Пределно допустими концентрации

 

Норми за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, ФПЧ, олово, бензен и въглероден оксид

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която нормата трябва да бъде спазена

1

2

3

4

Серен диоксид

Средночасова норма за опазване на човешкото здраве

1 час

350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ)

1.01.2005 г.

Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве

24 часа

125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на една КГ)

1.01.2005 г.

Норма за опазване на природните екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците)

една календарна година и зима (от 1 октомври до 31 март)

20 µg/m3

-

Азотен диоксид и азотни оксиди

Средночасова норма за опазване на човешкото здраве

1 час

200 µg/m3 NO2 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една КГ)

1.01.2010 г.

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

една календарна година

40 µg/m3  NO2

1.01.2010 г.

Норма за опазване на растителността (не се прилага в непосредствена близост до източниците)

една календарна година

30 µg/m3 (NO+NO2)

-

Фини прахови частици (ФПЧ10)

Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве

24 часа

50 µg/m3ФПЧ10  (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една КГ)

1.01.2005 г.

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

една календарна година

40 µg/m3 ФПЧ10

1.01.2005 г.

Фини прахови частици (ФПЧ2,5)

Етап 1

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

една календарна година

25 µg/m3 ФПЧ2,5

1.01.2015 г.

Етап 2 (1)

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

една календарна година

20 µg/m3 ФПЧ2,5

1.01.2020 г.

Бензен

Средногодишна норма за опазване на

човешкото здраве

една календарна година

5 µg/m3

1.01.2010 г.

Въглероден оксид

Норма за опазване на

човешкото здраве

максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (2)

10 mg/m3

1.01.2005 г.

(1) Етап 2 — индикативна пределно допустима стойност, която ще се преразгледа от Комисията през 2013 г. при отчитане на допълнителна информация относно въздействието върху здравето и околната среда, техническата осъществимост и опита с целевите стойности в държавите-членки.

(2) Максималната дневна 8-часова средна концентрация се избира чрез разглеждане на текущите 8-часови средни концентрации, които се изчисляват от едночасовите данни и се актуализират на всеки час. Всяка 8-часова средна стойност, изчислена по този начин, се отнася за денонощието, в което приключва обхванатият времеви период, т.е. първият изчислителен период за определен ден започва в 17,00 ч на предходния ден и свършва в 01,00 ч на този ден; последният изчислителен период за дадено денонощие започва в 16,00 ч и завършва в 24,00 ч. на този ден.

Алармени прагове за серен диоксид и азотен диоксид

 


Замърсител

Алармен праг

Серен диоксид

500 µg/m3 (1)

Азотен диоксид

400 µg/m3 (1)

 

(1) Измерени през три последователни часа в пунктове за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2 или целия район или агломерация, в зависимост от това коя от посочените територии е най-малка.

 

Информационен и алармен праг за нивата на озон

 

Праг

Период на осредняване

Стойност

Праг за информиране на населението (ПИН)

1 час

180 µg/m3

Праг за предупреждаване на населението (ППН)

1 час (1)

240 µg/m3

  • превишаването на прага трябва да се измерва или прогнозира в продължение на три последователни часа.

Краткосрочни целеви норми (КЦН) и горни оценъчни прагове (ГОП) за озон

 

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която КЦН следва да бъде спазена (1)

КЦН/ГОП за опазване на човешкото здраве

Максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието (2)

120 µg/m3, да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период (3)

1.01.2010 г.

КЦН/ГОП за опазване на растителността

АОТ40 (изчислен от средночасовите стойности) за периода от май до юли

18 000 µg/m3.h, осреднено за петгодишен период (3)

1.01.2010 г.

 

(1) Съответствието с КЦН се оценява от 1.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, данните за която се използват за изчисляване на съответствието за следващите три или пет календарни години.

(2) Максималната 8-часова средна стойност на концентрацията в рамките на денонощието се избира след проверка на 24-те текущи 8-часови средни стойности, определени въз основа на съответните средночасови стойности и измерени на всеки час. Всяка 8-часова средна стойност, изчислена по този начин, се отнася за денонощието, в което приключва обхванатият времеви период, т.е. първият изчислителен период за определено денонощие започва в 17 ч. предходния ден и свършва в 1 ч. същия ден; последният изчислителен период за определено денонощие започва в 16 ч. и завършва в 24 ч. същия ден.

(3) В случаите, когато осреднените стойности за три или пет години не могат да бъдат определени въз основа на наличен цялостен и последователен набор от данни за съответните годишни периоди, проверката за съответствието с целевите стойности се извършва въз основа на:

- валидни данни за едногодишен период - за КЦН/ГОП за опазване на човешкото здраве;

- валидни данни за тригодишен период - за КЦН/ГОП за опазване на растителността.

 

 Дългосрочни целеви норми (ДЦН) и долни оценъчни прагове (ДОП) за озон

 

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която ДЦН следва да бъде постигната

ДЦН/ДОП за опазване на човешкото здраве

Максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието

120 µg/m3

Не е определена

ДЦН/ДОП за опазване на растителността

АОТ40 (изчислен от средночасовите стойности) за периода от май до юли вкл.

6000 µg/m3.h, осреднено за петгодишен период

Не е определена