ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Състояние на морските води

СЪСТОЯНИЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ[4]

Ключов въпрос

Какво е състоянието на крайбрежните води и има ли тенденция към подобряване?

 Ключови послания

 

state-moderate.jpg През 2019 г. крайбрежните води са преобладаващо категоризирани в умерено състояние.

state-moderate.jpg Нито едно водно тяло не е постига целите на РДВ за добро състояние на повърхностните води.

state-bad.jpg Особено проблемно се отличава водното тяло на Варненския залив.

Състоянието на морските води е оценено, в резултат на извършвания мониторинг на морските води от Института по океанология по чл.171, ал.1, т.3 от Закона за водите, в изготвения доклад за Анализ на състоянието на морската околна среда по РДВ за 2019 г.

 

Оценка на състоянието по физико-химични елементи за качествоДефиниция на индикаторите 

Хидрологичното състояние на морската вода е определено чрез анализ на изменението на две основни хидрофизични характеристики – температурата T [°C] и солеността S [psu]. Еволюцията на техните полета позволява да се определят особеностите на пространствена структура на водните маси. 

Оценка на състоянието

Състоянието на водните тела, представено в табличен вид, е разгледано по пунктове и по сезони, на база класификация на физикохимичните елементи за качество на крайбрежни води, включени в мониторинговата програма за 2019 г. Съгласно класификационната система за оценка на състоянието на крайбрежните води на база физико-химични елементи за качество през лятото и есента, през 2019 г. от наблюдаваните 17 водни тела - 12 са в Добро състояние. Пет водни тела: BG2BS000C001 (Дуранкулак - н. Шабла), BG2BS000C1013 (Каварна-н. Галата), BG2BS000C1308 (Южен Бургаски залив <30м), BG2BS000C1011 (н. Акин – Маслен нос) и BG2BS000C1112 (Маслен нос – р. Резовска >30м) не постигат критериите за Добро състояние и са оценени в категория Умерено състояние.

Табл. 3. Състояние на физико-химични елементи за качество /ФХЕК/ (биогени, кислород): общо състояние в крайбрежните водни тела през 2019 г.

Водно тяло

Пункт

Код

Състояние на пунктове по ФХЕК

Състояние на водните тела по ФХЕК

Лято

Есен

BG2BS000C001

Крапец

BG2BS00000MS001

Добро

Добро

Умерено

Шабла

BG2BS00000MS102

Добро

Умерено

OSs, OSb, DO, N-NH4, N-NO3

BG2BS000C002

Тюленово

BG2BS00000MS113

Добро

Добро

Добро

Камен бряг

BG2BS00000MS127

Добро

Добро

BG2BS000C1003

Русалка

BG2BS00000MS002

Добро

Добро

Добро

Калиакра 1

BG2BS00000MS114

Добро

Добро

BG2BS000C1004

Калиакра 2

ВG2BS00000MS115

Добро

Добро

Добро

Каварна

BG2BS00000MS003

Добро

Добро

BG2BS000C1013

Балчик

BG2BS00000MS104

Добро

Умерено

OSs, DO, N-NH4

Умерено

Албена

BG2BS00000MS105

Добро

Добро

Златни пясъци

BG2BS00000MS116

Добро

Добро

Галата

BG2BS00000MS004

Добро

Умерено

OSs, DO, N-NO2


BG2BS000C005

Варненски залив-север

BG2BS00000MS005

Добро

Добро

Добро

Варненски залив-юг

BG2BS00000MS006

Добро

Добро

BG2BS000C1113

Прибой

BG2BS00000MS117

Добро

Добро

Добро

Защитена зона Галата 2

BG2BS00000MS118

Добро

Добро

BG2BS000C1006

Камчия

BG2BS00000MS007

Добро

Добро

Добро

Шкорпиловци

BG2BS00000MS128

Добро

Добро

BG2BS000C1007

Двойница

BG2BS00000MS008

Добро

Добро

Добро

Иракли

BG2BS00000MS129

Добро

Добро

BG2BS000C1008

Емине

BG2BS00000MS130

Добро

Добро

Добро

Елените

BG2BS00000MS119

Добро

Добро

BG2BS000C1108

Слънчев бряг

BG2BS00000MS009

Добро

Добро

Добро

Равда

BG2BS00000MS120

Добро

Добро

BG2BS000C1208

Поморие

BG2BS00000MS121

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1308

Сарафово

BG2BS00000MS010

Добро

Умерено

OSs, OSb DO

Умерено

Росенец

BG2BS00000MS011

Добро

Добро

BG2BS000C1010

Бургас 2

BG2BS00000MS012

Добро

Добро

Добро

Маслен нос

BG2BS00000MS110

Добро

Добро

BG2BS000C1011

Созопол

BG2BS00000MS111

Добро

Добро

Умерено

Ропотамо 1

BG2BS00000MS122

Добро

Умерено

OSs, OSb DO

BG2BS000C1012

Приморско 1

BG2BS00000MS123

Добро

Добро

Добро

Царево 1

BG2BS00000MS125

Добро

Добро

Велека 1

BG2BS00000MS126

Добро

Добро

BG2BS000C1112

Приморско 2

BG2BS00000MS124

Добро

Добро

Умерено

Царево 2

BG2BS00000MS112

Добро

Умерено

OSs, OSb DO

Велека 2

BG2BS00000MS013

Добро

Добро

OSs – наситеност с кислород (повърхност); OSb – наситеност с кислород (дъно);  DO – разтворен кислород; N-NH4 – азот амониев; N-NO3 – азот нитратен

 

Оценка на състоянието по биологични елементи за качество


Дефиниция на индикатора

Изменение на интегриран мултипараметричен биологичен индекс (IBI), който в съответствие с изискванията на РДВ включва количествени параметри (обща численост [cells/l], обща биомаса [mg/m3] и хлорофил a [mg/m3], таксономично базирани метрики, характеризиращи състава и структурата на фитопланктонните съобщества и непараметрични индекси за оценка на биоразнообразието. Индикаторът е чувствителен към еутрофикация на средата (органични вещества и биогени). 

Оценка на индикатора

Оценка на състоянието по биологични елементи за качество /БЕК фитопланктон/

Фитопланктонното съобщество в крайбрежната акватория пред българския бряг се характеризира с високо видово богатство. Установени са общо 330 вида от 20 таксономични класа.

През 2019 г., по осреднени резултати, по БЕК фитопланктон,  5 пункта (13.5%) -  Албена, Галата, Варненски залив-юг, Прибой и Росенец са в категория умерено (въз основа на числеността, биомасата, хлорофил а и интегрирания биотичен индекс), разположени в северната/централна  и южната част на българското крайбрежие. 32 станции постигат добро екологично състояние (86.5%).

В сравнение с есента на 2015 (ноември)  и 2017г. (октомври - ноември) за станциите, включени в мониторинга, се увеличава честотата на категория добро, като за разлика от 2015-2017 г. нито един пункт не е в категория много лошо или лошо състояние.

Екологично състояние на морските води

Обобщена оценка на крайното екологично състояние на крайбрежните води (включително и състоянието по биологични елементи за качество (БЕК) и физикохимични елементи за качество (ФХЕК) е представена в табличен вид по-долу, като:

  • Единадесет водни тела постигат целите на РДВ за добро състояние на повърхностните води през 2019 г.
  • Шест от  крайбрежните водни тела  са категоризирани в умерено състояние  BG2BS000C001, BG2BS000C1013, BG2BS000C005, BG2BS000C1308, BG2BS000C1011, BG2BS000C1112
  • Нито едно водно тяло не е категоризирано в лошо/много лошо екологично състояние, като се запазва тенденцията на подобряване на екологичното състояние на крайбрежните морски води

 

Табл.4. Състояние на крайбрежните водни тела по биологични и физикохимични елементи за качество и крайна оценка на екологичното състояние през 2019 г.

Водно тяло

Състояние  на водните тела

Крайно състояние

БЕК Фитопланктон

ФХЕК

 

BG2BS000C001

Добро

Умерено

Умерено

BG2BS000C002

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1003

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1004

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1013

Добро

Умерено

Умерено

BG2BS000C005

Умерено

Добро

Умерено

BG2BS000C1113

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1006

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1007

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1008

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1108

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1208

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1308

Умерено

Умерено

Умерено

BG2BS000C1010

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1011

Добро

Умерено

Умерено

BG2BS000C1012

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C1112

Добро

Умерено

Умерено[4] Институт по океанология – БАН, Варна. Периодът, районът и източникът на данни са идентични за всички приложени индикатори за оценка на екологичното състояние на крайбрежните морски води, представени в настоящия доклад.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС