ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

Устойчивото управление на горите означава стопанисване и използване на горите и горските територии по начин и в размер, който поддържа тяхното биологично разнообразие, производителност, капацитет за възстановяване, жизненост и потенциал да изпълняват, сега и в бъдеще, съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално ниво и това да не причинява вреда на други екосистеми.[1]

Ето защо, устойчивото управление на горите е динамичен процес, който се стреми към баланс между всички тези аспекти и функции, в средата на непрекъснато променящи се екологични, икономически и социални условия. В продължение на векове европейските гори осигуряват работни места и препитание. Като се вземе предвид човешката популация и нейното историческо развитие, европейските гори са формирани в значителна степен от човешката дейност, като само около 2% от тях се считат за необезпокоявани от човека. В дългосрочен план, по-голямата част от горите в Европа се управляват активно. Независимо от това, в повечето случаи това са полуестествени гори, големи части от които, именно поради своята естественост, са включени в различни мрежи от защитени територии.[2]

 

 

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

 


[1] Resolution H1 of the Helsinki Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 1992

[2] State of Europe’s Forests 2020 - https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС