Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време

Системата за предоставяне на обществеността на информация за качеството
на атмосферния въздух (КАВ) в реално време служи за представяне на данни, събирани и
обработвани чрез Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Поради
специализираният характер, естество и обществената значимост на този тип информация,
системата служи за представянето й в лесноразбираем формат.

За целите на предоставянето на информация за КАВ, Информационната система се базира на нормите, заложени в националното и европейското законодателство, както и утвърден на европейско ниво индекс за КАВ, публикуван на  Европейския индекс за качеството на атмосферния въздух (European Air Quality Index - http://airindex.eea.europa.eu/)

Следвайки наложените от Европейския индекс за качеството на атмосферния въздух тенденции, Информационната система за предоставяне на обществеността на данни за КАВ използва географски карти за визуализиране на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ, както и възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.
Информационната система предоставя освен възможността на преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за период относно измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители.

Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тези данни са предварителни, като подлежат на проверка за тяхната достоверност и верифициране. Окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишните бюлетини, издавани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).