ExEA ExEA EEA

Профил на купувача
обществени поръчки

Процедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП

Публични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОППроцедури за обществени поръчки:
01.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на проби от почви, седименти, растения и отпадъци”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 23.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
29.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност и на оборудването за вземане и предварителна обработка на проби от околната среда в лабораториите за радиационни измервания на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 20.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на специализирана апаратура за физикохимични изпитвания на водни проби”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 17.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на Мобилни лаборатории с апаратура за пробовземане и анализ на проби въздух, вода и почви при аварийни ситуации”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:00 ч. на 30.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
27.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на общо лабораторно оборудване за изпитване на проби от околната среда и дооборудване на лабораториите за Хидробиологичен мониторинг и Генно модифицирани организми”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
26.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 09.05.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:30 ч. на 29.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
25.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на спомагателно оборудване за лабораториите от системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 09.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
22.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри в Изпълнителна агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 ч. на 22.04.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:30 ч. на 15.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 26.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на микровълнови екстракционни системи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04. 2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;
ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.
Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България ”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013.
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции за контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на автоматични газанализатори за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
15.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и модернизиране на националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
29.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции /МАС/ за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
15.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри и мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 01.03.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.02.2013 г. „Предварителни обявления”
ЕС-Доставки
ЕС-Услуги
ЗОП-Доставки
ЗОП-Услуги
04.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на газанализаторната апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 18.02.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на стационарните системи за аерозолни проби за радиоактивност”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Комплексно сервизно обслужване на станции за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 21.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали, сравнителни материали и сертифицирани сравнителни материали”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 5
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 6
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 7
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 1
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 2
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 3
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 4
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
15.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 08.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на стъклария и консумативи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.01.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

21.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
Публични покани за обществени поръчки:
11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства на служителите от ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012994.
11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012988.
07.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Калибриране на технически средства”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 25.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 25.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012958.
 • Приложение 1
 • 06.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на комплексно медицинско обслужване на служителите на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012851.
  22.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по проект с идент. № DIR 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза”, финансиран по Оперативна програма околна среда, 2007- 2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 04.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012513.
 • Публична покана

 • Технически спецификации

 • Образци
 • 30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 07.02.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 06.02.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9011640.
  04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда"
  Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.01.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 11.01.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9010788.

  Профил на купувача - обществени поръчки


  Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


  Тримесечен бюлетин


  Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


  Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


  Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


  Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


  Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


  Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


  Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


  Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


  Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


  Проект по Оперативна програма "Околна среда"


  Регистър на защитените територии в България


  Регистър на вековните дървета в България

  Copyright 2000-2021 © ИАОС