ExEA MoEW EEA

National Biodiversity Monitoring System (NBMS)

Лични средства

biodiversity-bear.gifThe National Biodiversity Monitoring System (NBMS) is a comprehensive mechanism for long-term study and summary of the changes in the biodiversity of Republic of Bulgaria. This is possible on the one hand through concerted and long-term monitoring of the biodiversity components, accompanied by collection, processing, storage and data transmission, and through system of assessment and analysis of impacts on the biodiversity, its status as well as the measures taken to prevent its loss on the other hand. The National Biodiversity Monitoring System is an essential tool to help in making management decisions related to the biodiversity conservation in Bulgaria at national level, at the same time it serves the information needs of the widest possible range of users.

Основният списък от обекти на мониторинг включва: 252 вида Безгръбначни животни; 51 вида Риби; 21 вида Земноводни и влечуги; 310 вида Птици; 18 вида Бозайници (без прилепи); 13 вида Прилепи; 16 вида Гъби; 13 вида Мъхове; 194 вида Висши растения /5 папратовидни, 1 плаун, голосеменни -1 и покритосеменни -187 вида/; Хабитати – 65 типа от Директивата за хабитатите и още 16 типа по Палеарктическата класификация, които нямат съответствие с кодовете по Директивата за хабитатите. За всички обекти са определени и местата за наблюдение. За по-голямата част от обектите има разработени методики за наблюдение и полеви формуляри за събиране на данните.

Разработена и внедрена е информационна система БИОМОН за въвеждане и обобщаване на информацията от мониторинга на биологичното разнообразие. БИОМОН поддържа национална и регионални бази данни.

Copyright 2000-2021 © Executive Environment Agency (ExEA)

Design and development: ExEA