ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

Ако се управляват устойчиво, горите имат незаменима роля в опазването на климата и биологичното разнообразие. Те защитават почвите и водните ресурси, осигуряват поминък и допринасят за благосъстоянието на селските и градските общности. Европейските гори са многофункционални, като предоставят голям набор от екосистемни услуги, включително производството на възобновяеми материали, които могат да заменят алтернативите с по-висок отпечатък върху околната среда, като по този начин допринасят за смекчаване въздействията на климата и цялостната устойчивост.[1]

Устойчивото управление на горите означава стопанисване и използване на горите и горските територии по начин и в размер, който поддържа тяхното биологично разнообразие, производителност, капацитет за регенерация, жизненост и потенциал да изпълняват, сега и в бъдеще, съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално ниво и това да не причинява вреда на други екосистеми.[2]

 

 

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

 


[1] State of Europe’s Forests 2020 - https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/

[2] Resolution H1 of the Helsinki Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 1992

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС