ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Състояние на повърхностните води

 

Ключов въпрос

Подобрява ли се качеството на повърхностните води, което засяга, от една страна използването им като източници за питейно водоснабдяване и от друга страна - за местообитание на  много видове водни организми?

 Ключови послания

 

state-moderate.jpg През периода 1996-2019 г. се запазва тенденцията, наблюдавана през последните години за подобряване на качеството на водите. Въпреки тази тенденция все още има водни тела определени в риск, като за подобряване на състоянието им са изготвени програми от мерки за достигане на добро екологично състояние.

state-good.jpg  През 2019 г. се наблюдава запазване на тенденцията за подобряване качеството на повърхностните води в България по отношение на основните физико-химични показатели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

state-good.jpg  През 2019 г. направената оценка на индикативните основни физико-химични показатели, поддържащи биологичните елементи за качество, показва, че по-голяма част от обследваните пунктове попадат в категорията отлично-добро състояние.

state-good.jpg  За периода 1996-2019 г. концентрациите на O2 (разтворен кислород), NH4-N (Амониев азот), N-NO3 (Нитратен азот), БПК5 (Биохимична потребност от кислород) и PO4-P (Ортофосфати) показват намаляване на нивата си от предходни години. Леко повишаване има при ХПК (химична потребност от кислород) през 2017г. година, през последните две години се запазва понижение на концентрациите в страната като цяло.


 

Физико-химично състояние на повърхностните води

Дефиниция на индикаторите

Основните индикатори, които се прилагат за оценка на химичното състояние на повърхностните води на национално и европейско ниво са средногодишните концентрации на следните основни показатели –разтворен кислород (DO), БПК5 (BOD5), амониев (NH4- N) и нитратен (NO3- N), азот, фосфати (PO4- P).

Оценката на основните физико-химични показатели, подкрепящи биологичните елементи за качество, е направена на базата на средни годишни стойности, които са оценени по Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води  от 14.09.2012 г. (публ. в ДВ, бр. 22/05.03.2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г.). Оценката е типово специфична, за всеки тип водно тяло, категоризирана в три основни категории на състоянието – отлично, добро и умерено. 

Източници на информация

Използвани са данни от мониторинговите мрежи за физико-химично състояние на повърхностните води, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). 

Оценка на индикаторите

За оценка на индикаторите са използвани средни годишни стойности на основните индикатори за периода 1996-2019 г.

Оценката на индикаторите е показана на двете карти – фиг. 15, разделена в основните категории повърхностни води - категория езеро и категория река.

Фиг. 15. Оценката на индикаторите 

 

 Източник:ИАОС

За Басейнова дирекция Дунавски район са обследвани 14 пункта за контролен и 127 пункта за оперативен мониторинг. Оценката на основните индикатори е както следва:

            - Разтворен кислород О2 - 56% в отлично състояние, 30% в добро и 14% в умерено.

            - Азот амониев NH4-N - 47% в отлично състояние, 38% са в добро и 15% в умерено.

            - Нитратен азот NO3-N- 23% в отлично състояние, 38% са в добро и 39% са в умерено.

            - Ортофосфати PO4-P - 46% в отлично състояние, 18% са в добро и 36% са в умерено.

            - БПК5 - 31% са в отлично състояние, 46% са в добро, а 23% са в умерено.

 

За Басейнова дирекция Черноморски район са обследвани 88 пункта за контролен мониторинг, 154 пункта за оперативен мониторинг.

            - Разтворен кислород О2 - 43% в отлично състояние, 40% в добро и 17% в умерено.

            - Азот амониев NH4-N - 54% в отлично състояние, 36% са в добро и 10% в умерено.

            - Нитратен азот NO3-N- 50% в отлично състояние, 19% са в добро и 31% са в умерено.

            - Ортофосфати PO4-P - 50% в отлично състояние, 18% са в добро и 32% са в умерено.

            - БПК5 - 37% са в отлично състояние, 41% са в добро, а 22% са в умерено.

 

За Басейнова дирекция  Източно-беломорски район - 30 пункта за контролен мониторинг и 132 пункта за оперативен мониторинг.

             - Разтворен кислород О2 - 57% в отлично състояние, 27% в добро и 16% в умерено.

            - Азот амониев NH4-N - 40% в отлично състояние, 34% са в добро и 26% в умерено.

            - Нитратен азот NO3-N- 39% в отлично състояние, 36% са в добро и 25% са в умерено.

            - Ортофосфати PO4-P - 32% в отлично състояние, 21% са в добро и 47% са в умерено.

            - БПК5 - 38% са в отлично състояние, 36% са в добро, а 26% са в умерено.

 

За Басейнова дирекция Западнобеломорски район са обследвани 3 пункта за контролен мониторинг и 89 пункта оперативен мониторинг.

- Разтворен кислород О2 - 66% в отлично състояние, 24% в добро и 10% в умерено.

            - Азот амониев NH4-N - 45% в отлично състояние, 36% са в добро и 19% в умерено.

            - Нитратен азот NO3-N- 52% в отлично състояние, 28% са в добро и 20% са в умерено.

            - Ортофосфати PO4-P - 43% в отлично състояние, 8% са в добро и 49% са в умерено.

            - БПК5 - 22% са в отлично състояние, 46% са в добро, а 32% са в умерено.

 

На фиг. 16 е изобразено изменението на концентрациите на основните индикатори за периода 1996-2019 г. От нея се вижда запазване на тенденцията за подобряване на качеството на водите, като дори при показателя ХПК, за който се наблюдава леко повишаване през последните години (2011-2013 г.), за 2019 г. се отчита леко понижение на стойностите.

 

Фиг. 16. Изменение на концентрацията на основните индикатори
за характеризиране на химичното състояние  на повърхностните води

Източник:ИАОС
 

На фиг. 17 е показано  изменението на средногодишните стойности на индикаторите за периода 1996-2019 г., преизчислено в % (проценти) спрямо 1996 г., която е избрана като базова. От графиката ясно личи изменението и динамиката на показателите за дълъг период от време. Чрез този подход ясно се вижда запазване на тенденцията за подобряване на качеството на водите, което е и основна цел на управлението на водите.

 

Фиг. 17. Тенденция на изменението на основните показатели за химично състояние на
повърхностните води общо за страната за периода 1996-2019 г., %
 
Източник:ИАОС


БИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

state-moderate.jpg По отношение на биологичните индикатори за повърхностни води от категория „реки” при 69% от наблюдаваните пунктове не се постигат целите за добро състояние и за категория „езеро“ при 48 % от наблюдаваните пунктове не се постигат целите за добро състояние.

Дефиниция на индикатора

Изменение в биомасата на фитопланкона (концентрация на хлорофил-а, µg/l) във водни обекти от категория „езеро“ – езера и язовири. Индикаторът е чувствителен към замърсяване с биогени (еутрофикация).  

Източници на информация

Използвани са данни от проведен мониторинг на повърхностни води и хидробиологичен мониторинг за 2019 г., които са част от Националната система за мониторинг на околната среда. 

Оценка на индикатора

Биологичната оценка на езерните типове е извършена на базата на средно-годишни стоиности от пробовземания през 2019г. по методика утвърдена с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.  Оценката е представена в 5 класа (отлично, добро, умерено, лошо, много лошо състояние) със съответен цвят. (фиг.18).

Фиг. 18. Състояние на езерни типове по биомаса на фитопланктона за 2019 г. - % на водите (пунктовете) в пет класа

Представени са данните от  54 пункта във водни обекти от категория „езеро“ – 4 са в езера и 50 в язовири. Не са налични данни за Черноморски район. Обобщено за територията на страната 52% от наблюдаваните пунктове са в интервала отлично - добро състояние, 11% са в умерено състояние и 37% попадат в интервала лошо - много лошо състояние или при 48 % от наблюдаваните пунктове не се постигат целите за добро състояние.

Дефиниция на индикатора

Изменение в числеността и разнообразието на индикаторни групи макрозообентос в реки, оценено чрез биотичен индекс[1]. Индексът е чувствителен към органично и токсично замърсяване. 

Източници на информация

Използвани са данни от Програмата за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за 2019 г., която е част от Националната система за мониторинг на околната среда. 

Оценка на индикатора

Оценката на речните типове е извършена на базата на еднократни пробовземания през оптималния сезон (лято – есен) по методика утвърдена с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Оценката е представена в 5 класа (отлично, добро, умерено, лошо, много лошо състояние) със съответен цвят. (фиг.19). 

Фиг. 19. Състояние на речни типове по макрозообентос за 2019 г. - % на водите (пунктовете) в пет класа

През 2019 г. оценката е направена на базата на данните от 431 пункта. За територията на страната 31% от пунктовете за категория река попадат в интервала отлично - добро състояние, 57% са в умерено състояние и 12% попадат в интервала лошо - много лошо състояние или 69% от наблюдаваните пунктове не постигат целите за добро състояние.

 

Количествено състояние на повърхностните води

 

Годишна ресурсна оценка на регистрирания отток за 2019 г.

Общият обем на регистрирания повърхностен отток за страната през 2019 г. е 11801*106 m3. Сравнен със средномногогодишните норми за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г. и 1981-2010 г., е намалял съответно с 36.1%, 27.3% и с 24.3%. Спрямо предходната 2018 г. е с 52.1% по-маловодна.

 

Фиг. 20. Годишен обем на повърхностния отток за периода 2000 ÷ 2019 г.

 

Участието на отделните водосборни басейни в сформирането на оттока през 2019 г. е както следва: 39.5% от реките в Дунавския водосборен басейн, 35.1% е формиран от реките в Източнобеломорския водосбор, 16.4% от реките в Западнобеломорския басейн, 9.0% от реките в Черноморския водосбор.

Таблица 2 

Териториална единица за
 оценка на ресурсите 2019 г.

Годишен
обем
[*106 m3]

Спрямо 2018 г.
%

Спрямо периода
1961-1990 г.
%

Спрямо периода
1971-2000 г.
%

Спрямо периода
1981-2010 г.
%

    Дунавски

4663

-52

-25

-16

-12

    Черноморски

1062

-69

-41

-36

-35

    Източнобеломорски

4137

-48

-37

-29

-27

    Западнобеломорски

1939

-45

-50

-40

-35

Годишният обем на оттока в Дунавския водосборен басейн е 4663*106 m3, което сравнено със средномногогодишните стойности за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г. и 1981-2010 г. е съответно с 25%, 16% и 12% по-малко.Спрямо 2018 г. обемът на оттока във водосбора е намалял с 52%. Като цяло годината беше с изразено маловодие.

 Фиг. 21. Хидрограф на среднодневния отток към ХМС № 21800

 

Фиг. 22. Сравнение на вътрешногодишното разпределение на оттока за ХМС № 21800

 

Годишният обем на оттока в Черноморския водосборен басейн е 3374*106 m3, което сравнено със средномногогодишните норми за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г. и 1981-2010 г. се е увеличил съответно с 87%, 105% и 106%.Спрямо 2017 г. обемът на оттока във водосбора се е увеличил с 60%.

 Фиг. 23. Хидрограф на среднодневния отток към ХМС № 42850

 

Фиг. 24. Сравнение на вътрешногодишното разпределение на оттока за ХМС 42850

Годишният обем на оттока в Източнобеломорския водосборен басейн е 4137*106 m3, което сравнено със средномногогодишните норми за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г. и 1981-2010 г. е намалял съответно с 37% , 29% и 27%.Спрямо 2018 г. обемът на оттока във водосбора е намалял с 48%.           

Като цяло годината беше с изразено пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие.

Фиг. 25.  Хидрограф на среднодневния отток към ХМС № 72460

 

Фиг. 26. Сравнение на вътрешногодишното разпределение на оттока за ХМС № 72460

Годишният обем на оттока в Западнобеломорския водосборен басейн е 1939*106 m3, което сравнено със средномногогодишните норми за периодите 1961-1990 г., 1971-2000 г. и 1981- 2010 г. е намалял съответно с 50%, 40% и 35%. Спрямо 2018 г. обемът на оттока във водосбора е намалял съответно с 45%.

Годината се характеризира с изразено лятно есенно засушаване.

Фиг. 27. Хидрограф на среднодневния отток към ХМС № 51750
 

Фиг. 28. Сравнение на вътрешногодишното разпределение на оттока за 51750

Информация за краткосрочните колебания на ежедневния и месечния отток се публикуват на сайта на НИМХ (http://hydro.bg/, Ежедневни данни за отток на реките за 08:00 ч. местно време и Ежемесечна информация за оттока на вътрешните реки по БД.[1] Clabby, K. J., J. J. Bowman. (1979) Report of Irish Participants. - In: Ghetti, P.F. 3rd Technical Seminar on Biological Water Assessment Methods, Parma, 1978. Vol.1. Commission of the European Communities
Clabby, K. (1981) The National Survey of Irish Rivers. A Review of Biological Monitoring. 1971 - 1979. An Foras Forbartha, Dublin.
Методика за определяне на биотичен индекс, утвърдена със Заповед № РД-591/26.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС