ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2020 г. и за какви дейности са изразходвани средствата?

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са в размер на 100 467 008 лв.

 

state-good.jpg През 2020 г. от ПУДООС са разходени средства в общ размер на 98 513 615 лв. за предоставяне на безвъзмездни помощи за инвестиционни и неинвестиционни проекти и трансфери към МОСВ, както и за административни разходи за управление дейността на ПУДООС.

Дефиниция на индикатора

На основание чл. 61, ал. 5 от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда (т. 1); целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т. 2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по специалните закони в областта на околната среда: Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица (т. 5) и други.

Оценка на индикатора

Приходи 

През 2020 г. постъпленията на ПУДООС, формирани от различни източници, са в размер на 100 467 008 лв., както следва:

 1. Приходи от дейността на предприятието, свързани със прилагането на специалните закони в областта на околната среда – 9 147 310 лв. (табл. 1);
 2. Приходи чрез трансфер – 59 500 000 лв., в изпълнение на чл. 18, ал. 1, т. 2.2.2. от Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. – 20 000 000 лв.; в т.ч. и на основание чл. 196 от Закона за водите - 39 500 000 лв.
 3. През 2020 г. е освободен финансов ресурс в общ размер на 31 819 698 лв., формиран от следните източници:
 • възстановени разходи по изпълнение на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество в общ размер на 29 044 677 лв., в т.ч. възстановени за извършване на капиталови разходи 16 991 128 лв. и 12 053 549 лв. възстановени при източника на финансиране за разплащане на дейности по чл. 85 от ЗДБРБ за 2020 г.
 • възстановено ДДС от общини по сключени договори за безвъзмездно финансиране – в общ размер на 292 799 лв.
 • възстановени средства от предоставени временни заеми на общини – в общ размер на 2 482 222 лв.
 • възстановени средства в общ размер на 2 545 303 лв., представляващи остатък от неусвоени средства, предоставени с Протокол № 1/01.04.2020 г. на УС на ПУДООС за финансиране на МОСВ и регионалните структури за 2020 г.

 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са, както следва:

Таблица 1

Приходи от такси по Видове Закони:

3 577 003

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

3 199 317

ПМС 120 чл. 6 - Такси МПС

2 555 278

ПМС 120 чл. 2 - Такси пневматични гуми

4 512

ПМС 120 чл. 16 - Такси акумулатори и батерии

17 523

ПМС 120 чл. 8 - Такси опаковки

466 910

ПМС 120 чл. 36 - Електрическо и електронно оборудване

115 917

ПМС 120 чл. 27 - Отработени масла

39 177

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

377 686

 

 

Приходи от наказателни постановленя по Видове Закони:

462 284

По Закона за водите /ЗВ/

380 564

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

469 085

По Закона за защитените територии

27 007

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

108 644

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

 355 516

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

25 730

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

7 250

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/

500

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прерарати /ЗЗВВХВП/

12 000

По Закона за защита от шума в околната среда /33ШОС/

20 632

По Закона за защита на животните

1 000

Неустойки по фактури и договори

54 356

 

 

Други приходи

 

Приходи от услуги на Инсинератора 

468 330 

Други неданъчни приходи 

1 345

Приходи от лихви по предоставени заеми 

183 125

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

-          152 035

Постъпления от продажба на квоти за емисии иа парникови газове

2 607 258

  

Разходи

За предоставени трансфери – общ нетен размер                                                              98 513 615 лв.

 • Инвестиционни екологични проекти (нето)

69 470 730 лв.

 • Неинвестиционни екологични проекти

3 781 691 лв.

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария (нето)
 • Предоставени на НДЕФ по реза на ЗОИК

За дейности на администрацията

 • Дейности за политика в областта на администрацията 

 

11 335 587 лв.

2 594 221 лв.

 

11 331 386 лв.

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми, съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2020 г. Таблицата 2 по-долу отразява изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2020 г.:

Таблица 2

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори, бр.

Сума, лв.

Политика в областта на управлението на водите

36

24 252 803,31

Политика в областта на управлението на отпадъците

43

45 510 726,02

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

2

63 600,00

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

14

577 143,92

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

670

3 140 947,35

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2020 г.: на първо място в областта на управление на отпадъците, следвани от реализираните проекти в областта на управление на водите, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.

 

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2020 Г.   

 

 • В областта на управление на водите: предоставени трансфери в размер на 24 252 803,31лв. по договори с ПУДООС.

По програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“, средствата са за проекти и дейности по сключени договори, както следва:

 

 За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“ са финансирани:

-                      Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители;

-                Изграждане на нови водоизточници и довеждаща инфраструктура към съществуващата водопреносна система в територии с воден стрес, определени в ПУРБ или при констатиран недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточници.

Изградена или реконструирана е около 84,43 км водопроводна мрежа. 

Финансирани за отчетния период са обекти на обща стойност 8 957 376,06 лв., както следва:

Община Белово – Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово - II етап - обща стойност на договора – 755 237,66 лв.; изградена 3,78 км водопроводна мрежа; приключен;

Община Якоруда – ЗДБРБ 2018 г. – Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево, община Якоруда - обща стойност на договора – 373 856,4 лв.; реконструкция на 1,87 км водопроводна мрежа; приключен;

Столична община – Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи ,,бул.Сливниц“ в участъка между ,,Луи Пастьор“ и ул. ,,Минск“, район ,,Люлин“- III етап, I-ви подетап и II-ри подетап – обща стойност на договора – 1 917 933,33 лв.; изградена 0,9 км водопоровод и 1,99 км канал; приключен;

Община Велинград – Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици „Осми март“, “3-ти март”, „Буков дол“, “Милош Папарков“ и „Христо Смирненски“ в гр. Велинград – обща стойност на договора – 1 230 167,24 лв.; изградена 6,15 км водопроводна мрежа; приключен;

Община В. Преслав – Подмяна на водопроводи по улици в гр. В. Преслав, съпътстваща изпълнението на проект: “Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. В. Преслав; финансиран по дог.27/07/2/0/00507 от 14.03.2018 г. с ДФ Земеделие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – обща стойност на договора: 1 139 427,52 лв.; изградена 5,70 км водопроводна мрежа; приключен;

Община Свищов – Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: „Младост“, „Веслец“, „ Нове“, „Христо Ботев“, „Мусала“, „Ал. Стамболийски“, „Подполковник Манолов“, „Димитър Ценов“, „Градево“, „Петър Парчевич“, „Никола Славков“, „Одрин“, „Рила“, „Янтра“, „Христо Смирненски“, „Даскал Тодор Петров“, „Георги Владикин“, „Генерал Киселов“, „Георги Матев“ за обособена позиция 1 – обща стойност на договора: 691 280,14 лв.; изградена 3,46 км водопроводна мрежа; приключен;

Община Свищов – Изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: „Патриарх Евтимий“, „Детелина“, „Княз Ал. Батенберг“, „Филип Тотю“, „Вежен“, „Киряк Цанков“, „Никола Петков“, „Григор Стоянов“, „Люлин“, „Драган Цанков“, „Бузлуджа“, „Георги С. Раковски“, „Дядо Димитър Паничков“, „Витоша“, „Георги Катранов“, „Григор Начович“, „Черноризец Храбър“, „Опълченска“, „Тодор Хрулев“ и „Димитър Шишманов“ за обособена позиция 2.- обща стойност на договора: 726 058,84 лв.; изградена 3,63 км водопроводна мрежа; приключен;

Община Созопол – ЗДБРБ 2019 г. – Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарска програма за сътрудничество (БШПС) – обща стойност на договора: 202 422,46 лв.; изградена 1,01 км водопроводна мрежа; приключен;

Община Златарица – ЗДБРБ 2019 г. – Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица - втори етап – обща стойност на договора: 990 892,34 лв.; изграден 4,66 км водопоровод; приключен;

Община Раковски – ЗДБРБ 2019 г. – Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Чалъкови, община Раковски – обща стойност на договора: 1 107 693,45 лв.; изградена 5,57 км водопроводна мрежа, предстои окончателно плащане.

Община Якимово – ЗДБРБ 2019 г. – Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, общ. Якимово - обща стойност на договора -1 496 378,12 лв.; изградена 7,48 км водопроводна  мрежа, предстои окончателно плащане.

Община Септември – ЗДБРБ 2020 г. – Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 бр. населени места в община Септември – обща стойност на договора: 632 964,02 лв.; изградена 3,16 км водопроводна мрежа; етапно изпълнение.

Община Раковски – ЗДБРБ 2020 г. – Реконструкция и доиграждане на част от вътрешна водопроводна мрежа на с. Чалъкови, община Раковски II етап – обща стойност на договора: 632 964,02 лв.; изградена 4,31 км водопроводна мрежа; изпълнен, предстои окончателно плащане.

Община Мирково – Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково, област София – обща стойност на договора: 742 330,96 лв.; изградена 3,71 км водопроводна мрежа; изпълнен, предстои окончателно плащане.

Община Мъглиж – ЗДБРБ за 2020 г. – Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Тулово - II етап, състоящ се от II-ри подетап, включващ клонове с обща дължина 2833,77 л.м. III-ти подетап, вкл. клонове общо 505 л.м. улична мрежа в с. Тулово, Общ. Мъглиж – обща стойност на договора: 776 131,97 лв.; изградена 2,83 км водопроводна мрежа; изпълнен, предстои окончателно плащане.

Община Раднево – ЗДБРБ 2020 г. – Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево - I етап – обща стойност на договора: 1 193 536,96 лв.; изградена 5,97 км водопроводна мрежа; приключен.

Община Каспичан – Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, Община Каспичан, Област Шумен; Подобект “Реконструкция и изграждане на водопроводната мрежа на гр. Каспичан - III етап – обща стойност на договора: 83 022,19 лв.; реконструиран водопровод 0,49 км; приключен.

Община Сливница – ЗДБРБ 2020 г. – Подобряване на водоснабдяването в Община Сливница с подобекти: “Реконструкция на второстепенни клонове на водопроводната мрежа на с. Бърложница, Община Сливница (втори етап) – обща стойност на договора: 306 569,65 лв.; изградена 2,28 км водопроводна мрежа; етапно изпълнение.

Община Елин Пелин – ЗДБРБ 2020 г. – Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан – обща стойност на договора: 2 445 774,95 лв.; изградена 6,46 км водопроводна мрежа; етапно изпълнение.

 

 Канализационни мрежи и довеждащи колектори:

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“ са финансирани:

-   Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по Нарушение № 2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

-   Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

-   Изграждане/довършване/разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места до 2 000 постоянни жители, заустващи в Черно море или от населени места, административната граница, на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата линия;

-   Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

През отчетния период е изградена около 34,34 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води. 

Финансирани са проекти на обща стойност в размер на 15 295 427,25 лв., както следва:

Община Белица – Канализация с. Краище, общ. Белица - актуализация на клонове 36, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 - обща стойност на договора: 805 878,84 лв.; изградена 2,01 км канализационна мрежа; приключен;

Община Рудозем – Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ - ЛОТ7, подобект: част канализация на кв. “Мейково“ на община Рудозем, област Смолян – обща стойност на договора: 1 180 452,17лв.; изградена 0,89 км канализация и 0,9 км водопровод; приключен;

Община Приморско – Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о. т. 88 до КПС 1 в, ул. „Черно море“ от о. т. 103 до КПС 1 в, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. „Зунарита“ до ул. „Трети март“, КПС 1 в и канализационен тласкател - гр. Приморско – обща стойност на договора: 947 087,36 лв.; изградена 1,26 км канализация и 0,55 км водопоровод; приключен;

Столична община, р-н “Овча купел“ – Идеен и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна Баня по договор № DIR51011119-S025/17.02.12- подетап I "В" - Канализационни клонове: доизграждане на Гл. колектор I - ГБ, Гл. кол. I-ГБ/8,9,10,11/, Кл.7, Кл.14, Кл.20, Кл.21/24,25/, Кл.23; Водопроводни клонове: k-27, k-44, k-43, k-28 (част от него), k-160, k-161 – обща стойност на договора: 1 773 549,25лв.; изградени: 0,90 км водопровод и 0,99 км канализация; приключен;

Община Бургас – ЗДБРБ 2019 г. „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона „Хижи“ Етап 1 - Подобект: Водоснабдяване и канализация на лесопарк „Росенец“- зона Хижи Подобект: ЛПСОВ 1; Етап 2 - Подобект: Водоснабдяване и канализация на лесопарк „Росенец“ – зона Хижи Подобект: ЛПСОВ 2 – обща стойност на договора: 3 944 603,53 лв.; изградени: ЛПСОВ I и ЛПСОВ 2; приключен;

Община Бургас - „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона „Хижи“ етап 2 и ЛПСОВ 1 от етап 1“, Подобект 1: „Водоснабдяване и канализация на лесопарк „Росенец“ – зона „Хижи“ - етап 2“ -  обща стойност на договора – 3 693 431,07лв.; изградени: 8,17км водопровод и 4,39 км канализация; приключен;

Община Г. Оряховица – Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица – Гл. колектор ІІ от ул. “Хр.Смирненски“ до включване в Гл. колектор ІІІ и Гл.колектор ІІІ от о.т. 568 до включване в Гл. колектор І – обща стойност на договора: 1 494 630,59лв; изградена 3,74 км канализация; приключен;

Община Златоград – ЗДБРБ 2019 г. – Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград - Подобект 2 “Главен колектор I – А” – обща стойност на договора: 1 000 000 лв.; изградена 0,87 км канализация; изпълнен, предстои окончателно плащане;

Община Перник – Канализация на с. Драгичево, Община Перник – обща стойност на договора: 2 010 509,36лв.; изградена 5,03 км канализация; приключен;

Община Белене – Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, Община Белене, Област Плевен - обща стойност на договора – 1 166 897,27 лв.; изградена: 1,64 км и канализация 0,18 км водопровод; етапно изпълнение;

Община Козлодуй – Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй – обща стойност на договора: 1 234 360,26 лв.; рехабилитация на 2,43 км канализация; етапно изпълнение;

Община Хасково – Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“ - Първи етап – обща стойност на договора: 1 304 170,84 лв.; изградена 2,57 км канализация; етапно изпълнение;

Община Добрич – Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - етап 1 – обща стойност на договора: 1 912 312,28 лв.; изградена 3,37 км канализация; етапно изпълнение;

Община Родопи – Канализация на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, подобект „Канализация кв. Терасите“ - II етап – обща стойност на договора: 995 658 лв.; изградена 0,84 км канализация; етапно изпълнение;

Община Провадия – Битова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Христо Смирненски”, гр. Провадия – обща стойност на договора: 81 607,57 лв.; изградена: 0,31 км канализация и 0,31 км водопровод; предстои окончателно плащане;

Община Казанлък – Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън, Етап I, II подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до заустване в р. Кривата вода: Колектор за разделени битови води от Преливник до същ. РШ: Част от Гл.колектор 1 - обща стойност на договора – 1 975 904,54 лв.; изградена 1,51 км канализация; етапно изпълнение;

Община Дългопол – Изграждане на канализационна мрежа по улици: „Тодор Илиев“, „Здравко Бомбов“, „Н. Обретенов“, „Й. Йовков“, „Хр. Смирненски”, „Н. Вапцаров4, „Д. Дебелянов“ в гр. Дългопол, Община Дългопол – обща стойност на договора: 910 570,90 лв.; изградена 0,50 км канализация; етапно изпълнение. 

 • В областта на управление на отпадъците са предоставени трансфери в размер на 45 510 726,02 лв. по договори с ПУДООС.

В съответствие с приоритети за финансиране в сектор „Управление на отпадъците“ са финансирани:

-     Финансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Депата, обект на наказателната процедура се финансират приоритетно по установения ред до приемане на новите приоритети;

-     Финансиране на обезвреждането на идентифицираните количества пестициди и продукти за растителна защита в складове на територията на страната.

 

   за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци са финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 2 428 287,56 лв., от които:

 • за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по приоритетите на ПУДООС са предоставени 1 912 597,97 лв. за проекти, както следва:

Община Стрелча – Рекултивация на депо „Черни ниви“/ „Окопана“ в землището на гр. Стрелча – на община Стрелча, Област Пазарджик – обща стойност на договора – 288 127,76лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Малко Търново - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност "Ярково" до гр. Малко Търново - обща стойност на договора – 786 829,69лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Ракитово – Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, общ. Ракитово – обща стойност на договора – 1 308 032,27лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Тетевен – Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Тетевен, област Ловеч – обща стойност на договора: 523 180,39лв. – изпълнена техническа рекултивация.

 • за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по ЗДБРБ 2016 г. са предоставени 181 452,07 лв.за проекти,  както следва:

Община Балчик – ЗДБРБ 2016 г. общ. Балчик, обл. Добрич – Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на община Балчик – обща стойност на договора: 1 809 975,25 лв. – изпълнена биологична рекултивация;

Община Банско – ЗДБРБ 2016 г. – Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско – обща стойност на договора – 1 819 066,19 лв. – изпълнена биологична рекултивация.

 • по проект с наименование: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ са финансирани за отчетния период проекти на обща стойност 334 237,52 лв., както следва:

Община Русе – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе – обща стойност на договора: 22 220 855,61 лв., приключен;

Община Оряхово – Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци община Оряхово – обща стойност на договора – 514 574,88 лв., приключен;

Община Борово – Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Борово – обща стойност на договора: 409 061,93 лв., приключен;

Община Царево – Закриване и рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци гр. Ахтополол – обща стойност на договора – 550 277,78 лв., приключен;

Община Хитрино – Рекултивация на общински депа с. Сливак с. Тимарово - обща стойност на договора – 429 248,66 лв., приключен.

 

   за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци по чл. 87 от ЗДБРБ 2020г. са предоставени средства в размер на 43 082 438,46 лв. за проекти на общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания и обект на изпълнение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело С -145/14 във връзка с нарущение на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, както следва:

Община Разлог – Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на общ. Разлог, обл. Благоевград – обща стойност на договора: 2 312 459,22лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Лесичово – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот № 000176 в землището на с. Лесичово, собственост на община Лесичово - обща стойност на договора – 503 383,16лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Левски – Рекултивация на обект: “Депо за твърди битови отпадъци на община Левски” – обща стойност на договора: 540 415,52 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Айтос - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас - обща стойност на договора – 3 168 260,17лв.  - изпълнена техническа рекултивация;

Община Свищов – Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Свищов, м. Ненова шатра – обща стойност на договора: 3 072 292,09 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Карнобат – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Карнобат – обща стойност на договора: 2 566 343,19 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Средец – Техническа и биологична рекултивация съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец - обща стойност на договора – 1 110 193,64 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Шабла – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО, община Шабла, област Добрич - обща стойност на договора: 2 192 211,26 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Божурище – Рекултивация на общинско сметоразтоварище, находящо се в м. "Дакиница", с. Хераково, Община Божурище – обща стойност на договора: 596 140,25 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Несебър – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местността “Чешме тарла“ в ПИ20.108, ПИ20.109 и ПИ86.21 в землището на с. Равда, Община Несебър, Област Бургас – обща стойност на договора: 3 085 995,95 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Долни Чифлик – Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик – обща стойност на договора: 1 534 841,29 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Две Могили – Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили, ПИ 20184.60.381 – обща стойност на договора: 667 579,86 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Опака – Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на Община Опака, Област Търговище – обща стойност на договора: 835 977,49лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Септември - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември - обща стойност на договора – 1 062 857,23лв. - изпълнена техническа рекултивация;

Община Болярово – Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в гр. Болярово, Община Болярово – обща стойност на договора: 648 487,48 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Пазарджик – Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци в землището на с. Алеко Константиново - обща стойност на договора – 4 640 011,74 лв. – етапно изпълнение;

Община Ихтиман – Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Ихтиман – обща стойност на договора: 1 583 653,82 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Белене – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Белене – обща стойност на договора: 340 868,59лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Луковит – Закриване на съществуващо сметище на територята на гр. Луковит – обща стойност на договора – 783 249,60 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Сунгурларе – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Сунгурларе – обща стойност на договора – 680 591,17 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Мирково – Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община Мирково. – обща стойност на договора: 703 909,60 лв. – из ълнена техническа рекултивация;

Община Искър – Рекултивация и закриване на старото ОД за отпадъци в землището на гр. Искър – обща стойност на договора: 438 646,2лв. – изпълнена техническа рекултивация.

Община Г. Оряховица – Рекултивация на депо за битови отпадъци местност Бабенец, община Горна Оряховица – обща стойност на договора: 4 157 804,57 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Пещера – Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност „Луковица“ по плана на гр. Пещера – обща стойност на договора: 4 157 804,57 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Самоков – Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Самоков. УС - обща стойност на договора – 1 958 416,24 лв. - етапно изпълнение;

Община Казанлък – Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община Казанлък, находящо се в м. Каракос, землище с. Черганово - обща стойност на договора: 2 652 747,14 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Червен бряг - Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг – обща стойност на договора: 1 446 982,91 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община В. Търново – Закриване и рекултивация на депо за ТБО, землище с. Шереметя, Община Велико Търново – обща стойност на договора: 2 428 142,11 лв. – етапно изпълнение;

Община Чавдар – Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на Община Чавдар – обща стойност на договора: 567 726,42 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Ябланица – Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови  отпадъци в поземлен имот № 000463 в гр. Ябланица, м. Зайков рът – обща стойност на договора: 627 396,18 лв. – изпълнена техническа рекултивация;

Община Вълчи дол – Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци отпадъци с  преустановена  експлоатация на община Вълчи дол - промяна по време на строителство по чл.154, ал.2, т.8 и чл.152, ал.2, от ЗУТ – етапно изграждане – обща стойност на договора: 1 147 310,02 лв. – изпълнена техническа рекултивация, предстои окончателно плащане6;

Община Опан – Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Опан в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 53576.108.120 с. Опан, Област Стара Загора – обща стойност на договора: 1 158 862,08 лв. – изпълнена техническа.

 

 Финансиране на обезвреждането на идентифицираните количества пестициди и продукти за растителна защита в складове на територията на страната.

Изпълнен е проект с предмет: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ - пестициди, опасни отпадъци и други продукти за растителна защита и почистване на складовете, в които се съхраняват“. Дейностите по проекта се отнасят за загробени пестициди или такива съхранявани в разрушени сгради, неохраняеми, в близост до водоизточници, лесни за посегателство от недобросъвестни  лица и създаващи риск за човешкото здраве и околната среда и които налагат прилагането на спешни мерки. За изпълнението на дейностите по проекта е администриран договор, чрез бюджета на предприятието.

С реализирането на дейностите по договора в периода 31.08.2020 г. – 15.12.2020 г. са почистени, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане 1 000,521 т УОЗ - пестициди, опасни отпадъци и други продукти за растителна защита от 29 склада на територията на цялата страна, както следва:  с. Яворово – 2 склада, с. Елхово, с. Плоска могила, с. Нова махала, с. Гранит, с. Бели мел, гр.Димово, с. Неофит Рилски, с. Дългоделци, с. Владимировци, с. Горно Пещене, с. Мраморен, гр. Тутракан, с. Попица, с. Враняк, с. Драшан, гр. Лясковец, с. Сухаче, гр. Долни Дъбник, с. Бъркач, гр. Искър, с. Петърница, с. Горни Дъбник, с. Черноочене, с. Медковец, гр. Пазарджик, гр. Габрово и гр. Севлиево. 

 • В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани проекти в общ размер на 63 600 лв., както следва:

БНОЦЕООС – Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екостистеми - I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) - 2019 г. – 2020 г. – приключил;

БНОЦЕООС – Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми - I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) - 2020г. – 2021 г. – етапно изпълнение. 

 • В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 577 143,92 лв. по договори с ПУДООС, както следва:

ИБЕИ при БАН – Опазване на редки застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие - приключил;

Фондация „Геа Челониа“ – Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация „Геа Челония", с. Баня 2018-2019г. - приключил;

СНЦ „Зелени Балкани“ – Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, размножаване, и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2019 г. – януари 2020 г.- приключил;

НИС при СУ „Климент Охридски“ – Пилотна дейности по отглеждане и развъждане на консервационно значими видове дребни бозайници– етапно изпълнение;

Община Каварна – Експеримантално възстановителни процеси на приоритетен хабитат С2СО понтосарматски степи на Калиакра – етапно изпълнение;

ИБЕИ при БАН – Проучване и оценка на екологичното състояние на бъграския участък от р. Дунав в рамките на ІV международна програма Joint Dunabe Survey през 2019 г. - приключил;

Тракийски университет, Стара Загора – Установяване на здравния статус на балканската дива коза в 4 ключови за разпространението на вида в България локации – етапно изпълнение;

СНЦ “Зелени Балкани“ – Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни /рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове/ гр. Стара Загора за периода 2020 г. - януари 2021 г. – етапно изпълнение;

Фондация “Геа Челониа” – Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа Челония", с. Баня – 2020 г. – етапно изпълнение;

Фондация Информация и природозащита – Популяризиране на политиката на ЕК и МОСВ за опазване на ЗТ и Зони по Натура 2000 от заплахата на инвазивни чужди видове растения, чрез информационна кампания – етапно изпълнение;

ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна – Финансиране на дейността на Спасителен център на ОП "Зоопарк-СЦ"- гр. Варна за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. - приключил;

ИБЕИ при БАН – Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие - 2020 г. – етапно изпълнение;

ИБЕИ при БАН – Анализ на демографската структура на кафявата мечка (Usrus arctos) в Стара планина – етапно изпълнение;

Българско дружество „Защита на птиците“- Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици като част от НСМБР – етапно изпълнение. 

 • В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2020 г. са предоставени средства в общ размер на 3 140 947,35 лв., както следва: 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ – Българска асоциация по водите /БАВ/ - Награден фонд на фотоконкурс (с фотоизложба) “Вода за живот“ в рамките на “Седмица на водата 2020” – приключил.

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – за реализация на провежданата от МОСВ кампания са предоставени средства в размер на 3 137 347,35 лв. по 669 договора за с общини, кметства, училища, детски градини и ОДК. 

С Решение от 25.09.2020 г. УС на ПУДООС е разширена възможността за реализацията на повече проекти и дейности в рамките на провеждането на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“, като прие предоставяните средства да са в размер на 7 000 хил. лв. Мотив за зветото решение е възможността за изпълняване на кампанията от повече детски заведения, общини и кметства, като част от политиките в областта на околната среда на национално и местно нива.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС