ExEA ExEA EEA

Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

Често задавани въпроси

1. Кой подлежи на процедура по комплексно разрешително?
Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение 4 на ЗООС се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на тази глава. Това изискване се прилага и при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения. (чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС)
Информация за издадените комплексни разрешителни може да бъде намерена на страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg

2. Кой е компетентен орган за издаване на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС?
Съгласно Заповед РД-123/09.02.2010г. на Mинистъра на околната среда и водите и на основание чл.120, ал.1 от Закона за опазване на околната среда изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда е оправомощено лице за издаване, преразглеждане, изменяне и актуализиране на разрешителните по чл. 117, ал.1 и ал. 2 от Закона.

3. Къде се подават заявленията за издаване на комплексно разрешително?
Заявленията за издаване на комплексно разрешително се подават в Изпълнителна агенция по околна среда при спазване на изискванията на Глава трета от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

4. Какво включва заявлението за издаване на комплексно разрешително?
Заявлението за издаване на комплексно разрешително включва описание на:

 1. инсталацията и различните режими на нейната експлоатация, в т.ч. описание на основните алтернативи, ако има такива;
 2. използваните суровини и материали (включително спомагателни);
 3. използваната и/или генерираната енергия;
 4. характеристиката на площадката, на която е разположена инсталацията;
 5. вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията по отделните компоненти по чл. 4 от ЗООС и фактори по чл. 5 от ЗООС, както и определяне на възможните техни значителни въздействия върху околната среда;
 6. предложените технологии и други техники за предотвратяване или в случаите, когато това е невъзможно - за намаляване на емисиите от инсталацията;
 7. мерките за предотвратяване, оползотворяване и/или обезвреждане на генерираните от инсталацията отпадъци;
 8. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора съгласно чл. 121 от ЗООС;
 9. мониторинга на емисиите на вредни вещества в околната среда.
Заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа и нетехническо резюме на посоченото по-горе описание.
Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително (включително таблиците към нея) може да бъде намерена на страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg.

5. Какви документи се прилагат към заявлението за издаване на комплексно разрешително?
Към заявлението за издаване на комплексно разрешително се прилагат:

 1. актуално разрешително за водовземане и/или договор с водоснабдително дружество;
 2. документ за платена такса за издаване на комплексно разрешително;
 3. когато оператор на действаща инсталация е задължен да изпълни влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата на срока за издаване на разрешителното - програма за привеждане в съответствие за действащи инсталации със съдържанието и формата, определени в приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
 4. в случаите на действащи инсталации или части от тях по чл. 9а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - утвърден план за управление на разтворителите от предходната година и актуални протоколи от анализи на работна среда.
 5. В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС към заявлението се прилагат и:
  5.1. представената оценка по чл. 99а ЗООС;
  5.2. решенията и разрешителните съгласно нормативната уредба по околна среда, които се издават преди или по време на изграждането на съоръженията/инсталациите на площадката.

6. Осигуряване на достъп на обществеността
Заявлението за издаване на комплексно разрешително се предоставя за достъп на заинтересованите лица в продължение на един месец при равнопоставеност в ИАОС и общината (общините) по местонахождение на инсталацията. (чл. 122а, ал. 5 от ЗООС)
Информация за заявленията за издаване на комплексни разрешителни, предоставени на обществен достъп, може да бъде намерена на страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес:
www.moew.government.bg

Важна информация

Начална страница за разрешителни по КПКЗ
(регистър, доклади, указания)
Важно! Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители - нови карти, които представят подробна информация за замърсяването от дифузни източници в европейските страни
Важно! Докладване за 2012 г.

Copyright 2000-2021 © ИАОС