ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2019 г. са извършени 308 проверки на 249 оператора, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ, показва, че от 65 проверени оператора не се спазват условията в издадените комплексни разрешитeлни. За констатирано неизпълнение на условията в комплексните разрешителни са издадени 40 наказателни постановления, на обща стойност 547 220 лв. Независимо от факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, през 2019 г. се отчита съотносимост на броя на издадените наказателни постановления за неспазване условия от издадените комплексни разрешителни спрямо 2018 г.

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по КР (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите. 

Индикаторът дава представа за тенденциите относно изпълнението на условията, поставени в издадените комплексни разрешителни, и в тази връзка, прилагат ли се от операторите ефективни мерки за спазване на екологичните норми при работа на инсталациите. 

Оценка на индикатора

През 2019 г. в нормативно определения срок са издадени 6 броя решения за издаване/неиздаване на КР спрямо общо 10 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината. 

През 2019 г. са издадени общо 70 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, актуализиране, отмяна, поправка на техническа грешка). 

26 % от проверените оператори, притежаващи комплексни разрешителни, са осъществили дейност в нарушение на условията, поставени в разрешителните.

Фиг. 1 Брой проверените оператори и брой на проверените операторите, които не спазват условията на издадените комплексни разрешителни

Източник: МОСВ 

В годишен аспект се наблюдава тенденция на запазване на относително постоянен процент на броя на операторите, които неспазват условията на комплексните разрешителни, спрямо броя на проверените оператори.

Източници на информация:

МООС, ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 11 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикатора

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007 г. Данните за 2019 г. се докладват до края на месец ноември 2020 г.

През 2019 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 269 доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2017 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 282. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години са сравнително идентични. Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен, като има тенденция за намаляване на броя доклади с превишения през годините. 

Табл. 1. Брой доклади по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2017 г.

2019 г.

Енергийно производство

24

24

Производство и обработване на метали

40

39

Производство на продукти от минерални суровини

29

29

Химическа промишленост

27

30

Управление на отпадъците и отпадъчните води

59

51

Производство и преработка на хартия и дърво

7

6

Интензивно животновъдство и аквакултури

84

78

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

4

4

Други дейности

8

8

Общо

282

269

 Източници на информация:

Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС

ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му. 

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

 

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2019 г. се запазва тенденцията за намаляване на броя на издадените административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения/становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС се запазва, въпреки по-големия брой издадени решения по ОВОС спрямо предишната година. Продължава нарастването на броя на процедурите по екологична оценка, въпреки по-малкия брой издадени становища по екологична оценка през 2019 г. спрямо предишните две години.

Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

В областта на прилагане на законодателството по оценка на въздействието по околна среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) са издадени общо 1933 акта, както следва: 35 решения по оценка на въздействието по околна среда, от които 34 решения по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения и 1 решение по ОВОС за неодобряване на инвестиционното предложение; 1188 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка по въздействието по околна среда, от които 1171 с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и 17 с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”; 25 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“ и 257 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 254 с характер „да не се извършва екологична оценка“ и 3 с характер „да се извърши екологична оценка“, 428 бр. прекратени процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 391 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 37 бр. по екологична оценка.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда, са 1484 (34 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1171 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 25 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 254 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 20 инвестиционни предложения и планове /програми (17  инвестиционни предложения и 3 бр. планове/програми).

Прекратени са 428 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 391 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 37 бр. по екологична оценка.

Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна среда до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда.

51 от процедурите са прекратени поради недопустимост на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии: 46 процедури по ОВОС и 5 по ЕО. 

 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2019 г. се запазва тенденцията, която се наблюдава през последните години, за съобразяване от страна на възложителите с изискванията на нормативната уредба и издадените административни актове по ОВОС и ЕО. При 97,36 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените в условия и мерки в издадените решения/становища по ОВОС и ЕО.

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложители. 

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2019 г. са извършени 721 проверки на административни актове, издадени по реда на глава VІ от ЗООС. При 97,36 % от проверените актове е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки. Установени са 19 нарушения, за които са дадени предписания за отстраняване. 

Източник на информация:

МОСВ

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схема на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда.

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2019 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-good.jpg Увеличава се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броя на организациите в Република България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Броят на организациите, които въвеждат система за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, нараства. През годината са регистрирани 5 нови организации, подновени са 8 съществуващи регистрации, 2 са спрени и 2 регистрации са заличени. Към края на 2019 г. общо регистрираните организации по EMAS в страната са 13 с 27 обекта. По-голямата част от дружествата развиват дейност в областта на събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.

През 2019 г. правото за ползване на екомаркировката на ЕС на „Био Гланц“ ООД е прекратено поради изтичане давността на критериите, но други двама производители на детергенти („Престиж 2007“ ЕООД и „Макси Про България“ ООД) са получили екомаркировката на ЕС за свои продукти. Общо 18 продукта на 5 български производители са с присъдена екомаркировка на ЕС за 2019 г.:

„Завод за Хартия Белово" АД – 9 продукта от тишу хартия;

„Костенец - ХХИ“ АД – 1 продукт от тишу хартия;

„Макси Про България“ ООД – 3 почистващи продукта за твърда повърхност и 1 детергент за ръчно миене на съдове;

„Лемприер Уул“ ЕООД – вълнена лента и вълнен дреб;

„Престиж 2007“ ЕООД – 3 почистващи продукта за твърда повърхност.

Източници на информация:

МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”..

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2019 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg През 2019 г. са издадени  2 броя заповеди за прилагане на превантивни мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

state-good.jpg През 2019 г. няма отменени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки, има обжалвана 1 брой заповед за прилагане на превантивни мерки, издадена по реда на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от Регионалите инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнови дирекции (БД), Дирекции Национални паркове (ДНП), а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от  Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

През отчетния период на територията на РИОСВ – Варна има 1 бр. случай, класифициран като непосредствена заплаха, който започва в предходен отчетен период. С писмо на синдика на дружеството, оператор по ЗОПОЕЩ, и писмо на Областна администрация (ОА) – Варна, в МОСВ бе предоставена информация, че договор № 1/16.05.2017 г., сключен в изпълнение на Заповед № РД-402/24.04.2013 г. за определяне на Областния управител на ОА – Варна за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, съобразно Заповед № 53/15.03.2013г. на директора на РИОСВ – Варна е приключил.

Предвид остатъчни количества от отпадък, въз основа на които продължава да е налице непосредствена заплаха за околната среда, през отчетния период са издадени Заповед № 270/29.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Варна за изменение и допълнение на Заповед № 53/15.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Варна, както и Заповед № РД-317/29.11.2019г. на министъра на околната среда и водите за определяне на Областния управител на ОА – Варна за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, съобразно Заповед № 270/29.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Варна. Заповед № РД-917/29.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите е неразделна част от Заповед № РД-402/24.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

В края на 2019 г. започва процедура на обжалване на Заповед № 270/29.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Варна, която продължава през 2020 г..

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg 100% е постигнатият резултат по отношение на броя приети обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2019 г. в МОСВ 36 бр. искания за плащане по 2 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;

Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн., ДВ, бр.66/2004г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол.

За 2019г. са предвидени да бъдат приети от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ общо 5 бр. решения (4 бр. решения на МЕЕС по 4 отчета за МЕЕС, 1 бр. решение на МЕЕС по 1 проект). През отчетния период са проведени общо четири заседания на МЕЕС. Планирано е разглеждане на заседание на МЕЕС на 4 бр. отчети по 4 бр. програми, респ. приемане на 4 бр. решения за отчети. През отчетния период е извършен преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2018г. на следните приватизирани дружества: „Нефтохим” АД – гр. Бургас; „Пирел” АД – гр. Гоце Делчев; „ОЦК” АД – гр. Кърджали; „Горубсо Лъки” АД – гр. Лъки. За всички разгледани отчети има изготвени становища, като по документацията за заседанията са изготвени становища от състава (вкл. от РИОСВ, БД), разгледани са 4 бр. отчети, има приети 4 бр. решения за отчети. През отчетния период е приет планирания 1 бр. проект за изпълнение на дейности от Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „ОЦК” АД – гр. Кърджали.

Извън планираните е възникнала необходимост и са проведени още три заседания на МЕЕС. Приети са 2 бр. решения (1 бр. относно преработен работен проект за обект 1.3. по програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Нефтохим” АД – гр. Бургас и 1 бр. решение  относно допълнителна проектно-сметна документация за обект II.2.2  по програмата на „Нефтохим” АД – гр. Бургас). Прието е също и 1 бр. решение за отлагане на работен проект за обект №4 по програмата за отстраняване на минали екологични щети на  „ОЦК” АД – гр. Кърджали.

През 2019г. са приключили 3 бр. обществени поръчки за програмата по минали щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия. За отчетния период не са предвидени за приключване процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по програмата по минали щети на „Агрополихим“ АД, гр. Девня, предвид, че са инициирани процедури по тази програма по отстраняване на минали екологични щети през предходния отчетен период и се е предвиждало да приключат до края на 2018 г. Дейностите, свързани с приключване на тези 3 бр. процедури, респ. договори по ЗОП, не са приключили през 2019 г. (3 бр. за програмата по минали щети на „Агрополихим“ АД, гр. Девня), планирани са за изпълнение през 2020г.

Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните, при изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети са извършени проверки на обекти, процедирани са 36 бр. искания за плащане по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас и „Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев.

Източници на информация:

МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяването на риска на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността от възникването и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал?

Ключово послание

state-good.jpg През 2019 г. няма регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо  212 бр. (128 предприятия с нисък рисков потенциал и 84 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

state-moderate.jpg В 98% от проверените 70 предприятия с висок рисков потенциал (ПСВРП) и 64 с нисък рисков потенциал (ПСНРП) през 2019 г. (134 проверки за текущ и последващ контрол), се спазват мерките в Докладите за безопасност (ДБ) или условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и мерките в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, като в 2% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено 1 наказателно постановление. В сравнение с предходната година е налице  слабо намаляване на броя на установените несъответствия

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки на Докладите за безопасност (ДБ) и условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал.

Честотата на проверките се определя въз основа на системна оценка на опасностите в съответните предприятия/съоръжения и е най-малко веднъж годишно за предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал и най-малко веднъж на три години за предприятия и съоръжения с нисък рисков потенциал.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0 % несъответствия, а резултатът за 2019 г. е 2 %. За постигане на поставените цели са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи за привеждане на операторите в съответствие.

Оценка на индикатора

Провеждането на контролната дейност по прилагане на глава седма, раздел І от ЗООС е свързано с контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Съгласно §29, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл. 104, ал. 1 запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до влизането в сила на решението по чл. 116ж, ал. 4 относно актуализирания доклад за безопасност на предприятието/съоръжението.

На територията на страната към 31 декември 2019 г. има 84 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (при 85 броя за 2018 г.) с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или с решение за одобряване на ДБ. Изискванията за операторите на ПСВРП включват разработването и прилагането на ДБ, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСВРП съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДБ и всяка негова актуализация до изпълнителния директор на ИАОС, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

Предприятията с ПСНРП през отчетния период са 128 (при 121 броя за 2018 г.). Изискванията за операторите на ПСНРП включват разработването и прилагането на ДППГА, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДППГА и всяка негова актуализация до директора на съответната РИОСВ, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

Актуална информация за предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал се публикува на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/.

В 98% от проверените 134 предприятия през 2019 г., които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или одобрен ДБ (обекти с висок рисков потенциал) и потвърден ДППГА (обектите с нисък рисков потенциал) се спазват заложените условия, въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 2 % от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено 1 наказателно постановление от директора на РИОСВ - Враца. За установените несъответствия и нарушения са дадени 181 предписания, като от всички тях са изпълнени в законоустановения срок. В сравнение с предходната година (при 350 за 2018 г., като 17 не са изпълнени в срок) е налице значително намаление на установените несъответствия по неизпълнение на предписания.

Считано от 28.08.2019 г., съгласно последните изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, (изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за СЕВЕЗО), (приета с ПМС № 203 от 15.08.2019 г. и обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) настъпват следните промени в административните услуги на МОСВ: - промяна на компетентния орган от министъра на околната среда и водите на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за производството по подаване и разглеждане на уведомление за извършена класификация (УК), както и за всяка негова актуализация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, включително валидирането на класификацията.

През 2019 г. е потвърдена класификацията на 52 предприятия с ПСНРП и ПСВРП (42 от МОСВ и 10 от ИАОС от 28.08.2019 г.) съгласно постъпили УК, в т.ч. 4 становища за нови предприятия/съоръжения (2 от МОСВ и 2 от ИАОС от 28.08.2019г.) и 48 за актуализиране на УК.

През 2019 г. не са регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо  212 бр. предприятия (128 с нисък рисков потенциал и 84 с висок рисков потенциал), попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС. 

Източници на информация:

МОСВ и ИАОС

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикалите се състои от комплекс превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на ниво ЕС, свързани с:

  • регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
  • класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP);
  • уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали, съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC);
  • ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент (EO) 2019/1021 (УОЗ);
  • ограничаване вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на живак, някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато, съгласно Регламент (EO) 2017/852;
  • изисквания относно биоразградимост на повърхностно активни вещества в детергенти и ограничаването на съдържанието на фосфати в състава на пуснатите на пазара детергенти, съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012;
  • ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2);
  • изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение, съгласно Регламент REACH.

 

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 89,40% от задължените лица в страната са в съответствие с изискванията на Регламент REACH за регистрация

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през целия им жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2019 г. е 89,40%.

89,40% от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят и пускат на пазара в България в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година се наблюдава слабо намаление (90,91% за 2018 г.) на задължените лица, които са извършили предварителна или същинска регистрация, в т.ч. промяна в ролята им по веригата на доставки (потребители по веригата и дистрибутори). През 2019 г. 14 предприятия не са извършили същинска регистрация. В тази връзка са издадени 7 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена същинска регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и са издадени общо 7 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция.

При проверки на производители и вносители на химични вещества са установени 5 нарушения, свързани с изискването за регистрация на химични вещества.

През 2019 г. от общо 741 бр. проверени задължени лица (производители, вносители и потребители надолу по веригата), са извършени проверки за:

• същинска регистрация – 108 бр., от които 8 констатирани случаи на несъответствие, съответно 4 констатирани нарушения;

• предварителна регистрация – 24 бр., от които 1 констатиран случай на несъответствие, съответно 1 констатирано нарушение.

 

Броят на проверките по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), за които са издадени предписания са 338, за 7 от които са издадени актове. Наложени са 4 бр. глоби/имуществени санкции за неизпълнение на изискванията по REACH. Наложени са 7 бр. принудителни административни мерки (напр. спиране на производство, забрана за внос или пускане на пазара). Общият брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции е 218 бр.

През 2019 г. има увеличение с 6,20 % в общия брой на проверените задължени лица в сравнение с предходната година (790 бр. при 741 бр. през 2018 г.).

Продължава да се наблюдава тенденция към промяна на ролята във веригата на доставки на производители или вносители със задължения за регистрация, или преустановяване на дейностите по производство или внос, поради следните затруднения при осъществяване на същинска регистрация: трудно извършване на регистрация на вещества, липса на софтуер на български език, високи разходи, сложност на софтуера за извършване на регистрация.

През 2019 г. по данни на РИОСВ са издадени 338 предписания, констатирани са 10 нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 2019/1021 за УОЗ; Регламент 2017/852 относно живака и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени 976 проверки на задължени лица за изпълнение на изискванията на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Дадените 338 предписания със срок за привеждане в съответствие са основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества, както и за извършване на предварителна или същинска регистрация по REACH. 5 бр. предписания не са изпълнени в законовоустановения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

В изпълнение на дейността си, националното информационно бюро по химикали към МОСВ е предоставило общо 89 отговора по запитвания на задължени лица за приложимото законодателство в областта на химикалите. Проведени са и множество консултации на предприятия относно приложимите изисквания на Регламент 1907/2006 (REACH).

Източници на информация:

МОСВ.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС