ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2020 г. по изпълнение на приоритетните цели на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Ключови послания 

  Към 31.12.2020 г. са обявени общо 59 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност от почти 4,3 млрд. лв., която представлява 124 % от общия ресурс на програмата.

  Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в края на 2020 г. e 109[1] %, или 3,78 млрд. лв.

  В края на 2020 г. усвоените от бенефициентите средства по ОПОС 2014-2020 г. са приблизително 1,1 млрд. лв., които представляват 31,8 % от договорените суми по програмата.

  През 2020 г. са въведени в експлоатация новоизградените ПСОВ на градовете Айтос, Раднево, Банско и е приключена реконструкцията на ПСОВ на Враца, Тервел, Шумен (проектът включва и изграждане на помпена станция за отпадъчни вода с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен) и на агломерация Приморско – Китен. 

В експлоатация през годината са изцяло пуснати още ВиК мрежите по проектите на общините Банско, Долна Митрополия, Тръстеник и с. Ясен, Ямбол.

В края на 2020 г., е приключило физическото изпълнение на дейностите и са въведени в експлоатация инсталациите за рециклиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Петрич, Пловдив, Марица, Пазарджик и Септември, както и компостираща инсталация в община Монтана.

Дефиниция на индикаторите
  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата;
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените;
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация.


Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г.” разполага с финансов ресурс от над 3,46 млрд. лв., който е разпределен в шест основни приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: „Води“

Приоритетна ос 2: „Отпадъци“

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“ 

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лeвa и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1:

Табл. 1: Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” към 31.12.2020 г. (с натрупване)

Приоритетна ос

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Верифицирани разходи

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

1 873 073 847

2 221 111 490

118,6%

572 604 584

30,6%

2

576 196 836

636 840 368

110,5%

180 339 780

31,3%

3

135 509 112

109 171 621

80,6%

18 758 035

13,8%

4

137 972 768

131 215 382

95,1%

49 626 129

36,0%

5

576 986 066

615 048 856

106,6%

233 533 290

40,5%

6

92 973 319

67 129 197

72,2%

45 644 621

49,1%

Общо за ОПОС

3 462 564 946

3 780 516 914

109,2%

1 100 506 439

31,8%

Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) към 31 декември 2020 г. 

През 2020 г. са обявени 9 бр. процедури по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 24,3 млн. лв., като значителна част от обявените процедури са чрез подхода ВОМР за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 в територията на различни местни инициативни групи (МИГ). Усилията в този сектор през отчетната година са насочени също така към изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони; мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици; планиране и провеждане на регионални информационни кампании за мрежата Натура 2000, както и изготвяне/актуализиране на 10-годишни планове за възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 (съгл. Наредба от 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове). 

Напредък по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към 31 декември 2020г.: 

Приоритетна ос 1 „Води“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 41 бр. проекта с обща стойност на БФП от 2 221 111 490 лв., равняващи се на 118,6 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 31 бр., приключилите проекти по приоритетната ос са 10 бр. 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 115 бр. проекта с обща стойност на БФП от 636 840 368 лв., равняващи се на 110,5 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 112 бр., по приоритетната ос са приключили 3 бр. проекти 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 68 бр. проекта с обща стойност на БФП от 109 171 621 лв., равняващи се на 80,6 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 66 бр., към края на месец декември по приоритетната ос са приключили 2 проекта. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 17 бр. проекта с обща стойност на БФП от 131 215 382 лв., равняващи се на 95,1 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 14 бр., по приоритетната ос са приключили 3 проекта 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 41 бр. проекта с обща стойност на БФП от 615 048 856 лв., равняващи се на 106,6 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 28 бр., по приоритетната ос са приключили 13 бр. проекти 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:

В рамките на приоритетната ос до момента са договорени общо 20 бр. проекта с обща стойност на БФП от 67 129 197 лв., равняващи се на 72,2 % от бюджета на оста.

В процес на изпълнение са 10 бр., приключилите бюджетни линии по Приоритетната ос са 10 бр. 

През 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 137 броя договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност почти 1,5 млрд.  лв. 

Към края на месец декември 2020 г. са сключени договори/издадени заповеди общо 302 бр. за предоставяне на БФП в размер на 3,78 млрд. лв. или 109,2 % от бюджета.

През 2020 г. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменяна веднъж. Изменението е инициирано на основание чл. 30 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и одобрено от Европейската комисия с Решение № C(2020) 4105 от 16 юни 2020 г. 

Основните промени са в резултат на:

  1. Актуализиране на финансовия план на програмата, с цел отразяване на финансовите потоци между приоритетните оси в резултат на преразпределяне на резерв за изпълнение от 6% по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5, извършено с изменение на програмата през 2019 г.;
  2. Прецизиране на базовите и целевите стойности на индикаторите за резултат и изпълнение в съответствие с извършеното преразпределение на средствата между приоритетните оси и прецизиране на стойностите по категории интервенции. Актуализацията на стойностите на индикаторите се основава на извършен цялостен преглед на данните, заложени в административните договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и на наличната информация в обхвата на проектите в процес на оценка. Допълнително е извършен анализ на изпълнението на проектите, като са взети предвид и потенциалните рискове;
  3. Включване на нов индикатор за резултат „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14“. Индикаторът е включен с цел отразяване приноса на програмата към рекултивацията на депата, във връзка с включените през 2019 г. нови мерки и обявена процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“;
  4. Пренасочване на средства в размер на 69 853 000 лв. към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. във връзка с взето решение на национално ниво за мобилизиране на допълнителни средства от структурните фондове на ЕС чрез прехвърлянето им между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19 върху българската икономика. Прехвърлените средства са от икономии от проекти в изпълнение и от недоговорен финансов ресурс по програмата към 2020 г.;
  5. Прецизиране на текстове, свързани с отразените промени по съответните приоритетни оси, раздели и таблици.

 

Източник на информация:

Министерство на околната среда и водите: Актуалната версия на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“: https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/411[1] Наддоговарянето е подход, възприет с цел пълно усвояване на ресурса по програмата, т. к. в процеса на изпълнение на проектите, се реализират икономии. Последните са резултат от фактори като: избор на оферта за изпълнение на дадена дейност с по-ниска от заложената в бюджета на проекта стойност (в рамките на процедура по ЗОП); отпадане на дейности по проекти; наложени финансови корекции; неизпълнение на дейности или договори.


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС