Указания за работа с уеб приложението за информационната система

Предназначение на системата

  Създадената информационна система с база данни има за цел осигуряване на обществен достъп до информацията, свързана с прилагането на Наредба №7 oт 21 октомври 2003 год. Тя съдържа информация за инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1 и секторните ръководства по чл. 3, както и поименни партиди на задължените по наредбата оператори.

Избор на данни, които се извеждат от информационната система

  Данните, които трябва да бъдат представяни в справките, се указват чрез елементи за избор – падащи списъци и полета за отметки. Те са разделени в четири групи:
  1) Формиране на заявката;
  2) Данни за оператори;
  3) Данни за инсталации
  4) Данни за КР (Консумация на разтворители) и партиди. Елементите за избор от всяка група се показват на екрана след натискане на съответен бутон в горната част на прозореца (Фиг. 1).

Бутони за показване на четирите групи от елементи за избор.
Фигура 1. Бутони за показване на четирите групи от елементи за избор.

  Типът на данните, избирани в двете групи от елементи са:

  1. В група “ Формиране на заявката” (Фиг. 2) са разположени основните елементи за избор, чрез които се формира заявката. При избор на поле “Всички” от някой от първите три падащи списъка, във втората колона на табицата с резултатите от справката се включва допълнителна колона, съдържаща описанието на инсталациите спрямо критерия КР /под ПСКР, над ПСКР и некласифицирани. В случай че е избрано различно поле от „Всички”, съответната колона не се включва в таблицата, информацията за инсталациите спрямо критерия КР се представя над таблицата с резултатите от справката. Инсталациите са към съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), където е местоположението им, а не към мястото на регистрация на фирмите на операторите.

  В падащия списък „Спрямо други критерии” са включени критерии, различни от този за определяне на инсталациите съгласно консумацията на разтворители, спрямо които може да се прави справка за определени инсталации.

  При избор на „Инсталации с променен оператор” от списъка програмата сравнява актуалния БУЛСТАТ на оператора с този за предходната година, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ КОНКРЕТНАТА ГОДИНА, ЗА КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА СПРАВКАТА. Поради това при изготвяне на справката е възможно да липсват или да бъдат включени повторно някои оператори и/или инсталации.

  При включване на справката за закрити инсталации се представят данни за закритите инсталации през избраната и следващите години.

  Падащия списък „Категория дейност” дава възможност да се прави справка за инсталациите спрямо категориите дейности и съответните им ПСКР. При избор на „Включи всички...” от списъка, в справката се представят инсталациите от всички категории, като може да се избере да се представят или не в таблицата с резултатите, наименованията на категориите дейност и съответните им ПСКР.

  При избор на определена категория ограничаващо условие от този списък в справката се представят само инсталациите от съответната категория, като нейното наименование и ПСКР се изписват в отделни колони в таблицата.

Фигура 2. Елементи за избор в група “Формиране на заявката”
Фигура 2. Елементи за избор в група “Формиране на заявката”

  2. В групите “Данни за оператори”, “Данни за инсталации” и “Данни за КР и партиди” (Фиг. 3.) са разположени полета за отметки, чрез които се избира каква информация да се представи при справката:
 1) за задължените по наредбата оператори,
 2) за инсталациите (Фиг. 3.)
 3) за консумацията на разтворители и партиди.
  Извежданите данни за операторите са съгласно регистрацията по БУЛСТАТ на фирмите. В група 3 - данни за консумация на разтворители и партиди за част от информацията( собствени периодични измервания, комплексни разрешителни, контролни периодични измервания, констатирани нарушения по чл. 27 от наредбата, непрекъснати измервания, решения на РИОСВ), документите се намират се в съответните РИОСВ.

Фигура 3. Групи за избор на данни за представяне и елементи в група “Данни за инсталации”
Фигура 3. Групи за избор на данни за представяне и елементи в група “Данни за инсталации”

Извършване на справката

  След като са избрани ограничаващите заявката условия и данните, които да бъдат в представени, справката се извършва с натискане на бутон “Търсене”. В резултат на това в долната част на прозореца се представя информация за зададените основни критерии за формиране на справката, броя на записите и таблица с резултатите (Фиг. 4).

Фигура 4. Част от прозореца, съдържаща резултата от справката
Фигура 4. Част от прозореца, съдържаща резултата от справката

Получаване на допълнителна информация

  Допълнителна информация за информационната система може да се получи с натискане на бутон „Ръководства, доклади, регистри”. Тя включва:

Други забележки

  Забележките към "Дании за инсталации" касаят целия период( 2005-2012 год.), като при търсене се показва последната забележка, подадена за съответната инсталация. Забележките към "Данни за КР и партиди" са за съответната зададена при търсенето година.

  Данните за инсталациите на територията на РИОСВ Перник преди 2007 год. са подавани от РИОСВ София, понеже през този период двете регионални инспекции са били една структура.

 За базата данни след 2009 год. (включително 2009 год.) е направено уточнение на наименованията на Категории дейности VІ.1. и VІ.2.

 Пълното наименование на Категория дейност VІ.1. е „Боядисване и пребоядисване на превозни средства, съгласно т.12.2 (нанасяне на първоначално покритие върху моторни превозни средства извън основната производствена линия) и т.12.3 (нанасяне на покритие на ремаркета и полуремаркета) от Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 (консумация на разтворител < 15) (ПСКР>0,5), съгласно Приложение № 2 на Наредба № 7/2003”

  Пълното наименование на Категория дейност VІ.2. е „Боядисване на нови превозни средства и кабини за камиони, съгласно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, Таблица 2 на Наредба № 7/2003 (консумация на разтворител > 15) (ПСКР>15)”

Използвани съкращения в Графичния потребителски интерфейс и в представяните справки