ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Отпадъци и материални ресурси

Образуваните отпадъци от икономическата дейност и домакинствата в България за разглеждания петгодишен период са средно 114 128 тона. Най-големи са количествата на отпадъците, образувани от индустрията, като те представляват 94% от общото количество на образуваните отпадъци от цялата индустрия в страната. На водещо място в индустрията е добивната промишленост, която генерира средногодишно 88% от сумарно образуваните в страната отпадъци (основно минерални).

Общото количество на образуваните неопасни отпадъци (без минералните) през 2019 г. възлизат на 18 575 хил. т., а за 2020 г. по предварителни данни е 20 311 хил. т. За периода 2014 – 2018 г. структурата на образуваните отпадъци е относително еднородна – опасните отпадъци съставляват 1.1% от образуваните, битовите - 14.6%, а другите неопасни отпадъци – 84.3%.

През последните години количествата на образуваните битови отпадъци, които са част от неопасните отпадъци и включват отпадъците от домакинствата и сходни на тях по състав и свойства отпадъци от услугите, остават относително постоянни, като се наблюдава тенденция към намаление. Значително се увеличава делът на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране и/или за рециклиране за сметка на тези, предадени за директно депониране.

Делът на обслужваното население от системите за организирано сметосъбиране достига до 99.8%, като обслужваните населени места са 4723 през 2019 г. и 4727 през 2020 г. За 2019 г. образуваните битови отпадъци на човек от населението (kg per capita) са 407 кг/човек/година, а за 2020 г. – 408 кг/човек/година (Фигура 4).

Докато на европейско ниво делът на употребените в икономическите сектори рециклирани материали плавно бележи ръст от 11,50% за 2016 г. до 12,80 % през 2020 г., на национално ниво ситуацията е малко по-различна: Петгодишният тренд бележи спад относно оползотворените рециклирани материали, като от 4,40 % през 2016 г. напалява до 2,60 % през 2020 г.

Търговията с рециклируеми суровини, на европейско ниво, бележи значителен спад и докато през 2017 г. тяхното количество е над 9 млн. тона, то през 2020 г. е малко повече от 8 млн. тона. На национално ниво, през последните пет години, търговията с рециклируеми материали бележи леко повишение.


ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИД НА НАЦИОНАЛНО НИВО

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ. ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ. КРЪГОВО (ЦИРКУЛЯРНО) ИЗПОЛВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ. ТЪРГОВИЯ С РЕЦИКЛИРУЕМИ СУРОВИНИ.

ПОЛИТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС