ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2020 г. са извършени 301 бр. проверки на 235 оператора, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ, показва, че от 59 проверени оператора не се спазват условията в издадените комплексни разрешителни. За констатирано неизпълнение на условията в комплексните разрешителни са издадени 33 бр. наказателни постановления, на обща стойност 614 851 лв. Голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни и в тази връзка, през 2020 г. се отчита намаляване на броя на издадените наказателни постановления за неспазване условия от издадените комплексни разрешителни спрямо 2019 г.

 

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването/Комплексни разрешителни (КР) (решения за издаване / неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите. 

 

Индикаторът дава представа за тенденциите относно изпълнението на условията, поставени в издадените КР, и в тази връзка, прилагат ли се от операторите ефективни мерки за спазване на екологичните норми при работа на инсталациите.

Оценка на индикатора

През 2020 г. в нормативно определения срок са издадени 6 бр. решения за издаване/ неиздаване на КР спрямо общо 12 бр. заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината. 

През 2020 г. са издадени общо 63 бр. решения по КР (за издаване, актуализиране, отмяна, поправка на техническа грешка). 

 

25 % от проверените оператори, притежаващи КР, са осъществили дейност в нарушение на условията, поставени в разрешителните.

Фиг. 1 Брой проверените оператори и брой на проверените операторите, които не спазват условията на издадените комплексни разрешителни

Източник: МОСВ 

В годишен аспект се наблюдава тенденция на запазване на относително постоянен процент на броя на операторите, които не спазват условията на КР, спрямо броя на проверените оператори.

Източници на информация:

МООС, ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 11 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикатора

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента, като докладване на данните се изисква в случаите, когато са превишени посочените в приложенията прагове.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007 г. Данните за 2020 г. се докладват до края на месец ноември 2021 г.

През 2020 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 245 доклада с регистрирани превишения на пределните норми/прагове за количество на изпуснатите замърсители и транспортирани отпадъци, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2019 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 269. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите с регистрирани превишения се запазва относително постоянен, като се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните превишения през годините.

Табл. 1. Брой доклади по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2019 г.

2020 г.

Енергийно производство

24

24

Производство и обработване на метали

39

33

Производство на продукти от минерални суровини

29

13

Химическа промишленост

30

19

Управление на отпадъците и отпадъчните води

51

61

Производство и преработка на хартия и дърво

6

9

Интензивно животновъдство и аквакултури

78

47

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

4

4

Други дейности

8

35

Общо

269

245

 Източници на информация:

ИАОС

ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му. 

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО. 

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2020 г. се запазва тенденцията за намаляване на броя на издадените административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения/становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС се запазва, въпреки по-големия брой издадени решения по ОВОС спрямо предишната година. Продължава тенденцията за нарастването на броя на процедурите по екологична оценка в последните години.


Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

В областта на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО са издадени общо 1830 бр. акта, както следва:

-          14 бр. решения по оценка на въздействието по околна среда, всичките с разпоредителна част за одобряване реализацията на инвестиционното предложение;

-          1035 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които:

 • 1008 бр. с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и
 • 27 бр. с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”;

-          14 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“;

-          278 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които:

 • 274 бр. с характер „да не се извършва екологична оценка“ и
 • 4 бр. с характер „да се извърши екологична оценка“;

-          489 бр. прекратени процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които:

 • 454 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и
 • 35 бр. по екологична оценка.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда са 1310 бр., както следва:

-          14 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения,

-          1008 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”,

-          14 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и

-          274 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 27 инвестиционни предложения и 4 бр. планове /програми.

Прекратени са 489 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 454 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 35 бр. по екологична оценка.

Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна среда до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда.

49 бр. от процедурите са прекратени, поради недопустимост на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии (43 бр. процедури по ОВОС и 6 бр. по ЕО). 

 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2020 г. се запазва тенденцията, която се наблюдава през последните години за съобразяване от страна на възложителите с изискванията на нормативната уредба и издадените административни актове по ОВОС и ЕО. При 97,12 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените в условия и мерки в издадените решения/становища по ОВОС и ЕО.

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложители. 

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2020 г. са извършени 626 проверки на административни актове, издадени по реда на глава VІ от ЗООС. Установени са 18 нарушения, за които са дадени предписания за отстраняване.  Съставени са 2 Акта за установяване на административно нарушение.

Източник на информация:

МОСВ

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схема на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда.

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2020 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-moderate.jpg Намалява броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броя на организациите в Република България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Броят на организациите, които въвеждат система за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, продължава да нараства. През годината са регистрирани 2 нови организации с 12 обекта, подновени са 8 съществуващи регистрации, няма спрени, но 2 регистрации са заличени.

Към края на 2020 г. общо регистрираните организации по EMAS в страната са 15 с 34 обекта. По-голямата част от дружествата развиват дейност в областта на събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.

През 2020 г. още един детергент на български производител получи екомаркировката на ЕС, но през 2019 г. изтече валидността на критериите за изделия от хартия и двата оператора с присъдена екомаркировка на ЕС за тишу хартия не подновиха лицензите си за общо 9-те си продукта в предвидения преходен период.

Към края на 2020 г. общо 10 продукта на 3 български производители са с присъдена екомаркировка на ЕС:

-          „Макси Про България“ ООД – 3 почистващи продукта за твърда повърхност и 2 детергент за ръчно миене на съдове;

-          „Лемприер Уул“ ЕООД – вълнена лента и вълнен дреб;

-          „Престиж 2007“ ЕООД – 3 почистващи продукта за твърда повърхност.

Източници на информация:

МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2020 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg През 2020 г. не са издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

state-good.jpg През 2020 г. няма отменени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки, има обжалвана една заповед за прилагане на превантивни мерки, издадена по реда на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнови дирекции (БД), Дирекции Национални паркове (ДНП), а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

През 2020 г. няма издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки по реда на ЗОПОЕЩ, но са проведени процедури по закона, както следва:

-      Във връзка с искане на Асоциацията на парковете в България по чл. 47, ал. 1 от ЗОПОЕЩ са предприети действия от страна на МОСВ, РИОСВ – Пазарджик, БД – Пловдив и РИОСВ – Пловдив.

Извършена е съвместна проверка на място по участъка на р. Марица (обхващащ течението на реката от вливането на р. Пишманка до вливането на р. Въча), изготвени са становища, направени са лабораторни проби. Въз основа на искането, от МОСВ бяха предприети действия по процедурата по реда на Глава Четвърта Искане за предприемане на действия на ЗОПОЕЩ. В изпълнение на Заповед № РД-422/05.06.2020 г. на министъра на околната среда и водите е проведена проверка на място на 09.06.2020 г., представени са становища от участниците в проверката. На основание заключенията в становищата, процедурата по определянето на оздравителните мерки се отнася до процедурата по чл. 34 от ЗОПОЕЩ, а именно – до случай когато операторът е неизвестен и при фактическа сложност за определяне на оздравителни мерки и/или необходимост от допълнителни анализи, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в срок 14 дни от получаване на предложението по чл. 33, ал. 5 открива процедура по възлагането на изготвяне на доклад за оздравителни мерки по реда на Закона за обществените поръчки. Във връзка с горното и съобразно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МОСВ, през 2020 г. бяха предприети стъпки за възлагане на обществена поръчка. В отчетния период процедурата не е приключила, респ. не е издадена заповед по реда на ЗОПОЕЩ.

-      Във връзка с установен случай на изтичане на шламови води при пробив на дига на сгуроотвал на оператор на територията на РИОСВ - Перник (понастоящем РИОСВ - София), са извършени проверки, взети проби, извършени анализи. На 28.09.2020 г. са публикувани на страницата на МОСВ: проект на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, раздел втори на ЗОПОЕЩ относно аварийна ситуация с пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД - гр. Перник, както и обява по чл. 29, ал. 2 от ЗОПОЕЩ с покана към обществеността да представи писмени препоръки и становища. В отчетния период процедурата не е приключила, респ. не е издадена заповед по реда на ЗОПОЕЩ.

-      Във връзка със регистриран случай на непосредствената заплаха от възникване на екологични щети (в предходен отчетен период), през 2020 г. възникна необходимост за откриване на 3 бр. административни производства по възстановяване на разходите на орган на изпълнителната власт в изпълнение на Заповед № РД-402/24.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (за определяне на областния управител на Област Варна за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, съобразно Заповед № 53/15.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Варна), както и в изпълнение на Заповед № РД-917/29.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите (за определяне на областния управител на Област Варна за отговорен за изпълнение на превантивните мерки, съобразно издадена от директора на РИОСВ - Варна Заповед № 270/29.10.2019г.). През 2020 г. бяха издадени, връчени на отговорния оператор по ЗОПОЕЩ и изпратени на Националната агенция по приходите 2 бр. Акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) по реда на ЗОПОЕЩ. Процедурата по издаване на третия АУПДВ не е приключила до края на 2020 г.

През предходния отчетен период, директорът на РИОСВ – Варна информира МОСВ с писмо, че на 02.12.2019 г. в РИОСВ - Варна е входирана жалба от оператора по ЗОПОЕЩ относно Заповед №270/29.10.2019 г., като жалбата е изпратена до Варненския административен съд. Цитираната заповед е обжалвана. С Решение на Върховния административен съд на Република България № 14572/2020 г. се потвърждава Заповед №270/29.10.2019 г. на директора на РИОСВ - Варна. Заповедта е влязла в законна сила.

Също така, цитираните по-горе два АУПДВ, издадени през 2020 г. по реда на ЗОПОЕЩ, се обжалват през 2020 г., като до края на годината процедурите по оспорване на актовете не са приключили, респ. няма постановени съдебни решения.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg 100% е постигнатият резултат по отношение на броя приети обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2020 г. в МОСВ 36 бр. искания за плащане по 2 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;

Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на Програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн., ДВ, бр.66/2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол.

През отчетния период са проведени 2 бр. заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ. Приети са следните решения:

-    3 бр. по отчети за изпълнени на програмите за минали щети на "Горубсо Лъки" АД, "ОЦК" АД – Кърджали, "Нефтохим" АД - Бургас,

-    1 бр. доклад за окончателно изпълнение на програмата на „Геосол“ АД,

-    1 бр. решение на работен проект по програмата на "ОЦК" АД бр. – връща с условие за преработване,

-    2 бр. решения приема за сведения информация относно предприетите действия за довършване на изпълнението на програмите на „Пирел“ АД – Гоце Делчев и „Агрополихим“ АД.

Прието е решение за приемане с условие на работен проект за обект № 4 по програмата за отстраняване на минали екологични щети на „ОЦК” АД - гр. Кърджали (т.е. 1 бр. положително решение за одобрение на работни проекти). МЕЕС приема за сведения информация относно предприетите действия за довършване на изпълнението на програмите на „Геосол“ АД, „Пирел“ АД – Гоце Делчев и „Агрополихим“ АД.

През 2020 г. бяха повторно инициирани 3 бр. процедури по програми по отстраняване на минали екологични щети (3 бр. за програмата по минали щети на „Агрополихим“ АД, гр. Девня). В отчетния период не са приключили.

Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните при изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети (утвърдени през м. януари 2011 г. от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) са извършени проверки на обекти, процедирани са 36 бр. искания за плащане по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас и на „Геосол” АД, гр. Провадия. През отчетния период не са провеждани/не е възникнала необходимост Държавни приемателни комисии (продължава изпълнението по програмите за отстраняване на минали екологични щети на "Нефтохим" АД – Бургас и „Агрополихим“ АД, гр. Девня).

Източници на информация:

МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяването на риска на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността от възникването и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС (в последствие отменен) за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал?

Ключово послание

state-good.jpg През 2020 г. няма регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 207 бр. (123 предприятия с нисък рисков потенциал и 84 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

state-moderate.jpg През 2020 г. в 98% от проверените 77 предприятия с висок рисков потенциал (ПСВРП) и 64 с нисък рисков потенциал (ПСНРП) при извършени 141 бр. проверки за текущ и последващ контрол, се спазват мерките в Докладите за безопасност (ДБ) или условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС (в последствие отменен) за обектите с висок рисков потенциал и мерките в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, като в 2% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 2 наказателни постановления. Процентът на установените несъответствия остава значително нисък (също 2% през 2019 г.)

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки на Докладите за безопасност (ДБ) и условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал.

Честотата на проверките се определя въз основа на системна оценка на опасностите в съответните предприятия/съоръжения и е най-малко веднъж годишно за предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал и най-малко веднъж на три години за предприятия и съоръжения с нисък рисков потенциал.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на Глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0 % несъответствия, а резултатът за 2020 г. е 2 %. За постигане на поставените цели и привеждане на операторите в съответствие са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи.

Оценка на индикатора

Провеждането на контролната дейност по прилагане на Глава седма, раздел І от ЗООС е свързано с контрол на операторите по прилагане на мерките в ДБ или условията в разрешителни по чл. 104, ал. 1 (в последствие отменен) от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и по прилагане на мерките в ДППГА за обектите с нисък рисков потенциал. Съгласно §29, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл. 104, ал. 1 запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до влизането в сила на решението по чл. 116ж, ал. 4 относно актуализирания ДБ на предприятието/съоръжението.

Към 31.12.2020 г. в България има 207 бр. Севезо обекти (от които 123 бр. предприятия с нисък рисков потенциал и 84 бр. с висок рисков потенциал), разпределени в широк диапазон от различни отрасли. Актуална информация за предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал се публикува на следния интернет адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/.

През отчетния период на територията на страната има 84 предприятия с висок рисков потенциал (същия брой и през 2019 г.) с разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или с решения за одобряване на ДБ. Изискванията за операторите на ПСВРП включват разработването и прилагането на ДБ, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда. За изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи ПСВРП съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДБ и всяка негова актуализация до ИАОС, Изпълнителния директор на Агенцията издава решение за одобрение/неодобрение на доклада съгласно изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

През отчетния период на територията на страната има 123 предприятия с нисък рисков потенциал (при 128 за 2019 г.). Изискванията за операторите на ПСНРП включват разработването и прилагането на ДППГА, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда. За изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДППГА и всяка негова актуализация до съответната РИОСВ, а директорът на Инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

През 2020 г. в 98 % от проверените 134 предприятия, които работят с разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или одобрен ДБ (обекти с висок рисков потенциал) и потвърден ДППГА (обектите с нисък рисков потенциал) се спазват заложените условия, въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 2 % от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 2 наказателни постановления от директора на РИОСВ – Враца и от директора на РИОСВ - Пловдив. За установените несъответствия и нарушения са дадени 174 предписания (181 за 2019 г.), като 3 от тях не са изпълнени в законоустановения срок.

През 2020 г. от Изпълнителния директор на ИАОС е потвърдена класификацията на 15 предприятия с ПСНРП и ПСВРП, в т.ч. 1 на едно ново предприятие и 14 за актуализации.    15

През 2020 г. в обектите с рисков потенциал на територията на страната не са регистрирани големи аварии с опасни вещества. 

Източници на информация:

МОСВ и ИАОС

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикалите се състои от комплекс превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на ниво ЕС, свързани с:

 • регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
 • класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP);
 • уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали, съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC);
 • ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент (EO) 2019/1021 (УОЗ);
 • ограничаване вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на живак, някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато, съгласно Регламент (EO) 2017/852;
 • изисквания относно биоразградимост на повърхностно активни вещества в детергенти и ограничаването на съдържанието на фосфати в състава на пуснатите на пазара детергенти, съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012;
 • ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2);
 • изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение, съгласно Регламент REACH.

 

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 89,40 % от задължените лица в страната са в съответствие с изискванията на Регламент REACH за регистрация.

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през целия им жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2020 г. е 89,70 %.

89,70 % от задължените лица в страната са извършили регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят и пускат на пазара в България в съответствие с изискванията за регистрация по Регламент REACH. В сравнение с предходната година се наблюдава леко увеличение (89,40 % за 2019 г.) на задължените лица, които са извършили регистрация, в т.ч. промяна в ролята им по веригата на доставки (потребители по веригата и дистрибутори). През 2020 г. са издадени 5 АУАН за неизвършена регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на REACH и са издадени общо 5 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция.

През 2020 г. от общо 786 бр. проверени задължени лица (производители, вносители и потребители надолу по веригата) по Регламент REACH, са извършени 174 бр. проверки за регистрация, от които 18 констатирани случаи на несъответствие.

Броят на проверките по REACH, за които са издадени предписания, е 610. Наложени са 5 бр. глоби/имуществени санкции за неизпълнение на изискванията по REACH и са наложени принудителни административни мерки (напр. спиране на производство, забрана за внос или пускане на пазара). Общият брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции по Регламент REACH е 610 бр.

През 2020 г. общият брой на проверените задължени лица по Регламент REACH в сравнение с предходната година е съизмерим (786 бр. за 2020 г. при 790 бр. през 2019 г.).

Продължава да се наблюдава тенденция към промяна на ролята във веригата на доставки на производители или вносители със задължения за регистрация, или преустановяване на дейностите по производство или внос, поради следните затруднения при осъществяване на същинска регистрация: трудно извършване на регистрация на вещества, липса на софтуер на български език, високи разходи, сложност на софтуера за извършване на регистрация.

През 2020 г. по данни на РИОСВ са издадени общо 628 предписания, свързани с нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 2019/1021 за УОЗ; Регламент 2017/852 относно живака и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени общо 1468 проверки на задължени лица за изпълнение на изискванията на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Дадените 628 предписания със срок за привеждане в съответствие са основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества, както и за извършване на регистрация по REACH. 10 бр. предписания не са изпълнени в законово установения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

В изпълнение на дейността си, националното информационно бюро по химикали към МОСВ е предоставило около 100 отговора по запитвания на задължени лица за приложимото законодателство в областта на химикалите. Проведени са и множество консултации на предприятия относно приложимите изисквания на Регламент REACH.

Източници на информация:

МОСВ.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС