ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2019 г. по изпълнение на приоритетните цели на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Ключови послания 

  Към 31.12.2019 г. са обявени общо 54 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност от почти 4,3 млрд. лв., която представлява 124 % от общия ресурс на програмата.

  Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в края на 2019 г. e 92,3 %, или 3,2 млрд. лв.

  В края на 2019 г. усвоените от бенефициентите средства по ОПОС 2014-2020 г. са приблизително 936 млн. лв., които представляват 29,3 % от договорените суми по програмата.

Към 31.12.2019 г. по ОПОС 2014-2020 г. е приключило изпълнението на 25 бр. проекти на обща стойност 58,1 млн. лв., от които: 5 бр. проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС - „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ с бенефициент дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), проектите на общините Раднево, Банско и Тервел по процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ и проектът на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) относно разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота; 1 проект в рамките на приоритетна ос 3 относно „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“, изпълняван от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ; 1 проект по приоритетна ос 4 – на община Луковит за укрепване на свлачище, 11 бр. проекти по приоритетна ос 5 на ОПОС – на 10 общини за разработване/актуализация на програмите им за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и проект на ИАОС относно информационната система за докладване на данни за КАВ, както и 7 бр. бюджетни линии по приоритетна ос 6 на ОПОС. През 2019 г. са въведени в експлоатация: Етап І от ВиК мрежата на гр. Враца; доизградената ПСОВ на гр. Видин; реконструираната и разширена ПСОВ и реконструираната и рехабилитирана водопроводна мрежа на гр. Добрич; новоизградената ПСОВ на община Асеновград, както и новоизградена и реконструирана ВиК мрежа в общината; канализационната мрежа (етап I) на с. Буковлък, община Плевен и ВиК мрежата (етап I A) на гр. Тръстеник, община Плевен.

Дефиниция на индикаторите

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата;
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените;
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация.


Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г.” разполага с финансов ресурс от над 3 462 млрд. лв., който е разпределен в шест основни приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Води“

Приоритетна ос 2: „Отпадъци“

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лeвa и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1, както следва: 

Табл. 1: Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” към 31.12.2019 г.

ПО

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Изплатени средства

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

2 339 795 805

1 829 939 217

78,2 %

520 115 772

22,2 %

2

576 196 836

516 510 491

89,6 %

125 894 630

21,8 %

3

 184 962 112

77 999 660

42,2 %

16 381 965

8,9 %

4

 144 372 768

107 639 745

74,5 %

39 044 689

27 %

5

124 264 107

608 753 830

489,9 %

191 241 265

153,9 %

6

92 973 319

55 081 237

59,2 %

43 244 764

46,5 %

Общо за ОПОС

3 462 564 946

3 195 924 180

92,3 %

935 923 085

27 %

 

Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. (ИГРП) към 31 декември 2019 г. 

През 2019 г. по ОПОС 2014-2020 г., включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), са обявени общо 18 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност близо 739,3 млн. лв. 

По приоритетна ос 1 „Води“ обявените през 2019 г. процедури са в две направления. От една страна - за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК чрез подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за определяне на инвестиционни приоритети в новоконсолидирани райони, обслужвани от един ВиК оператор (приоритетно за агломерации над 10 000 екв.ж. вкл. за агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж). От друга страна – финансирането е насочено към доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води. 

Обявените през 2019 г. процедури по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ се отнасят до: 1) изпълнението на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, чрез които да бъде подпомогнато постигането на целите, заложени в законодателството по отношение на битовите отпадъци, а именно: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклиране и 2) рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. 

През 2019 г. по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ значителна част от обявените процедури са чрез подхода ВОМР за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 в територията на различни местни инициативни групи (МИГ). Усилията в този сектор през отчетната година са насочени също така към изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони; мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици; планиране и провеждане на регионални информационни кампании за мрежата Натура 2000, както и изготвяне/актуализиране на 10-годишни планове за възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 (съгл. Наредба от 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове).

 По приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" през 2019 г. финансирането по ОПОС 2014-2020 г. е насочено към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища, включително и причинени от тях бедствия), както и осигуряване извършването на адекватни анализи и оценки на различните видове риск. Цели се интегриране на съществуващите локални информационни системи, повечето от които подпомагат ранното предупреждение и оповестяване, за да могат да бъдат предприети подходящи действия при опасност от бедствие. 

По Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ обявените през 2019 г. процедури са насочени към закупуването и доставката на нови съвременни електрически транспортни средства на обществения транспорт, като част от мерките за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух, а също така и към разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух (втора част). 


Напредък по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към 31 декември 2019 г.: 

Приоритетна ос 1 „Води“:

През 2019 г. по оста са сключени/издадени 13 бр. договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност 831,7 млн. лв.

Към 31.12.2019 г. договорените средства в този сектор са в размер на 1,83  млрд. лв. Успешно изпълнени са 5 договора. В процес на изпълнение са 34 договора/заповеди за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1,78 млрд. лв.

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:

В периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. по оста са сключени 6 договора за БФП за 47,7 млн. лв.

Към 31.12.2019 г. по приоритетната ос се изпълняват общо 38 проекта на обща стойност от 516,5  млн. лв.

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“:

През 2019 г. по приоритетната ос са договорени 3 проекта за над 9 млн. лв.

В сектора към 31.12.2019 г. договорените средства са в размер на почти 78  млн. лв. Изпълняват се 19 проекта на обща стойност приблизително 77,2 млн. лв., а приключил е един проект. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

През 2019 г. по оста са договорени 6 проекта за 39,9 млн. лв.

Общият брой на сключените договори /издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос към 31.12.2019 г. е 15, които са на стойност от 107, 6 млн. лв. В процес на изпълнение са 14 проекта на обща стойност малко над 107  млн. лв., а приключил е един проект. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“:

През 2019 г. в рамките на приоритетната ос са договорени 24 проекта за 606,8 млн. лв.

Към 31.12.2019 г. по приоритетна ос 5 договорените средства са в размер на 608,7 млн. лв. В процес на изпълнение са 25 бр. проекта на обща стойност 606,9 млн. лв. Успешно приключили са 11 проекта. 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:

В периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. са издадени заповеди за 4 бр. бюджетни линии за почти 13,3 млн. лв. Към 31.12.2019 г. в рамките на приоритетната ос са одобрени за финансиране общо 17 бр. бюджетни линии за малко над 55 млн. лв., седем от тях са приключили и се изпълняват 10 бр. бюджетни линии на обща стойност 36,2 млн. лв. 

През 2019 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 56 броя договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност почти 1,5 млрд. лв.

Към края на месец декември 2019 г. са подписани договори/издадени заповеди общо 165 бр. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3,2 млрд. лв. или 92,3 % от бюджета, от които: 2,5 млрд. лв. за Кохезионен фонд (КФ) и 649,6 млн. лв. за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 

През 2019 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменяна веднъж, като промените касаят приоритетни оси (ПО) 1, 2, 3, 4 и 5. Предложеното изменение е одобрено от ЕК с Решение № С (2019) 8408 от 19 ноември 2019 г. Основните изменения са в резултат от прехвърляне на резерва за изпълнение от ПО 3 в ПО 2 и от ПО 4 в ПО 5, както и във връзка с актуализираната „Предварителна оценка на финансови инструменти“. Разширен е и обхватът на мерките, финансирани по ПО 2 „Отпадъци“. В рамките на ПО 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. е включен един нов „голям“ проект по смисъла на чл. 100 от Регл. (EС) № 1303/2013. 

Източник на информация:

ГД ОПОС, МОСВ

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС