ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само за постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 308,05 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 1,93 %. Това е най-високото равнище на годишните разходи за периода 2016 2019 г.

state-good.jpg Размерът на изразходваните средства за управление на водите и отпадъците е най-голям за периода 2016 2019 г.[2]

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2019 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 308,05 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е 1,93 %. Отчита се по-високо равнище на разходите в сравнение с 2018 г. (2 036,89 млн. лв.), 2017 г. (1 934,96 млн. лв.) и 2016 г. (1 894,96 млн. лв.).

Наблюдава се тенденция към увеличаване на инвестициите за управление на водите и отпадъците.

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 454,75 хил. лв. и относителният им дял в общите разходи е 19,7 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1 853,3 млн. лв. или 80,3 % от общите разходи. 

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв. 

Година

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2015

1 841,95

1 222,73

3 064,68

89 362

3,43

2016

551,75

1 343,21

1 894,96

95 131

1,99

2017

459,92

1 475,04

1 934,96

102 345

1,89

2018

498,85

1 538,04

2 036,89

109 743

1,86

2019

454,75

1 853,3

2 308,05

119 772

1,93

Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 Източник: НСИ

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 62,9 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 18,3 % и за опазване на чистотата на въздуха – 11,2 %. През 2019 г. делът на разходите за управление на отпадъците бележи известно увеличение – с 2,7 пункта спрямо 2018 г. За периода 2015 2019 г. е налице трайна тенденция за повишаване на дела на разходите за управление на отпадъците. 

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2015 2019 г., е представена в Таблица 2.

                                                                                                       Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв. 

Направления

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

За отпадъчните води

1249,49

336,01

320,73

406,04

423,4

Оборотно водоснабдяване

35,69

44,44

42,86

39,96

46,64

За въздуха

261,89

286,03

244,0

238,67

257,81

За опазване на почвата и подпочвените води

46,22

64,76

27,05

24,41

25,4

За горите

7,05

8,1

10,04

6,35

7,49

За опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и обекти

7,47

4,17

2,82

10,3

1,77

За ловно- и рибностопански мероприятия

1,30

1,53

3,44

0,38

0,45

За отпадъците

1374,50

1068,45

1195,92

1228,28

1452,1

За шума

0,17

0,15

0,16

1,85

0,13

За научноизследователска дейност

1,9

4,66

3,75

2,71

8,55

За апаратура за мониторинг и контрол

53,69

49,17

43,37

32,29

39,38

Други разходи в т.ч. за административна, просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

25,30

27,49

40,83

45,66

44,96

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg


КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2019 г.?

Отчет на консолидираните разходи по бюджетни програми за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. на МОСВ

 

МОСВ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

52 567 100

60 565 935

60 178 494

1.

Персонал

31 778 300

31 321 619

31 239 929

2.

Издръжка

19 075 100

25 535 379

25 262 509

3.

Капиталови разходи

1 713 700

3 708 937

3 676 056

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

52 567 100

60 565 935

60 178 494

1.

Персонал

31 778 300

31 321 619

31 239 929

2.

Издръжка

19 075 100

25 535 379

25 262 509

3.

Капиталови разходи

1 713 700

3 708 937

3 676 056

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

60 000

229 055

229 053

1.

Персонал

0

0

0

2.

Текущи трансфери

60 000

229 055

229 053

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

12 550 000

453 634 079

502 602 390

1

ОП "Околна среда" 2014-2020

0

324 681 542

383 598 609

2

Национален доврителен фонд

0

0

5 626 600

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

10 000 000

10 000 000

1 479 150

4

Опазване на околната среда и климатичните промени на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

0

0

216 175

5

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

0

0

43 306

6

Транфер към БАН за дейности по Закона за водите

2 550 000

3 278 008

3 278 008

7

LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE

0

0

195 000

8

ПУДООС

0

115 434 954

107 733 461

9

Държавен инвестиционен заем – лихви

0

239 575

239 575

10

Оперативна програма "Добро управление"

0

0

192 506

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

12 610 000

453 863 134

502 831 443

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

52 627 100

60 794 990

60 407 547

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

65 177 100

514 429 069

563 009 937

 

Численост на щатния персонал

1 844

1 823

1 740

 

Численост на извънщатния персонал

0

136

136

  

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2019 г. приходи на Министерството на околната среда и водите ?

Какви са наложените санкции за наднормено замърсяване на околната среда за 2019 г.?

-    Извършени трансфери към Българска академия на науките (БАН) – 1 403 008 лв. – представляващ нетен резултат от възстановена сума от непризнат разход по предоставения трансфер на Институт по океанология към БАН – (+)77 278 лв. и преведени – (-)1 480 286 лв., съгласно утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. трансфер от МОСВ за БАН.

-    От утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. трансфер от МОСВ за Министерство на образованието и науката в размер на 1 875 000 лв. предназначен за изпълнение на дейности произтичащи от Закона за водите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) са предоставени – 1 875 000 лв.

-    С най-голям относителен дял от приходите е делът от приходите от Държавни такси в размер на 41 600 722 лв., които представляват 81 % от планираните такива по уточнен план. Тези приходи се формират от такси за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване, които постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и суми, които постъпват на основание Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/30.11.2012 г.

-       В съответствие с цялостната политика, която МОСВ провежда по отношение на контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях, през 2019 г. за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 1 898 568 лв. при планирани 950 000 лв.

 Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторитеq влияещи върху тях, през 2019 г., за констатирано наднормено замърсяване на околната среда, от РИОСВ са издадени 180 бр. наказателни постановления (НП), с които на стопанските субекти са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 419 038,18 лв. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 157 бр. и са в размер на 194 442,28 лв. Наложените еднократни санкции са 23 бр., на стойност 1 224 595,90 лв. Наложените санкции са разпределени, както следва:

v за замърсяване на водните обекти – 124 бр. санкции;
v за замърсяване на атмосферния въздух – 55 бр. санкции;
v за замърсяване на почви – 1 бр. санкция.

 

През 2019 г. постъпилите суми от санкциите (от всички наложени през 2019 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 1 446 397,05лв., от които 1 167 490,08 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини, получили най-големи приходи от наложени санкции са следните: 

Най-големи суми, преведени към общините

сума в лв.

1

Община Провадия

141 603,24

2

Община Габрово

119 851,08

3

Община Варна

108 825,33

4

Община Долни чифлик

81 590,54

5

Община Разград

71 624,06

6

Община Садово

68 814,95

7

Община Девня

54 413,83

8

Община Марица

42 969,73

9

Община Сунгурларе

37 487,63

10

Община Пловдив

36 431,91

Източник МОСВ 

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗООС, приходите от наложените по чл. 69 от ЗООС санкции се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Няма законово изискване МОСВ/РИОСВ да осъществява контрол дали тези суми са разходвани и за какви екологични проекти.

Имуществени санкции и глоби

За неспазване разпоредбите на ЗООС и секторните закони са въведени административнонаказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство от РИОСВ са издадени 813 НП на обща стойност 3 236 090 лв. С посочените НП са наложени 543 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, и 270 бр. глоби на физически лица. Разпределението по закони е, както следва:

v Закон за опазване на околната среда – 110 бр.;
v Закон за чистотата на атмосферния въздух – 84 бр.;
v Закон за водите – 179 бр.;
v Закон за управление на отпадъците – 224 бр.;
v Закон за биологичното разнообразие – 94 бр.;
v Закон за лечебните растения – 45 бр.;
v Закон за защитените територии – 58 бр.;
v Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – 1 бр.;
v Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 7 бр.;
v Закон за защита от шума в околната среда – 8 бр.;
v Закон за ограничаване изменението на климата – 3 бр.

 

Източник на информация:

Министерство на околната среда и водите

 


[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени.

[2] Имат се предвид разходите за всяко от двете направления по отделно, а не общите разходи.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС