ExEA ExEA EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии

Разрешителни за емисии на парникови газове
Управление на процедурите по издаване и преразглеждане на Разрешителни за търговия с емисии на парникови газове по смисъла на чл. 131в и 131ж от ЗООС, одобряване на планове за мониторинг на годишните емисии и тонкилометрите на авиооператори, за които администрираща държава- членка е България и приемане на годишните верифицирани доклади на операторите, участващи в схемата за търговия с емисии.

Регистър за търговия с емисии
Административно управление, текущо поддържане и осигуряване на ефективно функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове, съгласно изискванията на Регламент 389/2013 на Европейската комисия.


1. Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

2. Верифицирани годишни доклади за емисиите

3. Документи свързани с въвеждането на авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

4. Указания за попълване на заявление за издаване на Разрешително за емисии на парникови газове      Списък на верификатори

5. Законодателство

6. Често задавани въпроси

За контакти:
Началник отдел "Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии"
1618, гр. София, бул. "Цар Борис III" 136, ет. 1, стая 102
Тел: 02/ 940 64 16, Факс: 02/ 955 90 15

Важна информация

Начална страница за разрешителни и регистър за търговия с емисии
(регистър, доклади, указания)
Важно! Във връзка с предстоящо докладване на верифицирани емисии за 2013 г., отделени от инсталациите, операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства следва да представят годишните доклади за емисии на парникови газове, изготвени в съответствие с плана за мониторинг одобрен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, който се прилага от 01 януари 2013 г.
Важно! Данни за емисионен фактор, коефициент на окисление и долна топлина на изгаряне на горива, които операторите следва да използват в годишните доклади за емисии на парникови газове, отделени през 2013 г.
Важно! Разпределяне на безплатни квоти на инсталациите в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО - Актуална информация и следващи стъпки
Важно! Списък на инсталации, които считано от 1 януари 2013 г. излизат от обхвата на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, или отговарят на определението за спрени от експлоатация, посочено в Решение 278/2011/ЕО
Важно! Формуляр за докладване на годишни емисии и Формуляр за верификация на докладите за емисии
Важно! Във връзка с процедура по отмяна на разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 125/2009 г. на „Булком плюс“ ЕООД Ви информираме за следното:
Важно! Прехвърляне на остатъка от квоти за третия период на ЕСТЕ (2013-2020 г.)
Важно! Изисквания за мониторинг и докладване на емисии на парникови газове за периода 2013–2020 г. съгласно Регламент (ЕС) № 601/2012 г. на Комисията.
План за мониторинг на емисии на парникови газове.
Нов план за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на операторите на въздухоплавателни средства

Важно! Информация за последната инвентаризация на п-ви газове в България
Важно! Във връзка с преминаване към по-нова версия на Европейския общностен регистър с която се въвежда нова функция “Доверителни сметки”, Ви информираме за следното:

Copyright 2000-2021 © ИАОС