ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само за постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 466,51 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 2,14 %. Това е най-високото равнище на годишните разходи за периода 2016 2020 г.

state-good.jpg Размерът на изразходваните средства за управление на водите и отпадъците и за опазване на чистотата на въздуха е най-голям за периода 2016 2020 г.[2]

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда. 

Оценка на индикатора

През 2020 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 466,51 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е 2,14 %. Отчита се по-високо равнище на разходите в сравнение с 2019 г. (2 308,05 млн. лв.), 2018 г. (2 036,89 млн. лв.), 2017 г. (1 934,96 млн. лв.) и 2016 г. (1 894,96 млн. лв.).

Наблюдава се тенденция към увеличаване на инвестициите за управление на водите и отпадъците, и за опазване на чистотата на въздуха.

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 653,19 млн. лв. и относителният им дял в общите разходи е 26,5 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1 813,32 млн. лв. или 73,5 % от общите разходи.

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв. 

Година

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2016

551,75

1 343,21

1 894,96

95 390

1,99

2017

459,92

1 475,04

1 934,96

102 741

1,88

2018

498,85

1 538,04

2 036,89

109 964

1,85

2019

454,75

1 853,3

2 308,05

120 395

1,92

2020

653,20

1 813,32

2 466,51

119 951

2,14

Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 Източник: НСИ

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 59,5 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 18,5 % и за опазване на чистотата на въздуха – 13,6 %. През 2020 г. делът на разходите за опазване на чистотата на въздуха бележи известно увеличение – с 2,4 пункта спрямо 2019 г.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2016-2020 г., е представена в Таблица 2. 

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 

Направления

 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

За отпадъчните води

336,01

320,73

406,04

423,4

455,89

Оборотно водоснабдяване

44,44

42,86

39,96

46,64

52,34

За въздуха

286,03

244,0

238,67

257,81

335,82

За опазване на почвата и подпочвените води

64,76

27,05

24,41

25,4

54,93

За горите

8,09

10,04

6,35

7,49

6,54

За опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и обекти

4,17

2,82

10,3

1,77

6,73

За ловно- и рибностопански мероприятия

1,52

3,44

0,38

0,45

0,13

За отпадъците

1068,44

1195,92

1228,28

1452,1

1466,33

За шума

0,15

0,16

1,85

0,13

0,61

За научноизследователска дейност

4,66

3,75

2,71

8,55

7,13

За апаратура за мониторинг и контрол

49,17

43,37

32,29

39,38

32,81

Други разходи в т.ч. за административна, просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

27,49

40,83

48,37

44,96

47,26

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg


КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) през 2020 г.?


Табл. 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетни програми за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. на МОСВ

 

М О С В

(в лева)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

55 895 000

57 267 132

56 295 972

1.

Персонал

34 956 200

36 495 675

35 970 759

2.

Издръжка

17 088 800

16 657 518

16 299 981

3.

Капиталови разходи

3 850 000

4 113 939

4 025 232

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

55 895 000

57 267 132

56 295 972

1.

Персонал

34 956 200

36 495 675

35 970 759

2.

Издръжка

17 088 800

16 657 518

16 299 981

3.

Капиталови разходи

3 850 000

4 113 939

4 025 232

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

105 000

104 698

1.

Персонал

0

0

0

2.

Текущи трансфери

70 000

105 000

104 698

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

12 550 000

538 533 517

460 986 248

1

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

0

404 673 321

352 983 065

2

Национален доверителен фонд

0

0

3 794 700

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

10 000 000

10 000 000

2 260 871

4

Трансфер към БАН и МОН за дейности по Закона за водите

2 550 000

2 550 000

2 550 000

5

Държавен инвестиционен заем – лихви

0

0

0

6

ПУДООС

0

121 310 196

98 050 826

7

Техническа помощ за изграждане на капацитет в МОСВ за изпълнение на програма LIFE

0

0

77 786

8

Оперативна програма „Човешки ресурси“

0

0

1 135

9

Опазване на околната среда и климатичните промени на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

0

0

374 700

10

Трансгранично сътрудничество – проекти

0

0

314 227

11

Оперативна програма „Добро управление“

0

0

578 938

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

12 620 000

538 638 517

461 090 946

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

55 965 000

57 372 132

56 400 670

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

68 515 000

595 905 649

517 386 918

 

Численост на щатния персонал

1 823

1 823

1 678

 

Численост на извънщатния персонал

0

135

135

  

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. приходи на Министерството на околната среда и водите?

Какви са наложените санкции за наднормено замърсяване на околната среда за 2020 г.?

От утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. трансфер от МОСВ за Министерство на образованието и науката (МОН) в размер на 2 550 000 лв. предназначен за изпълнение на дейности, произтичащи от Закона за водите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Института по океанология (ИО) към Българската академия на науките (БАН), са предоставени – 2 550 000 лв.

 В съответствие с цялостната политика, която МОСВ провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях през 2020 г. за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 4 810 781 лв. при планирани 950 000 лв. 

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от държавни такси в размер на 54 928 189 лв., които представляват 133,65 % от планираните такива по уточнен план. Тези приходи се формират от такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, които постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите (ПУДООС), съгласно чл. 196, ал.1, т. 1 от Закона за водите и суми, които постъпват на основание Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136/30.11.2012 г.

 Санкции 

Ключов въпрос

Какви са наложените санкции за нарушения на изискванията на нормативната уредба в областта на опазването на околната среда за 2020 г.?


Ключови послания

state-good.jpg За констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда, от РИОСВ са издадени 183 наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, на обща стойност 1 201 203,58 лв. Постъпилите суми от наложени санкции през 2020 г. (от всички наложени през 2020 г. и от всички действащи от предходни години) са на обща стойност 1 394 610,32 лв.

state-good.jpg От РИОСВ са издадени 982 наказателни постановления, с които са наложени 662 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 320 глоби на физически лица. Имуществените санкции и глоби са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони, са на обща стойност 3 905 491,20 лв. Постъпилите суми от наложени имуществени санкции и глоби през 2020 г. са на обща стойност 1 364 944,49 лв.

Дефиниция на индикатора

Индикаторът дава представа за приходите от наложени санкции на операторите за констатирано неспазване на изискванията на екологичното законодателство при осъществяване на дейности. 

Оценка на индикатора

През 2020 г. се наблюдава увеличение на стойността на наложените санкции спрямо 2019 г. 

Фиг. 3. Приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС и приходи от наложени имуществени санкции и глоби в лв.

 Източник: МОСВ 

Съгласно ЗООС, 80 % от преведените от стопанските субекти суми по наложени санкции по чл. 69 от ЗООС постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители, с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. 

Табл. 4. Общини, получили най-големи приходи от наложени санкции през 2020 г. 

Най-големи суми, преведени към общини

Сума в лв.

1

Община Разград

141 702,13

2

Община Долни чифлик

124 118,74

3

Община Карлово

110 720,27

4

Община Велики Преслав

63 433,13

5

Община Стражица

52 560,65

6

Община Девня

48 328,30

7

Община Провадия

36 352,20

8

Община Димитровград

34 716,41

9

Община Силистра

33 376,11

10

Община Велико Търново

27 507,44

Източник: МОСВ 

Няма законово изискване МОСВ/РИОСВ да осъществява контрол дали постъпилите в общините суми са разходвани и за какви цели. 

Имуществени санкции и глоби

Разпределението на наложените имуществени санкции и глоби по закони е както следва:

 • Закон за управление на отпадъците – 378 бр.;
 • Закон за водите – 188 бр.;
 • Закон за опазване на околната среда – 135 бр.;
 • Закон за защитените територии – 79 бр.;
 • Закон за биологичното разнообразие – 74 бр.;
 • Закон за чистота на атмосферния въздух – 55 бр.;
 • Закон за лечебните растения – 45 бр.;
 • Закон за защита от шума в околната среда – 12 бр.;
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 11 бр.;
 • Закон за ограничаване изменението на климата – 4 бр.;
 • Закон за защита на животните – 1 бр.

 

Източник на информация:

Министерство на околната среда и водите


[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени.

[2] Имат се предвид разходите за всяко от двете направления по отделно, а не общите разходи.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС