ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване. 

Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси – важно условие за подобряване на качеството на живота.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-good.jpg Предоставен е достъп до обществена информация по 78 % от подадените заявления, отказан е достъп в незначителен брой случаи.
state-moderate.jpg Регистрирани са 1 812 550 посещения на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения.
state-moderate.jpg 472 са базите данни и публичните регистри, поддържани на интернет страниците на МОСВ и поделенията му.

Дефиниция на индикатори

Постигнатият напредък и оценката на индикатора се отчита чрез анализ на:

  • Брой на посещенията на интернет страниците в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в интернет в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания.
 

Оценка на индикаторите

Осигуряването на информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието ѝ в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за постигане на качествена и здравословна околна среда.

Чрез предоставене на достъп до информация по въпросите на околната среда се насърчава отношението на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, и участие на различни обществени групи в този процес. Формирането на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда се насърчава посредством провеждане на национални информационни кампании, образователни дейности и инициативи, както и чрез извършването на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност, за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда. Важен аспект е и развитието на партньорствата на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието  във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 757 180 общо; 364 364 уникални посещения

897 127 общо;

468 400 уникални посещения

904 328

общо;

306 612 уникални посещения

943 674 общо;

593 799 уникални посещения

1 812 550 общо;

478 823

уникални посещения

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

394

390

447

531

472

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

1 388

1 069

1 007

972

1 167

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

1 137

883

768

690

914

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

76

67

56

73

87

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

Увеличен е обемът на активно предоставяната информация за околна среда чрез интернет страниците на МОСВ, като се осигурява за обществеността информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. Броят на поддържаните бази данни и публични регистри е над 470. Потребителите могат да използват различни филтри и да търсят информация по компетентен орган, населено място, възложител, инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите. Това дава възможност на обществеността да проследи изцяло процеса на управление и опазване на околната среда. Осигуряват се информационни масиви и ресурси в отворен формат, като към края на 2020 г. от МОСВ и неговите структури са публикувани в Портала за отворени данни на Министерския съвет над 330 набори от данни.

През 2020 г. МОСВ продължава последователно да насърчава участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Всички проекти на нормативни актове са публикувани на интернет страницата на министерството и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за коментари и предложения от обществеността. Проведени са 87 обсъждания с участието на обществеността.

Разширени са възможностите за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения за околната среда. От МОСВ и неговите структури са проведени: поредица от консултативни работни срещи по различни казуси, свързани с прилагането на екологичното законодателство, в подкрепа на участието на бизнеса във взимането на решения за околната среда и относно прилагането на регламенти; срещи със заинтересовани страни в общините, свързани с дейността на местни консултативни органи по редица въпроси на опазването на околната среда; консултации с партньорски организации и институции с цел навременно и адекватно информиране и насърчаване на активно участие на всички заинтересовани страни. Броят на обществените организации (бизнес, образователни, научни, НПО, местни общности), ангажирани от МОСВ и неговите поделения към дейности за изпълнение на политиката за опазване на околната среда, е общо 290.

Информирането и методическото подпомагане на компетентните органи и икономическите субекти, в обхвата на превантивните дейности (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР), защита от вредното въздействие на химикали) представляват важна част от информационната дейност на МОСВ, тъй като е предпоставка за осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог. През 2020 г. са: изготвени/проведени над 95 указания, консултации и работни срещи с възложители, браншови организации, министерства, общини, граждани и регионални органи по отношение на ОВОС и ЕО; изпратени 9 писма до оператори с указания по прилагане нормативната уредба по КР и са проведени 2 срещи и 3 консултации; изготвени 98 отговора на запитвания в рамките на Националното информационно бюро по химикали и по електронна поща, постъпили от индустрията, относно задълженията на предприятията по прилагане на хармонизираното законодателство.

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите структури редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2020 г. в системата на Министерството са постъпили 1 167 заявления за достъп до информация, като броят издадени решения за предоставяне на достъп е 914. Отказан е достъп до информация в само 17 случая, като обжалваните решения са пренебрежимо малко на брой – 2.

Регионалните подразделения на МОСВ поддържат и развиват 29 информационно-посетителски центъра на територията на страната, към които за съдействие и съвместни дейности са се обърнали 1 248 посетители, а броят на посетителите в центровете на националните паркове, оборудвани с екопътеки, интерпретативни маршрути, съоръжения за игра и открити експозиции, е над 7 441. Центровете осъществяват информационно-образователни инициативи за повишаване на екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността, издават информационни материали и провеждат образователни програми в партньорство с институциите и  неправителствените организации в отделните региони. Чрез дейността им МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда – с издаване на образователни продукти и провеждане на образователни инициативи в рамките на националните кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката за извънкласните и извънучилищни дейности.

Акцент в изпълнението на програмата по отношение на осъществяваната контролна дейност от РИОСВ е прилагането на системния подход – превенция и контрол. Приоритетно дейността на контролните органи е насочена към трайното решаване на съществуващи екологични проблеми и привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство. За резултатите от осъществения контрол и предприетите мерки своевременно е информирана обществеността чрез интернет страниците на РИОСВ. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно са публикувани на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ. Създадени са условия за равнопоставеност при осъществяване на контрола от РИОСВ по спазване на екологичното законодателство, чрез правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен ротационният принцип; изцяло се приоритизира комплексният подход при извършване на текущ и последващ контрол, с което се постига прозрачност пред обществеността – както за осъществената от РИОСВ контролна дейност, така и за съответствието на операторите с изискванията на екологичното законодателство. Въвеждането на денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани за замърсяване на околната среда доказва своята ефективност по отношение на засиленото участие на обществеността в процеса на опазване на околната среда; подобрена е значително комуникацията и координацията при настъпили аварийни ситуации – както с МОСВ, така и с други компетентни институции.

В МОСВ е създаден Национален координационен център (НКЦ). От НКЦ са предприети 430 действия по координация и обмен на информация, в т.ч. и административни мерки за констатиран незаконосъобразен/нередовен трансграничен превоз на отпадъци, което допринася в значителна степен за формиране на отговорно отношение и изпълнение на задълженията на бизнеса, произтичащи от екологичното законодателство. Предоставя се ежедневна информация за водностопанския баланс на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите, за нивата на реките, метеорологична и хидрологична прогноза за следващ 2-3 дневен период от време.

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg Проведени са 209 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури.

state-good.jpg За поредна година е проведена националната кампания „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и са отбелязани от МОСВ и неговите структури с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния еко календар.

state-good.jpg 11 857 деца и ученици от 536 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите структури.

state-moderate.jpg Проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания, конкурси, открити уроци) продължават да бъдат със значителен брой (над 170), но се наблюдава намаление спрямо предходните години.

 

Дефиниция на индикатор

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали в системата на МОСВ;
  • Брой проведени семинари в структурата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Издадени информационни материали от МОСВ и неговите структури

106

109

104

77

86

Проведени конкурси на територията на цялата страна

28

46

48

38

39

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

463

494

514

204

128

Проведени изложби на територията на цялата страна

29

43

26

16

8

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури

204

162

444

587

209

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД, ПУДООС, НДЕФ

През 2020 г. от МОСВ и поделенията в страната са подготвени и проведени дейности по 11 национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар:

Световен ден на влажните зони: 2 февруари;
Международен ден на водата: 22 март;
Международен ден на птиците: 1 април;
Ден на Земята: 22 април;
Европейски ден на Натура 2000: 21 май;
Международен ден на биологичното разнообразие: 22 май;
Зелена седмица на Европейския съюз;
Световен ден на околната среда: 5 юни;
Ден на река Дунав: 29 юни;
Европейска седмица на мобилността: 16-22 септември;
Международен ден на Черно море: 31 октомври.

 

Наложените извънредни епидемиологични мерки силно ограничават възможностите за провеждане на типичните активности с детски градини и училища за урочни и извънкласни занимания, за организирането на публични прояви – открити уроци, конкурси, изложби, природозащитни инициативи, маршрути по екопътеки, акции по почистване и залесяване, акции за разделно събиране на отпадъци, викторини, обучителни семинари и разнообразни форуми.

Много от предвидените инициативи са отменени, въпреки напредналия етап на организацията им (напр. междуградски празник за Световния ден на водата; Международен ученически еко-форум „Сребърна“ и др.).

Въпреки това от регионалните подразделения на МОСВ са проведени кампании и инициативи, съобразени със ситуация в страната, които протичат при голям интерес и са оценени като успешни сред целевите групи. Сред тези прояви са: четиринайсетият годишен конкурс на името на Мими Праматарова, организиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и ДНП Рила, в който постъпва рекордният брой от 160 литературни творби на юноши от над 50 населени места в 44 общини на цялата страна на тема „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“; традиционният национален конкурс „Водата – извор на живот 2020“ в два раздела (за рисунка/ приложно изкуство и фотография) – съвместна инициатива на РИОСВ Бургас с Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата, Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие в града; конкурсът на РИОСВ Русе за литературна творба и  рисунка под надслов  „Планетата Земя - безценен дар“, в който се включват 97 литературни творби и 144 рисунки от 27 града в страната; инициативата на РИОСВ В. Търново „Природата в моите очи“, мотивирала за участие повече от 100 ученици от 15 училища от област Велико Търново и гр. Исперих; конкурсът „Дивностите и величията на Национален парк Рила“ по повод Деня на Земята; шести Патилански поход под наслов "Хубава си моя горо“ с участието на над 150 деца, организиран от ДНП Централен Балкан; фотоконкурсът „Моят домашен любимец“ за деца до 10 години от област Монтана и област Видин; презентация и образователна програма „Пазим природата“ на РИОСВ Благоевград, както и конкурс за рисунка на тема „Защитени видове растения и животни“, проведени чрез дигиталната обучителна платформа на училищата; конкурс за оформяне на зелен кът на терасата или в градината „Ден на Земята 2020 – Предизвикателство“ – съвместна инициатива на РИОСВ Пловдив и СНЦ „Зелени Балкани“ с участието на над 50 деца и ученици на възраст от 5 до 19 години; инициативата на РИОСВ Хасково „Великденска украса от отпадъчни материали“, обединила над 80 деца и ученици от областта; конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“, проведен от РИОСВ – Монтана сред ученици от V до XII клас от училищата в областите Монтана и Видин; кръгла маса, организирана от РИОСВ София на тема „Подпомагане за възстановяването на Драгоманското блато след пожар“; фестивалът „Млада синя Земя“ в Пловдив, посветен на Деня на Земята, но проведе през октомври с над 1 000 посетители и участници; национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема „Време за природа“ на РИОСВ Благоевград, привлякъл 82-ма участници от цялата страна на различни възрасти и др.

По-голямата част от дейностите в рамките на кампаниите са осъществени дистанционно, предимно в разнообразни On line форми на комуникация. Като силна страна в провеждането на екологичните инициативи се отчита засиленото партньорство с местната власт, институциите и неправителствените организации на регионално ниво. Само двата образователни проекта на НДЕФ – „Към въвеждане на климатичните действия като елемент от образователните програми на българските училища“ и „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво (BEACON)“, се провеждат в партньорство със 77 училища и детски градини от 12 общини в страната, като в дейностите са въвлечени повече от 150 учители и над 2000 деца и ученици. Поради невъзможността да се организират присъствени мероприятия, свързани с годишния екокалендар, броят на обхванатите деца и ученици в информационно-образователните инициативи е значително по-малък в сравнение с предходни периоди, но за сметка на това се наблюдава засилен интерес от страна на учебни заведения и местни общности и организации, които търсят партньорство за осъществяването на свои инициативи в лицето на регионалните поделения на МОСВ.

Специално място по своята мащабност заема Националната кампания „За чиста околна среда” (финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС) в размер на 3 500 хил. лв.), утвърдена през годините като ефективен механизъм да бъдат активирани и финансово подпомогнати общините, училищата и детските градини да предприемат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства и др. Чрез изпълнението на проектите се осигурява навлизането в образователния процес на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. В издание на конкурса за 2020 г. са класирани 110 проекта на училища, 132 проекта на детски градини и 232 проекта на общини и кметства.

С цел постигане на устойчивост на предприетите мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, през 2020 г. стартира нова образователно-информационна кампания „Зелен буквар“, насочена към формиране на екологично съзнание в младите жители на страната. В хода на кампанията е отпечатано ученическо помагало „Зелен буквар“ в тираж 1 700 броя, предадени безвъзмездно на Министерство на образованието и науката с цел безплатно разпространяване в началните училища в България. Букварът е достъпен в интернет[1] и има изключително добра обратна връзка от ученици, учители и родители.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА 

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от еко календара и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите.

МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор – с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на извънкласните и извънучилищни дейности.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)
Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ)
Дирекции на Национални паркове (ДНП)
Басейнови дирекции (БД)
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Национален доверителен екофонд (НДЕФ)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС