ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2019 г. и за какви дейности са изразходвани средствата

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. са в размер на 82 090 756 лв.

state-good.jpg През 2019г. от ПУДООС са изразходвани средства в общ размер на 71 242 506 лв., които са предоставени като безвъзмездна помощ за инвестиционни проекти, неинвестиционни проекти и като трансфер към МОСВ. Извършени са административни разходи за управление дейността на ПУДООС в размер на 3 359 569 лв. За дейности на ПУДООС, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария – 29 982 396 лв. 

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т.2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по специалните закони в областта на околната среда. Закона за водите. Закона за почвите. Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии. Закона за чистотата на атмосферния въздух. Закона за подземните богатства. Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица (т.5) и други.

Оценка на индикатора

Проходи 

През 2019г. постъпленията на ПУДООС, формирани от различни източници, са в размер на 82 090 756 лв., както следва:

   1. Приходи от дейността на предприятието, свързани със прилагането на специалните закони за околна среда - 9 587 710 лв. (табл. 1);

   2. Получени трансфери - 60 351 724 лв. от които:

 • за финансиране на екологични проекти и дейности по ЗДБРБ-2019г. - 20 000 000 лв.;
 • на основание чл. 196 от Закона за водите чрез трансфер от МОСВ планирани са 40 351 724 лв. за финансиране на екологични проекти и дейности по решения на Управителния съвет.

   3. През 2019 г. е освободен финансов ресурс в общ размер на 12 151 322 лв. формиран от следните източници,

 • възстановени средства от временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия (нето) 3 807 067 лв.;
 • възстановени средства от ДДС по финансирани договори с общини в размер на 724 930 лв.
  • възстановени разходи в размер на 7 619 325 лв.

 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са, както следва:

Табл. 1

Приходи от такси по Видове Закони:

4 367 514

По Закона за водите /ЗВ/

-          703

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

3 988 666

- ПМС 120 чл. 6 - Такси МПС

3 165 643

- ПМС 120 чл. 2 - Такси пневматични гуми

5 077

- ПМС 120 чл. 16 - Такси акумулатори и батерии

18 926

- ПМС 120 чл. 8 - Такси опаковки

567 747

- ПМС 120 чл. 36 - Електрическо и електронно оборудване

204 019

- ПМС 120 чл. 27 - Отработени масла

27 253

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

0

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

379 552

 

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

0

Приходи от наказателни постановления по Видове Закони:

1 990 287

По Закона за водите /ЗВ/

296 641

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

455 797

По Закона за защитените територии

63 452

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

93 557

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

 632 074

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

38 907

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

0

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

9 288

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/

0

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

15 000

препарати /ЗЗВВХВП/

 

По Закона за защита от шума в околната среда /33ШОС/

2 712

По Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху

0

околната среда

 

По Закона за защита на животните

0

По Закона за отговорността за предотвратяване на екологични щети

0

 

Неустойки по фактури и договори

 

382 859

Други приходи

 

Приходи от услуги на Инсинератора

Други неданъчни приходи

Приходи от лихви по предоставени заеми

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

1 152 685

12 605

4 632

-          108 383

Постъпления от продажба на квоти за емисии иа парникови газове

2 168 370

 

Разходи

За предоставени трансфери – общ нетен размер 71 242 506 лв.

 • Инвестиционни екологични проекти

51 661 858 лв.

 • Неинвестиционни екологични проекти

4 384 118 лв.

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария
 • Дейности за политика в областта на администрацията                  

15 196 530 лв.

3 359 569 лв.

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2019 г. Таблицата отразява изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2019 г., както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

51

31 281 847

Политика в областта на управлението на отпадъците

38

21 104 941

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

2

180 000

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

14

671 100

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

648

3 533 018

 

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2019 г.: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.

 

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2019 Г.  

  В областта на управление на водите: предоставени трансфери в размер на 31 281 847 лв. по договори с ПУДООС. През годината предоставените трансфери са намалени с размера на възстановени средства от ДДС в размер на 724 930 лв. и отчетени на касова основа в размер на 30 556 917 лв.

 По програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“, средствата са за проекти и дейности по сключени договори, както следва:

 • За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за финансиране на довършване на малки водопроводни проекти. Изградена или реконструирана е около 75 км водопроводна мрежа.

Финансирани за отчетния период са обекти на обща стойност 14 996 718 лв., както следва:

Община Горна Малина - Допълнителен водопровод с. Белопопци - с. Байлово - общинa Горна Малина – 267 697,96 лв.;

Община Девин - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Лясково, община Девин - промяна по време на строителство - 99 959 лв.;

Община Септември - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с дължина 5,41 км. по улици в гр. Септември – 259 106,01 лв.;

Община Белово - Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово - II етап – 480 427,64 лв.;

Община Раковски Реконструкция на водопроводната мрежа на населени места от община Раковски. Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци – 478 409,26 лв.;

Община Борино - Интегрирана В и К система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян- I етап – 79 693,73 лв.;

Община Оряхово - Реконструкция и доизграждане на вътрешна В и К мрежа на гр. Оряхово "Главен клон I-Б, клон 40-1 б, клон 16-1 Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа по главен клон 1-Д, клон 17-Д, клон 18-Д и клон 26-Д- 501 561 лв.;

Община Велинград - Реконструкция на водопроводни клонове в кв. "Каменица" гр. Велинград - етап 1- 199 311,60лв;

Община Тервел - Рехабилитация на водопроводната мрежа по ул. "Хан Аспарух", гр. Тервел – 89 611,46 лв.;

Община Разлог - Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог – I етап по проект: Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог – 152 242,27 лв.;

Община Борово - Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Кънчо Бакалов" и ул. "Христо Ботев" общински път RSE 1001 в с. Обретеник, община Борово – 84 171,17 лв.;

Община Съединение - ЗДБРБ 2019 г. Външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ II-000384 за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата,
ПИ 000408 по КВС на гр. Съединение – 29 302,19 лв.;

Община Якимово - Подмяна на водопровод на ул. "Георги Димитров", с. Якимово – 291 105,68 лв.;

Община Якоруда - Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево – 299 085,13 лв.;

Община Иваново - Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево – 1 673 701,58 лв.;

Столична община - Инженерна инфраструктура (В и К) мрежи м. ,,бул. Сливница“ в участъка между ,,Луи Пастьор“ и ул. ,,Минск“, район ,,Люлин“- III етап, I-ви подетап и II-ри подетап – 1 533 169,30 лв.;

Община Раковски - Реконструкция на водопроводната мрежа на населени места от Община Раковски, Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Момино село – 1 680 303,06 лв.;

Община Велинград - Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици - "Осми март", "З-ти март", "Буков дол", "Милош Папарков" и "Христо Смирненски" в гр. Велинград – 984 133,79 лв.;

Община Петрич - Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич, етап I – 642 852,97 лв.;

Община Бойчиновци - Подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци – 1 576 455,91 лв.;

Община В. Преслав - Подмяна на водопроводи по улици в гр. В. Преслав, съпътстваща изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. В.Преслав; финансиран по дог. 27/07/2/0/00507 от 14.03.2019 г. с ДФ "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони 2014г. - 2020г. – 970 862,90 лв.;

Община Свищов  - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Патриарх Евтимий, ул. Детелина, ул. Княз Ал. Батенберг, ул. Филип Тотю, ул. Вежен, ул. Киряк Цанков, ул. Младост, ул. Веслец, ул. Нове, ул. Христо Ботев, ул. Мусала, ул. Никола Петков, ул. Григор Стоянов, ул. Ал. Стамболийски, ул. Подполковник Манолов, ул. Димитър Ценов, ул. Градево, ул. Люлин, ул. Драган Цанков, ул. Бузлуджа, ул. Петър Парчевич, ул. Никола Славков, ул. Георги С. Раковски, ул. Дядо Димитър Паничков, ул. Одрин, ул. Витоша, ул. Рила, ул. Янтра, ул. Георги Катранов, ул. Христо Смирненски, ул. Даскал Тодор Петров, ул. Григор Начович, ул. Черноризец Храбър, ул. Георги Владикин, ул. Генерал Киселов, ул. Опълченска, ул. Тодор Хрулев, ул. Георги Матев и ул. Димитър Шишманов. За обособена позиция 1: Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Младост, ул. Веслец, ул. Нове, ул. Христо Ботев, ул. Мусала,  ул. Ал. Стамболийски, ул. Подполковник Манолов, ул. Димитър Ценов, ул. Градево,  ул. Петър Парчевич, ул. Никола Славков, ул. Одрин,  ул. Рила, ул. Янтра, ул. Христо Смирненски, ул. Даскал Тодор Петров, ул. Георги Владикин, ул. Генерал Киселов, ул. Георги Матев – 553 024,11 лв.;

Община Свищов - Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Патриарх Евтимий, ул. Детелина, ул. Княз Ал. Батенберг, ул. Филип Тотю, ул. Вежен, ул. Киряк Цанков, ул. Младост, ул. Веслец, ул. Нове, ул. Христо Ботев, ул. Мусала, ул. Никола Петков, ул. Григор Стоянов, ул. Ал. Стамболийски, ул. Подполковник Манолов, ул. Димитър Ценов, ул. Градево, ул. Люлин, ул. Драган Цанков, ул. Бузлуджа, ул. Петър Парчевич, ул. Никола Славков, ул. Георги С. Раковски, ул. Дядо Димитър Паничков, ул. Одрин, ул. Витоша, ул. Рила, ул. Янтра, ул. Георги Катранов, ул. Христо Смирненски, ул. Даскал Тодор Петров, ул. Григор Начович, ул. Черноризец Храбър, ул. Георги Владикин, ул. Генерал Киселов, ул. Опълченска, ул. Тодор Хрулев, ул. Георги Матев и ул. Димитър Шишманов. За обособена позиция 2: Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. Патриарх Евтимий, ул. Детелина, ул. Княз Ал. Батенберг, ул. Филип Тотю, ул. Вежен, ул. Киряк Цанков, ул. Никола Петков, ул. Григор Стоянов, ул. Люлин, ул. Драган Цанков, ул. Бузлуджа, ул. Георги С. Раковски, ул. Дядо Димитър Паничков, ул. Витоша, ул. Георги Катранов, ул. Григор Начович, ул. Черноризец Храбър, ул. Опълченска, ул. Тодор Хрулев и ул. Димитър Шишманов – 588 492,95 лв. ;

Община Созопол - Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци - Созопол по проект Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци по БШПС – 163 906,32 лв.;

Община Сатовча - Подмяна на етернитови тръби от тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане
"Врисе - 2" до резервоар "Плетена" - поземлен имот 054026, землище с. Плетена – 140 692,46 лв.;

Община Златоград - Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград - Подобект 2 Главен колектор I – А – 286 069,54 лв.;

Община Раковски - Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Чалъкови, община Раковски – 891 369,87 лв.

 

 • Канализационни мрежи и довеждащи колектори:

През отчетния период е изградена около 41 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води. Финансирани са проекти на обща стойност в размер на 16 285 129 лв., както следва:

Община Лъки - Главен събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки - II етап – 172 951,91 лв.;

Община Бургас - КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ ,,Ветрен" – 552 362,13 лв.;

Столична община - Подетап I "Б" - Канализационни клонове на Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор №DIR-51011119-S025/17.02.2012 г. – 1 207 800,41 лв.;

Община Бяла Слатина - Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ – 298 271,53лв.;

Община Лозница - Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница II етап – 113 888,82 лв.;

Община Белица - Канализация с. Краище, общ. Белица - актуализация на клонове 36, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 – 449 240,12 лв.;

Община Кнежа - Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа, подобект: Отводнителна зона II:I етап канализация по ул."Хазъм Хикмет" – 51 507,13 лв.;

Община Аксаково - Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1 – 439 882,74 лв.; 

Община Кнежа - Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. "Батак", ул. "Шипка", ул. "Перущица" и ул. "Драва" - от о.к. 117 до о.к. 356 – 748 470,14 лв.;

Община Бургас Водоснабдяване и канализация на Лесопарк - Росенец - Зона Хижи - I етап – 898 900,87 лв.;

Община Рудозем - Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - кв. "Мейково" - ЛОТ7, подобект: част канализация на кв. "Мейково" – 746 458,91лв.;

Община Дупница - Подмяна на канализационната мрежа в отделни участъци по ул.: ул. "Венелин", пресича ул. "Прогона" и ул. "Св. Ив. Рилски", ул. "Г. Икономов", пресича ул. "Св. Ив. Рилски", ул. ''Бузлуджа" и ул. "В. Търново", пресича ул. "Венелин", гр. Дупница – 479 213,36 лв.;

Община Балчик - Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на с. Оброчище, общ. Балчик – 1 417 315,40 лв.;

Община Долни Чифлик - Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик - I етап –  : Битова канализация с канализационни отклонения", II част: канализационни клонове №№ 111, 112, 113, 114, 116, 117, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 197, 198, 199 и 201 – 1 071 174,91 лв.; 

Община Златарица - Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица - първи етап"- 229 620,35 лв.;

Община Приморско - Реконструкция на водопровод и канализация по ул. Трети март от о. т. 88 до КПС 1 в, ул. Черно море от о. т. 103 до КПС 1 в, ул. Ропотамо от пресичане с ул. Зунарита до ул. Трети март, КПС 1 в и канализационен тласкател - гр. Приморско – 761 022,89 лв.;

Столична община - Главен канализационен клон I по ул. "Сребърна" - ул. "Хенрих Ибсен" и ул. "Никола Крушкин-Чолака" в участъка от бул. "Г. Делчев" до преливна шахта № 1, местност "Кръстова вада - Запад", подобект "Улична канализация мрежа - I етап – 521 870,70 лв.; 

Столична община р-н "Овча купел" - Идеен проект и Работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел“ за м. Овча купел - стара част и кв. Горна баня“ по ОП „Околна среда 2007-2013“; подобект: Работен проект за водопроводна мрежа на кв. „Овча купел - стара част“ - първи етап; Работен проект за канализационна мрежа на кв. „Овча купел - стара част“ - първи етап; Към разрешение за строеж № Б-55 от 09.07.2015 г., издадено от гл. инженер на НАГ, етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ; подобект I „А“: Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т.З до т.86, к-5, к-2, Главен клон I от т.2 до т.З, к-14, к-16, к-14а, к-1 от т. 61 до т. 62“ – 1 311 357,29 лв.;

Столична община р-н" Овча купел" - Идеен проект и работен проект  за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012 за проект №DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел” за м. Овча купел-стара част и кв. ”Горна баня” по ОП „Околна среда 2007-2013”; подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. Горна баня – Гл. кл. I- ГБ, Гл. кл. I – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. II- ГБ, Гл. кл. II- ГБ/62, 64; кл. 66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв. Горна баня – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“; подобект I „В”- Канализационни клонове: доизграждане на Гл. кол. I - ГБ, Гл. кол. I- ГБ /8,9,10,11/, Кл. 7, Кл. 14, Кл. 20, Кл. 21/24,25/, Кл. 23; Водопроводни клонове: k-27, k-44 , k-43, k-28 (част от него), k-160, k-161 – 1 419 739,28 лв.;

Община Бургас - ЗДБРБ 2019 г. Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона "Хижи", Етап I - Подобект: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - 30 кв. хижи, Подобект ЛПСОВ I; Етап 2 Подобект В и К на Лесопарк Росенец - зона хижи, подобект ЛПСОВ 2 – 1 331 788,05 лв.;

Община Бургас  - Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона "Хижи" етап 2 и ЛПСОВ 1 от етап 1 Подобект 1 Водоснабдяване и канализация на лесопарк "Росенец" - зона "Хижи" - етап 2 – 1 024 452,56 лв.;

Община Г. Оряховица - Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - Гл. колектор ІІ от ул. "Хр. Смирненски" до включване в Гл. колектор ІІІ и Гл.колектор ІІІ от о.т. 568 до включване в Гл. колектор І – 240 576,77 лв.;

Община Златарица - Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица - втори етап – 797 262,30 лв.

 

 В областта на управление на отпадъците са предоставени трансфери в размер на 21 104 941 лв. по договори с ПУДООС.

 • за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ - финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 12 076 972 лв.

Община Бяла - Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура – 274 760,57 лв.;

Община Благоевград - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион  Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I-ви етап – 4 251 449,32 лв.;

Община Бяла - Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура – 5 597 862,81 лв.;

Община Оряхово - Актуализация на работен проект за обект доизграждане на Клетка № 2 на РДНО – Оряхово – 301 609,07 лв.;

Община Стражица - Рекултивация на депо за ТБО гр. Стражица, област Велико Търново – 432 957,88 лв.;

Община Петрич - Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци - община Петрич (Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, съгласно Комплексно разрешително № 266-НО/2008) – 736 420,36 лв.;

Община Бяла - Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/ Бяла, обл. Русе и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканска пътна мрежа и мрежите на техническа инфраструктура - Етап II – 481 912 лв. 

 • за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци са финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 9 027 969 лв., в т.ч.:

по проект с наименование: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ са финансирани за отчетния период проекти на обща стойност 668 483 лв., както следва:

Община Кубрат - Рекултивация на съществуващо общинско депо в община Кубрат -16 445,44 лв.;

Община Костинброд - Работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд – 24 753,07 лв.;

Община Сухиндол - Рекултивация на старо сметище гр. Сухиндол, община Сухиндол – 26 468,64 лв.;

Община Силистра - Закриване на сметище на територията на с. Айдемир (депо 1) и сметище (депо 2) на територията на с. Калипетрово - по обособена позиция 1 - Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за битови отпадъци с. Калипетрово- 28 109,61 лв.;

Община Силистра - Закриване на сметище на територията на с. Айдемир (депо 1) и сметище (депо 2) на територията на с. Калипетрово - по обособена позиция 2 - Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 2) за битови отпадъци на с. Айдемир – 84 211,55 лв.; 

Община Разград - Рекултивация на съществуващо общинско депо отпадъци - гр. Разград – 31 291,27 лв.;

Община Каолиново - Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021, гр. Каолиново – 6 079,13 лв.;

Община Бяла Слатина - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Бяла Слатина – 71 632,26 лв.;

Община Приморско - Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Китен – 32 365,19 лв.;

Община Свиленград - Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград – 224 418,28 лв.;

Община Тополовград - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в гр. Тополовград – 66 003,68 лв.;

Община Драгоман - Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154 с. Чуковезер, община Драгоман – 20 341,99 лв.;

Община Ветово - Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово – 36 363,45 лв.

за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по чл. 87 от ЗДБРБ 2019 г. са предоставени средства в размер на 7 414 668 лв. за проекти, както следва:

Община Разлог - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Разлог – 1 802 110,07 лв.;

Община Етрополе - Закриване и рекултивация на съществуващо депо, община Етрополе – 882 045,42 лв.;

Община Лесичово - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот № 000176 в землището на с. Лесичово, собственост на община Лесичово – 350 764,81 лв.;

Община Айтос - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос – 747 900,90 лв.;

Община Карнобат - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Карнобат – 104 678,14 лв.;

Община Кюстендил - Закриване и рекултивация на депо за ТБО имот 000105 землището на с. Радловци, м. "Гладни рид", община Кюстендил – 1 944 979,99 лв.;

Община Шабла - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО, община Шабла – 623 971,64 лв.;

Община Несебър - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци  в местността  "Чешме тарла" в  ПИ20.108, ПИ20.109 и ПИ86.21 в землището на с. Равда, Община Несебър – 289 500 лв.;

Община Опака - Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на Община Опака – 668 717,09 лв.

за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци от ПУДООС са предоставени 944 818 лв.за проекти, както следва:

Община Крушари - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари – 96 554,10 лв.;

Община Малко Търново - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност "Ярково" до гр. Малко Търново – 629 463,75 лв.;

Община Ракитово - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово – 218 799,88 лв. 

 

В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани проекти за сума в размер на 180 000 лв., както следва:

БНОЦЕООС - Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми - I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) – 2018г.-2019г. – 79 800 лв.;

БНОЦЕООС - Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екостистеми - I ниво (широкомащабен) и  II ниво (интензивен) – 2019г. - 2020г.- 100 200 лв. 


В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 671 100 лв. по договори с ПУДООС, както следва:

ИБЕИ при БАН - Опазване на редки застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие – 8 093,52 лв.;

СНС "Зелени Балкани", Ст. Загора - Ежегодна издръжка на Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2019г. – 58 696 лв.;

Фондация "Геа Челониа" - Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа Челония", с. Баня – 17 403 лв.;

Община Радомир - Разработване на план за управление на защитена територия "Чокльово блато", с. Байкалско, община Радомир – 163 064,20 лв.; 

СНЦ "Зелени Балкани", Ст. Загора - Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, размножаване, и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2019 г. – 234 624 лв.

Институт по рибни ресурси, гр. Варна - Предприемане на действия по оцеляване и връщане в природата на задържана на 15.02.2019г. пратка от живи европейски змиорки – 10 000 лв.;

НИС при СУ "Кл. Охридски" - Пилотна дейности по отглеждане и развъждане на консервационно значими видове дребни бозайници – 32 476,95 лв.;

Община Каварна - Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат С2СО понтосарматски степи на Калиакра – 31 138,80 лв.;

Фондация „АРТ Фондацията“ - Обучение на студенти и ученици в областта на кръговата икономика, опазване и развитие на биоразнообразието – 20 000 лв.;

НЧ "Просвета 1909 г.", с. Белозем - Организиране и провеждане на фестивал на белия щъркел в европейско село на щъркелите Белозем, Община Раковски – 3 138 лв.;

ИБЕИ при БАН - Проучване и оценка на екологичното състояние на българския участък от р. Дунав в рамките на ІV международна програма Joint Dunabe Survey през 2019г. – 13 865,40 лв.;

Български Антарктически Институт - Реконструкция и разширение на съществуващата канализация мрежа на българската антарктическа база "Св. Кл. Охридски" на о-в Ливингстън – 30 000 лв.;

Български Антарктически Институт - Изграждане на ПСОВ на българска антарктическа база "Св. Кл. Охридски" на о-в Ливингстън – 30 000 лв.;

Тракийски университет, Стара Загора - Установяване на здравния статус на балканската дива коза в 4 ключови за разпространението на вида в България локации – 18 600 лв. 


 В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2019г. са предоставени средства в размер на  3 533 018 лв., от които 141 664 лв. за:

Българска асоциация по водите - Награден фонд на фотоконкурс (с фотоизложба) "Няма нищо по-хубаво от дъждовното време" в рамките на  предвидените дейности  в "Седмицата на водата 2019" – 3 000 лв.;

Фондация "Земята и хората"- ХХVII Международен конкурс за инструменталисти и композитори "Музиката и Земята", посветен на Деня на Земята - 22 април – 4 450 лв.;

ТОП Елана ООД - Закупуване на медицински ръкавици - 80 000 бр. (40 000 чифта) и чували  - 40 000 бр. със зелен цвят – 24 000 лв.;

ОМВ България ООД - Отпечатване и доставка на бонове /ваучери/ за дизелово гориво и бензин – 2019 г. – 38 864,86 лв.;

С-Е"Инициатива за чиста среда" - Интегриране на политиките за опазване на околната среда в социално-икономическия живот на общностите - етап 1 – 38 016,44 лв.;

С-Е Екологично развитие на местните общности - Интегриране на политиките за опазване на околната среда в социално-икономическия живот на общностите - етап 2 – 33 332,21 лв. 

В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2019 г. са предоставени средства в размер на 3 391 354 лв. по 641 договора за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища, детски градини и ОДК. 


Дейности на ПУДООС, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария

 • В изпълнение на проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” през отчетния период са извършени следните дейности:

В рамките на проекта в съоръжения на територията на Франция, Швейцария, Германия и Белгия за окончателно обезвреждане са предадени 3 782,561 тона опасни отпадъци (негодни за употреба УОЗ пестициди, препарати за растителна защита и др.) от първоначално заложените 4 388 тона по програмата. Почистените складове са 67. 

 • В изпълнение на проект „Разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци “ през отчетния период са извършени следните дейности:

В рамките на проекта през 2019 г. са приключили всички дейности, осигуряващи създаването на системи за екологосъобразно събиране и временно съхранение  на опасни битови отпадъци.

Построени са и са предадени на пилотните общини (Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол) пет центъра за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Доставени са 12 мобилни събирателни пункта за събиране на отпадъци от общини, съседни на пилотните.

Проведено е обучение на персонала на пилотните центрове за работа с опасни отпадъци (първоначално и поддържащо); обучение на шофьори по ADR спогодбата за превоз на опасни товари; обучение на консултанти по ADR и обучение по ЗБУТ.

Разработена е информационна система за отчитане на опасните битови отпадъци.

Пилотните общини предоставят на ПУДООС месечни отчети за дейността на центровете съгласно сключените договори за реализация на проекта.

Дейности, осъществяващи се по проектни предложения на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ:

- Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България - изпратен доклад до всички общини;

- Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци“;

- „Разработване на техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент (ЕО) № 1013/2006“.

За дейности на ПУДООС за изпълнение на проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и проект „Разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци “, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария  през 2019 г. средствата възлизат на 29 982 396 лв.

Източник на информация:

ПУДООС, МОСВ

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС