ExEA ExEA EEA

НСМОС
Мониторинг на въздуха

Изпълнителна агенция по околна среда предоставя данни в реално време на общините от автоматичните измервателни станции на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време чрез модула „Осигуряване достъп до данните от автоматичните измервателни станции (АИС) от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух от съответната община, на чиято територия е разположена АИС”.

В модула са включени следните общини, на територията на които действат автоматични измервателни станции:

 • Благоевград
 • Бургас
 • Варна
 • Велико Търново
 • Видин
 • Враца
 • Горна Оряховица
 • Гълъбово
 • Девин
 • Димитровград
 • Добрич
 • Долни Чифлик
 • Кърджали
 • Ловеч
 • Монтана
 • Несебър
 • Никопол
 • Пазарджик
 • Перник
 • Плевен
 • Пловдив
 • Раднево
 • Русе
 • Свищов
 • Силистра
 • Сливен
 • Смолян
 • Стара Загора
 • Столична община
 • Хасково
 • Шумен

Общините предоставят на обществеността информация за нивата на атмосферните замърсители от съответните автоматични измервателни станции. Например: Община Пловдив предоставят данни в реално време от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС за пунктовете на територията на общината чрез официалния сайт на общината, Столична община и общините Бургас, Стара Загора, Казанлък, Русе, Силистра, Никопол и Свищов предоставя данни за КАВ в реално време чрез електронни табла.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2021 © ИАОС