ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Политики за опазване и подобряване ва качеството на водите

Политиката по управление на водите се основава на факта, че водите са общонационален неделим природен ресурс и общо наследство, което трябва да се опазва и защитава. 

Постигнатите резултати през 2019 година са свързани с прилагане на политиката по управление на водите на територията на страната чрез изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство.  

Изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения:

Приети са следните проекти на нормативни актове:

Приети са изменения и допълнения на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, с цел изясняване на неясноти в законодателството, относно прилагането на ЗВ по отношение таксата за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, и допълване на нормативната уредба по отношение размера на таксата по § 41, ал.2, т. 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за водите.

Приета е Наредба за концесиите за добив на минерална вода. Наредбата по чл. 47, ал. 1 от Закона за водите определя реда за подготовка и провеждане на процедура за предоставяне на концесия, както и изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода.

Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление №273 на Министерски съвет от 2010 г. С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води се цели въвеждане на по-опростен и по-съпоставим подход за оценка на състоянието на морската околна среда по всеки от дефинираните 11 качествените дескриптори, прилагане на по-обективна и обоснована оценка на състоянието на морската околна среда, вкл. оценка на степента на постигане на доброто състояние на морската околна среда и изпълнението на мерките от Морската стратегия за постигане на доброто състояние.

 

В процес на разработване са следните проекти на нормативни актове:

Проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно – битово водоснабдяване и минералните води.

Проект на Наредба за условията, реда и техническите изисквания при изграждане на рибни проходи, съгласно чл. 44б, ал. 3 от ЗРА.

Проект на нова Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води, издадена от Министерския съвет.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

 

Координиране на изпълнението на мерките от ПУРБ (2016-2021 г.)/актуализация на ПУРБ.

Във връзка с разработените в изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС ПУРБ 2016 -2021 г. и Национални програми за прилагането им, приети с Решения на Министерски съвет на Република България бяха извършени следните дейности: 

Основните дейности са свързани с разработването и изпълнението на ПУРБ, в т.ч. планиране и изпълнение на програмите за мониторинг за състоянието на водите; планиране на мерките в ПУРБ и изпълнение на мерките в програмите от мерки в ПУРБ, вкл. в секторните политики за използване на водите; координиране изпълнението на мерките от ПУРБ в икономическите сектори, оказващи натиск върху състоянието на водите; прилагане на държавната политика за управление на водите на басейново ниво и постигането на ефекта от изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ. Ключови са и дейностите по актуализиране на ПУРБ и подготовката за приемането им от МС. 

Постигнати резултати и изпълнени дейности: 

БДДР:

В програмата от мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г. за ДРБУ са планирани 84 бр. мерки с включени към тях 274 бр. дейности, от които 51 бр. мерки със 129 действия към тях от компетентност на БД. Предвидените места за прилагане са: целия ДРБУ - всички 256 бр. повърхностни и/или 50 бр. подземни водни тела (ВТ); участъци от ВТ, в които попада защитени зони и/или 950 бр. конкретни места на прилагане на дейностите. Провеждат се и проучвания, свързани с изпълнение на мерки в ПУРБ на ДР. 

БДЧР:

За конкретния период в процес на изпълнение са 25 мерки. Провеждат се и проучвания, свързани с изпълнение на мерки в ПУРБ на ЧР. 

БДИБР:

БДИБР изпълнява административни, които се прилагат чрез становищата за допустимост на ИП в процедурите по ОВОС.

Стартирало е изпълнението на 24 действия по ПУРБ.

Стартирало е изпълнението на 9 типа мерки от ЕО на ПУРБ на ИБР.

Стартирали са и се изпълняват 5 действия от ПУРБ на ИБР, свързани с осъществяването на контролна дейност:

Стартирала е и изпълнена инвестиционната мярка: DP_14_6 - Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци - през първото полугодие на 2019 са одобрени за финансиране от ПУДООС Сунгурларе, Болярово, Ихтиман, Лесичово, Пазарджик, Септември, Казанлък, които са в наказателна процедура по чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на ЕС.

Провеждат се и проучвания, свързани с изпълнение на мерки в ПУРБ на ИБР. 

БДЗБР:

През разглеждания период в БДЗБР се изпълняват общо 16 мерки, включващи 34 действия.

Провеждат се и проучвания, свързани с изпълнение на мерки в ПУРБ на ЗБР. 

Във връзка с подписаното през 2018 г. Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на ПУРБ и ПУРН за Република България между Министерство на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, през 2019 г. продължават дейностите по подготовка на актуализацията на ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г. Стартирали са и редица мерки от компетентността на МОСВ, свързани с подобряване на управлението на водите, научноизследователска дейност и подобряване на базата от знания за намаляване на несигурността. Тези мерки са свързани с изпълнението на научни разработки и се изпълняват по проект № BG16M10P002-1.017-0001 „ПУРБ 2022-2027 г.“ по ОПОС 2014- 2020 г., с бенефициент дирекция УВ, като четирите БД участват като партньор.

- организирани са и са проведени работни срещи с експерти от Басейновите дирекции и дирекция „Управление на водите“ за анализ на състоянието и предложения за действия за изпълнение на мерките от ПУРБ;

- проведена кореспонденция с дирекции от МОСВ, имащи отношение към заложените мерки в ПоМ в ПУРБ;

- изготвени са бюджетни прогнози за периода 2019-2021 г., 2020-2022 г. и 2021-2023 г. в които са включени всички мерки от компетентност на МОСВ, БД и НИМХ;

- подготвено е и е проведено четвърто заседание на Координационния съвет по водите, на който е разгледана информация по изпълнението на ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г. и на значими проблеми, препоръки за съответния сектор, които да бъдат включени при разработването на ПУРН и ПУРБ за периода 2022-2027 г.;

- във връзка със създалата се кризисна ситуация с водоснабдяването на гр. Перник от яз. „Студена“ и продължаващото засушаване и в други области на страната, на 29.11.2019 г. бе свикан извънреден Координационен съвет, с участието на представители на министерствата имащи отношение към интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. На извънредното заседание бяха обсъдени проблемните области идентифицирани от МОСВ и обозначени възможностите, при които в максимална степен да бъде осигурена питейна вода. Предложени и приети бяха мерки от особена важност за гарантиране на приоритетното питейно-битово водоподаване.

- предприети са действия за съобразяване на разрешителния режим с целите и мерките в ПУРБ;

- извършени са проверки в районите на закрити уранодобивни обекти и са направени оценки на качеството на изтичащите руднични води и рисковете от замърсяване на водите. Предписано е изпълнението на съответни мерки от фирмите, на които са възложени дейностите за ликвидиране на щетите. Предприети са необходимите действия за установяване на нарушения на Закона за водите и налагане на съответни санкции;

- изпълняват се мерките, свързани с оценка на допустимостта на инвестиционни предложения, оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни, които ще окажат допълнителен натиск върху водите и се определят мерки, които следва да се изпълнят за недопускане/намаляване на въздействието върху водите от проучвателна или минна дейност;

 

Координиране на изпълнението на мерките от ПУРН (2016-2021 г.)/актуализация на ПУРН.

Основните дейности са свързани с разработване, изпълнение и координация на ПУРН, в т.ч. актуализация на методиките използвани при разработването на първите ПУРН, актуализация на предварителната оценка на риска от наводнения, картите на районите под заплаха и в риск от наводнения на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, преразглеждане, актуализиране и допълване на Каталога от мерки за ПУРН 2, трансгранична координация със съседни страни и разработване на проекти на ПУРН 2 за периода 2022 – 2027 г.  

Постигнати резултати и изпълнени дейности:

Изпълняват се дейности във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г., основната част от които в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения между министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие. Приет е Етап1: Преглед на постигнатото и подготвителни дейности от Споразумението, като стартира изпълнението на дейностите, включени в Етап 2, Компонент 2: Подкрепа за изготвяне на проекти на ПУРН и по конкретно, дейности включени в Доклад с методика за оценка на риска от наводнения и предварителна оценка на риска от наводнения. 

Стартирали и изпълнени мерки в ПУРН 2016-2021 г.: 

БДДР

През 2019 г. са стартирали и изпълнени 11 бр. мерки  в 34 конкретни места на прилагане, както и една мярка от компетенциите на БДДР.

През 2019 г. е изготвен Доклад за мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН 2016-2021 г., съгласно Становище по екологична оценка № 1-1/2016 г. 

БДЧР

Съгласно Програмата от мерки към ПУРН 2016-2021 г. БДЧР, самостоятелно или в партньорство, участва в изпълнението на 10 бр. мерки.

В изпълнение на Становище по екологична оценка № 2-1/2016 за съгласуване на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г. БДЧР изготви и представи в МОСВ Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия.След извършения преглед за периода 2017-2018 се констатира, че въздействието върху околната среда и/или човешкото здраве в резултат на прилагането на ПУРН 2016 - 2021 г. е преценено като предимно положително и не е идентифицирана необходимост от предприемане на коригиращи мерки за останалата част от програмния период. 

БДИБР

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" е партньор по стратегически проект „Интегрирани действия за съвместна координация и реакция на рискове от наводнения в пограничния район" по Програма INTERREG V-A „Гърция - България 2014-2020" в изпълнение на мярка PREP25-REAC72 Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от наводнения на други държави.

В изпълнение на Общите мерки от Становището по ЕО на ПУРН, БДИБР изготвен и представен в МОСВ Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за периода 2017-2018 година. 

БДЗБР

Разписаните мерки от ПоМ в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.), от компетентност на БДЗБР са в процес на изпълнение. 

Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие:

Съгласно Програмата от мерки към Морската стратегия в периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. БДЧР, самостоятелно или в партньорство, участва в изпълнението на следните мерки: 

Мярка № 5 “Координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране"; 

Мярка № 13 “Опазване на мигриращия вид Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan) и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните, териториални води и ИИЗ на Черноморските държави". 

В изпълнение на мярка 5 към Морската стратегия от БДЧР е осигурено финансиране от ПУДООС в размер на 3000 лв. На 05.06.2019 г. - Световният ден на околната среда е организирана и проведена информационната среща с цел повишаване на осведомеността по отношение на последствия та върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци. Информационната среща е в партньорство с НИМХ, ИО-БАН и други институции. Взеха участие над 40 специалисти и представени проекти във връзка с опазването на морската околна среда. Участниците в информационното събитие се включиха в екологична акция - почистване на плажната ивица в района на Вълнолома, гр. Варна. 

Представител на БДЧР взе участие в международни конференции във връзка с морската околна среда:

•          "Inter-basin Cooperation on Marine Littcr:a focus on the Danube River and the Black Sea", 3- 5.04.2019 г., гр. София. Представена е презенгация на тема Marine litter monitoring - Priorities and challenges.

•          Международна конференция "Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море - правни, икономически и екологични аспекти", 6.06.2019 г.гр. София

•          Изработените през 2018 г. аудиовизуални материали (видеоклипове) в изпълнение на Мярка 5 към РДМС се разпространяват по време на информационното събитие на Деня на околната среда, при представяне на презентации във връзка с морските отпадъци и др. 

 

В рамките на осигурено финансиране от ПУДООС са възложени следните дейности:

•          Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните / бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие за 2019 г. съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци на РДМС 2008/56/ЕО. Мониторинга се състои в обследване на 10 плажни/брегови ивици за регистриране и класифициране на макроотпадъците по брой и тегло, и вписването им в стандартизирана форма, съгласно основния списък с 8 категории и съответните им подкатегории от европейскито ръководство за мониторинг на морските отпадъци (Guidance on Monitoring of Marine litter in European Seas, 2013). Заложената честота на наблюдение през 2019 г. е 4 сезонни мониторингови кампании по 10-те плажни ивици за наблюдение на морски отпадъци > 2.5 cm.

•          Подготвена е техническа документация за възлагане на мониторинг на избрани видове морски птици за 2019 г. съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 1 - Биоразнообразис на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО.

 

През 2019 г. беше подписано и изпълнено Споразумение на МОСВ с ИО-БАН за мониторинг на морски води в изпълнение на чл. 171, ал. 2, т. 3 от Закона за водите.

 

За изпълнение на програмите от мерки към МС са предприети следните действия:

- Организация за осигуряване финансирането на мерките от МС за 2020, 2021 и 2022 г.;

- Проведе се първото за 2019 г. заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и заседание на Експертна работна група за подпомагане работата на съвета;

- Изготвените планове по административна мярка „Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата информация, в т.ч. механизми за финансиране и управленски решения за изпълнение и финансиране на заложените в Програмата от мерки към Морската стратегия мерки са  в процес на изпълнение;

- Проведена е българо-румънска среща за координиране изпълнението на изискванията на Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС) за морски регион Черно море, със съдействието на създадената със Заповед на министъра на околната среда и водите междуведомствена експертна консултативна група по прилагане на РДМС, с представители от компетентните по прилагане на Морската стратегия органи, на научните среди, морските областни администрации и общини, която да осигурява експертна и оперативна подкрепа на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море;

- Проведена е среща на междуведомствената експертна консултативна група по прилагане на РДМС, с цел обсъждане на необходимите дейности в краткосрочен и дългосрочен аспект за изпълнение на заложените в Програмата от мерки към Морската стратегия на Република България дейности; 

Актуализиране на Морската стратегия (втори цикъл) за периода 2021-2027 г.:

Започнало е изпълнението на втория цикъл на прилагане на РДМС за периода 2021 – 2027 г. Изготвен е проект на Междинен доклад за напредъка на изпълнението на Програмата от мерки към Морската стратегия на Република България, представен на петото заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Изготвен е отговор на ЕК по оценката на Програмите от мерки към Морската стратегия на Република България. 

 

Опазване на водите в трансграничните райони за басейново управление.

За опазване на водите в трансграничните райони за басейново управление продължава сътрудничеството със съседните страни Република Турция, Румъния, Република Гърция, Република Сърбия и Република Македония. Продължава интензивната работата във връзка с дейностите по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав и Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, Конвенция за трансграничните водни течения и международните езера (Хелзинкска конвенция) и др. глобални и регионални инициативи в областта на водите. 

 

През 2019 г. представители на МОСВ и БД взеха участие в:

Участие в среща на българо-гръцката работна група за отпускане на води по р. Арда от Р. България на Р. Гърция по междуправителствена Спогодба и прието месечно разпределение на водите на р. Арда през напоителен сезон 2019 г. Подаването на вода от яз. Ивайловград за Р. Гърция е извършвано съгласно подписания от работната група Протокол. През 2019 година българска страна осигурява подаването на договорените количества водни маси.

Организация и участие в българо-румънска среща в гр. София на работната група за речно басейново управление относно координация на дейностите за разработване на ПУРБ.

Участие в работна среща в Букурещ за координация на процедурите за разработване и одобряване на проект за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав в общия българо-румънски участък.

Участие в Международна конференция във Финландия EUROINBO 2019 за прилагане на Европейските директиви в областта на водите и представяне на опита на България. 

Осигуряване на опазване на водите от замърсяване чрез осигуряване на пречистване на отпадъчните води от населените места и осигуряване на подобрени условия за сектор Водоснабдяване. 

За опазване на водите е необходимо изпълнението на мерки за опазване на водните обекти. Тези мерки са включени в ПУРБ и ежегодно на МС се отчита напредъка по изпълнението на мерките. 

За подпомагане изпълнението на мерките от ПУРБ се създават необходимите механизми за подпомагане на финансирането им, както чрез ОПОС 2014-2020 г., ПУДООС и бюджета на МОСВ, така и целево финансираните споразумения: с НИМХ при БАН - за мониторинг на  количеството на водите и с ИО при БАН - за крайбрежните води. Чрез ОПОС 2014-2020 г. се финансират мерки за изпълнение на ангажиментите на страната в областта на водите, и за изграждане на ВиК инфраструктура (с осигурен финансов ресурс - 2,3 млрд. лв., с резерв за изпълнение 6% от бюджета на приоритетна ос 1 „Води“).

Основната част от средствата се предоставят за нуждите на ВиК отрасъла:

-  В началото на програмния период на ОПОС 2014-2020 г., като продължение на предходния, стартираха проекти за изграждане на канализационни мрежи и реконструкция или изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води за 17 населени места.

-  С предоставени средства на МРРБ, отговорно за политиката във ВиК сектора, и на Столична община, са разработени регионални прединвестиционни проучвания за отрасъл ВиК в областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол и  Столична община. Чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура, са идентифицирани необходимите мерки и технико-икономически най-изгодни решения, за да се осигури изграждане на необходимата канализационна инфраструктура, за да преустанови натиска от замърсяване с битови отпадъчни води върху водните обекти и да се повиши ефективността на ползване на водите, като се намалят загубите на вода във водопреносните мрежи.

-  Обявена е и процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Изграждане на ВиК инфраструктура“ (по ОПОС 2014-2020 г.) с общ размер 1,35 млрд. лв. С процедурата се цели се увеличаване броя на жителите с осигурено пречистване на отпадъчните води и повишаване на броя на агломерациите в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места и на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите предназначени за консумация от човека. Конкретни бенефициенти по процедурата са 14-те консолидирани ВиК оператора (за които МРРБ изготви регионални прединвестиционни проучвания) за агломерациите с над 10 000 екв. жители на съответната обособена територия. Стартирали са проектите за изграждане.

Финансовият недостиг за изграждане на необходимата инфраструктура за събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места от порядъка на 5,9 млрд. лева и допълнителни средства за обновяване на остарялата и амортизирана ВиК мрежа.

С цел осигуряване и на друга възможност за безвъзмездно финансиране в края на 2018 г. са приети нови приоритети и критерии за приоритизиране на проектните предложения за финансиране на общините чрез ПУДООС. През 2019 г. се финансират и оценяват приоритетно проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за населени места, представляващи основни мерки в ПУРБ.

Чрез Оперативна програма “Околна среда” се изпълнява проект за оборудване на лабораториите на Министерство на здравеопазването с цел привеждане на обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и осигуряване на качествен контрол за опазване на здравето на населението.

За проследяване на състоянието на природните води се работи в посока подобряване на мониторинга на количеството на подземните и повърхностните води, чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг и подобряване на тяхната ефективност.

Информация за установените превишения на стандартите за качество на повърхностните и на подземните води при изпълнявания от МОСВ регулярен мониторинг и собствен мониторинг се изпраща на всяко тримесечие до Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и БАБХ.

По Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) оказва подкрепа на земеделските стопани чрез провеждане на информационни срещи, семинари и/или чрез предоставяне на консултации и специализирани консултантски пакети свързани с прилагане на мерки с опазване на водите от замърсяване, определени от националното законодателство за изпълнение на чл. 11, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите), в зависимост от спецификата и потребностите на всяко малко земеделско стопанство.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС