряване на качеството на живота.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-good.jpg Предоставен е достъп до обществена информация по над 70 % от подадените заявления, отказан е достъп в незначителен брой случаи.
state-moderate.jpg Регистрирани са 943 674 посещения на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения.
state-moderate.jpg 531 са базите данни и публичните регистри, поддържани на интернет страниците на МОСВ и поделенията му.

 

Дефиниция на индикатори

Постигнатият напредък и оценката на индикатора се отчита чрез анализ на: 

  • Брой на посещенията на интернет страниците в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в интернет в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания.
 

Оценка на индикаторите

Осигуряването на информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за постигане на качествена и здравословна околна среда. 

Чрез предоставене на достъп до информация по въпросите на околната среда се насърчава отношението на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, и участие на различни обществени групи в този процес. Формирането на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда се насърчава посредством провеждане на национални информационни кампании, образователни дейности и инициативи, както и чрез извършването на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност, за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда. Важен аспект е и развитието на партньорствата на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието  във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

2 389 707 общо; 744 621 уникални посещения

1 757 180 общо; 364 364 уникални посещения

897 127 общо;

468 400 уникални посещения

904 328

общо;

306 612 уникални посещения

943 674 общо;

593 799 уникални посещения

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

384

394

390

447

531

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

1138

1388

1069

1007

972

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

937

1137

883

768

690

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

121

76

67

56

73

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

Увеличен е обемът на активно предоставяната информация за околна среда чрез интернет страниците на МОСВ като се осигурява за обществеността информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. Броят на поддържаните бази данни и публични регистри е увеличен на 531 (при 447 през предходната година), като е спазен и срокът за привеждането им в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Потребителите могат да използват различни филтри и да търсят информация по компетентен орган, населено място, възложител, инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите. Това дава възможност на обществеността да проследи изцяло процеса на управление и опазване на околната среда. Осигуряват се информационни масиви и ресурси в отворен формат, като към края на 2019 г. от МОСВ и неговите структури са публикувани в Портала за отворени данни на Министерския съвет 330 набори от данни.

През 2019 г. МОСВ продължава последователно да насърчава участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Всички проекти на нормативни актове са публикувани на интернет страницата на министерството и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за коментари и предложения от обществеността. Проведени са 73 обсъждания с участието на обществеността. Разширени са възможностите за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения за околната среда. От МОСВ и неговите  структури са проведени: поредица от консултативни работни срещи по различни казуси, свързани с прилагането на екологичното законодателство, в подкрепа на участието на бизнеса във взимането на решения за околната среда и относно прилагането на регламенти; срещи със заинтересовани страни в общините, свързани с дейността на местни консултативни органи по редица въпроси на опазването на околната среда; консултации с партньорски организации и институции с цел навременно и адекватно информиране и насърчаване на активно участие на всички заинтересовани страни. Броят на обществените организации (бизнес, образователни, научни, НПО, местни общности), ангажирани от МОСВ и неговите поделения към дейности за изпълнение на политиката за опазване на околната среда, е общо 325. Информирането и методическото подпомагане на компетентните органи и икономическите субекти, в обхвата на превантивните дейности (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР), защита от вредното въздействие на химикали) представляват важна част от информационната дейност на МОСВ, тъй като е предпоставка за осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.  През 2019 г. са: изготвени/проведени над 80 указания, консултации и работни срещи с възложители, браншови организации, министерства, общини, граждани и регионални органи; изпратени 25 писма до оператори  с указания по прилагане нормативната уредба по КР;  изготвени  85  отговора на запитвания в рамките на Националното информационно бюро по химикали и по електронна поща, постъпили от индустрията, относно задълженията на предприятията по прилагане на хармонизираното законодателство.

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите структури редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2019 г. в системата на Министерството са постъпили 972 заявления за достъп до информация, като броят издадени решения за предоставяне на достъп е 690. Отказан е достъп до информация в само 15 случая, като са обжалвани 10 от отказите.

Регионалните подразделения на МОСВ поддържат и развиват 32 информационно-посетителски центъра на територията на страната, към които за съдействие и съвместни дейности са се обърнали 4 258 посетители, а броят на посетителите в центровете на националните паркове, оборудвани с екопътеки, интерпретативни маршрути, съоръжения за игра и открити експозиции, е над 20 000. Центровете са оборудвани в различна степен, но всички развиват активна дейност, чрез която се осъществяват информационно-образователни инициативи за повишаване на екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността, издават се информационни материали и се провеждат образователни програми в партньорство с институциите и  неправителствените организации в отделните региони. Чрез дейността им МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда – с издаване на образователни продукти и провеждане на образователни инициативи в рамките на националните кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката за извънкласните и извънучилищни дейности (само в центровете на територията на НП „Пирин“ са проведени 151 интерактивни занимания с участието на 5 076 ученици и студенти и 17 обучителни похода с 354 ученици от различни градове). През 2019 г. са преоборудвани с по-голям капацитет два от центровете – на басейновите дирекции в Пловдив и Плевен.

Акцент в изпълнението на програмата по отношение на осъществяваната контролна дейност от РИОСВ е прилагането на системния подход – превенция и контрол. Приоритетно дейността на контролните органи е насочена към трайното решаване на съществуващи екологични проблеми и привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство. За резултатите от осъществения контрол и предприетите мерки своевременно е информирана обществеността чрез интернет страниците на РИОСВ. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно са публикувани на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ. Създадени са условия за равнопоставеност при осъществяване на контрола от РИОСВ по спазване на екологичното законодателство, чрез правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен ротационният принцип; изцяло се приоритизира комплексният подход при извършване на текущ и последващ контрол, с което се постига прозрачност пред обществеността – както за осъществената от РИОСВ контролна дейност, така и за съответствието на операторите с изискванията на екологичното законодателство.  Въвеждането на денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани за замърсяване на околната среда доказва своята ефективност по отношение на засиленото участие на обществеността в процеса на опазване на околната среда; подобрена е значително комуникацията и координацията при настъпили аварийни ситуации – както с МОСВ, така и с други компетентни институции.

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg Проведени са 587 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури.

state-good.jpg За поредна година са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден”, и са отбелязани от МОСВ и неговите структури с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния еко календар.

state-good.jpg 33 138 деца и ученици от 769 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите структури.

state-moderate.jpg  Проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания, конкурси, открити уроци) продължават да бъдат със значителен брой (над 250), но се наблюдава намаление спрямо предходните години.


Дефиниция на индикатор

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали в системата на МОСВ;
  • Брой проведени семинари в структурата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. 

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой


Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Издадени информационни материали от МОСВ  и неговите структури

116

106

109

104

77

Проведени конкурси на територията на цялата страна

41

28

46

48

38

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

146

463

494

514

204

Проведени изложби на територията на цялата страна

39

29

43

26

16

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури

440

204

162

444

587

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

През 2019 г. се подготовиха и проведоха информационно-образователни кампании (11 с национален и 14 с регионален обхват) за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Световен ден на влажните зони – 2 февруари; Международен ден на водата – 22 март; Международен ден на птиците – 1 април, Седмица на гората – 3-7 април; Ден на Земята – 22 април; Европейския ден на Натура 2000 - 21 май; Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май; Световен ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни, Европейска седмица на мобилността - 16-22 септември, и Европейска седмица за намаляване на отпадъците – 17-25 ноември. В регионален обхват са организирани и проведени други 10 кампании по различни теми, свързани с опазването на природата на територията на страната. 

В рамките на тези кампании от МОСВ и неговите структури са проведени кръгли маси, конференции, открити уроци сред природата, конкурси, изложби, природозащитни инициативи, маршрути по екопътеки, екоспектакли, изложби, акции по почистване и залесяване, акции за разделно събиране на отпадъци, викторини, обучителни семинари и разнообразни форуми, които обхващат десетки хиляди деца и млади хора на територията на страната и са показателен пример за партньорство с местната власт, институциите, бизнеса и  неправителствените организации на регионално ниво. Сред тези прояви са: международен конкурс за млади дарования „Музиката и Земята“; Фестивал на белия щъркел в Белозем със съдействието на ПУДООС, който е част от международната инициатива „Европейско село на Белия щъркел“ с участието на 11 държави; столичен празник и изложение „Иновации за качество на въздуха“, посветен на напредъка на екоиндустриите по отношение на намаляване на атмосферното замърсяване; образователна програма „Паркът като класна стая” на ДНП Централен Балкан; традиционен общоградски хепънинг в Пловдив по повод Деня на водата и тридневен екофестивал „Млада синя Земя“ – съвместни инициативи на БД и РИОСВ Пловдив; регионален ученически фотоконкурс на тема „Природата на моя роден край“, в който са представени 279 творби, дело на 166 ученици от 20 училища и 2 фотоклуба от областите Хасково и Кърджали, проведен за девета поредна година от РИОСВ Хасково; традиционните Годишни награди на името на Мими Праматарова за изпълнени училищни проекти, организиран от ДНП Рила съвместно с Националния доверителен екофонд; ученически  конкурс „Никой не оставя зад себе си“ – съвместна инициатива на  РИОСВ Шумен и БДЧР Варна, проведена с послание за опазването на водите сред ученици от 1 до 9 клас, в рамките на която са изработени 33 макета на естествен воден обект и 36 проекта на електронна картичка с послание; конкурс за комикс на тема „Защитете животните“  на РИОСВ Велико Търново с участието на 69 творби на 96 ученици от 13 училища; инициативата за засаждане на дървета  „Засаждаме бъдеще” на РИОСВ Пазарджик; Осмо лятно екоучилище на Младежкия воден парламент в района на ПП „Беласица“ с участието на ученици от 18 клуба от България и Франция, както и много други инициативи. За втора година продължава реализацията на проект на фондация „Океани без отпадъци“ с подкрепата на МОСВ за почистване на река Дунав от пластмасови отпадъци. От подразделенията на МОСВ в обхвата на поречието на река Дунав е проведена знаковата за 2019 г. Капания за България за четвъртото съвместно проучване на река Дунав Joint Danube Survey, популярно като JDS 4.

При провеждането на инициативите по-голямата част от регионалните подразделения отчитат засилено внимание към работа с деца и младежи от уязвими и малцинствени групи и засилена активност на училища и детски градини от малките общини и населени места на страната. Има изразена тенденция за повишаване на броя на участниците, както и за организиране на съвместни прояви в партньорство между самите подразделения на МОСВ. Разширяват се кръгът на целевите групи и темите за взаимодействие. Наблюдава се засилен интерес от страна на местни общности и организации, които инициират свои събития и търсят партньорство за осъществяването им в лицето на регионалните поделения на МОСВ. Наблюдава се и иновативност в самите инициативи, като се търси реален ефект и устойчивост. В резултат на усилената и ефективна работа за формиране на устойчиви модели на обществено поведение, дирекциите на националните паркове отчитат чувствително намаляване на броя на нарушенията, както и по-висока степен на отговорност и ангажираност на местните хора, ползвателите на ресурси в парковете и посетителите в защитените територии.

Специално място по своята мащабност заема Националната кампания „За чиста околна среда” (финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда в размер на 3 500 хил. лв.), утвърдена през годините като ефективен механизъм да бъдат активирани и финансово подпомогнати общините, училищата и детските градини да предприемат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства и др. Чрез изпълнението на проектите се осигурява навлизането в образователния процес на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. В издание на конкурса за 2019 г. са класирани 134 проекта на училища, 107 проекта на детски градини и 234 проекта на общини и кметства.

С цел постигане на устойчивост на предприетите мерки по ОПОС 2014-2020, за втора поредна година е проведена и 3D видео мапинг кампанията с послание „Нямаме план(ета) „Б“, в която анимациите от визуалния спектакъл, насочващи вниманието върху оползотворяването на природните ресурси по устойчив начин, са гледани от над 3000 зрители на живо, имат над 200 000 гледания в социалните мрежи и над 150 публикации в печатните и онлайн медии.

Като продължение на изпълнението на проект на Националния доверителен екофонд „Въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища“ са проведени обучения на 130 учители с различни специалности от цялата страна за включване в учебния процес на темата за климатичните промени и енергийната ефективност.

През 2019 г. МОСВ и неговите структури са изготвили и разпространили 77 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие.

В информационните центрове на МОСВ, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения са проведени обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставени са информационни материали и пр. Само в информационните центрове на дирекциите на нациноланите паркове са проведени над 380 беседи.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА

ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА 

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от еко календара и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите.

МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор – с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на  извънкласните и извънучилищни дейности.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Регионални инспекции по околна среда и води
Дирекции на Национални паркове
Басейнови дирекции
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС