Помощ

Информацията за качестовото на атмосферния въздух, постъпваща от измервателните станции на Националната ситема за мониторинг на околната среда, може да бъде прегледана като изпълняват следната последователност от стъпки:

 1. От географската карта, намираща се на началната страница, се избира измервателна станция.

Началната страница на Системата за предоставяне на информация относно качеството на атмосферния въздух (КАВ) съдържа георграфска карта, с помощта на която се показва местоположението на измервателните станции от Националната система за мониторинг на околната среда, използвани за замерване и проследяване на КАВ.

Поради това, че мащабът на географската карта може да бъде променян чрез бутоните за увеличаване/намаляване, колелото (скролер) на мишката, се използва клъстер за указване на броя станции, които трябва да бъдат изобразени една до друга в зависимост от мащаба.

 1. Показване на детайли за измерваните от станцията показатели

При избор с левия бутон на мишка върху маркера (пин), указващ местоположението на дадена станция, се отваря прозорец, съдържащ основни данни за станцията – име, координати (географска ширина и дължина), адрес, областна класификация и класификация на станцията. При избор с левия бутон на мишката върху бутон „Детайли“ системата зарежда страница, позволяваща изготвянето на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на концентрациите на измерваните показатели.

 1. Изготвяне на справочна информация относно измерените стойности на параметри за КАВ

За да бъде генерирана справочна информация от системата, трябва да бъдат изпълнени следните стъпки:

 1. Избира се Тип на справката:
  1. За средночасови стойности;
  2. За средноденощни стойности;
  3. За средногодишни стойности;
 2. Избира се Времеви период, за който да се изготви справката – чрез задаване на начална и крйна дата;
 3. Избира се един или група от показатели – чрез постяване на отметка срещу името на показателя.
 4. Избира се бутон „Зареди“.  

При изпълнение на тези стъпки системата извежда графики, отразяващи измерените стойности за дадените показатели в рамките на определения период.

Освен графични данни за показателите, системата предоставя информация относно тяхното въздействието върху човешкото здраве.

Изведената справочна информация за измерените стойности на показателите може да бъде съхранена като .PDF файл при натискането на бутона „Свали в PDF“.