ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 23.09.2022 г. 11:00 ч. до 24.09.2022 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,106
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,106
Монтана 0,108
Селановци 0,083
Кнежа 0,105
Враца 0,117
Велико Търново 0,095
Петрохан 0,1
Плевен 0,09
Силистра 0,072
Русе 0,1
Тервел 0,084
Самуил 0,09
Калиaкра 0,087
Емине 0,11
Ореш 0,111
Ахтопол 0,11
Варна 0,103
Елхово 0,118
Връх Рожен 0,14
Пловдив 0,147
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,161
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС