ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 31.03.2023 г. 11:00 ч. до 01.04.2023 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,104
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,104
Монтана 0,107
Селановци 0,084
Кнежа 0,102
Враца 0,117
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,102
Плевен 0,088
Силистра 0,072
Русе 0,101
Тервел 0,085
Самуил 0,09
Калиaкра 0,085
Емине 0,106
Ореш 0,105
Ахтопол 0,107
Варна 0,1
Елхово 0,108
Връх Рожен 0,14
Пловдив 0,147
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,134
София 0,13

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС