ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 29.11.2022 г. 11:00 ч. до 30.11.2022 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,123
Вълчедръм 0,093
Хайредин 0,129
Монтана 0,128
Селановци 0,099
Кнежа 0,128
Враца 0,138
Велико Търново 0,109
Петрохан 0,106
Плевен 0,106
Силистра 0,08
Русе 0,105
Тервел 0,091
Самуил 0,107
Калиaкра 0,097
Емине 0,131
Ореш 0,115
Ахтопол 0,139
Варна 0,104
Елхово 0,116
Връх Рожен 0,142
Пловдив 0,157
Връх Виден 0,128
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,156
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС