Container

Изпълнителната агенция по околна среда поддържа Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС). В изпълнение изискванията на чл. 29 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, Информационната система съдържа списъци на инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1 и секторните ръководства по чл. 3, както и поименни партиди на задължените по наредбата оператори. Информационната система предоставя и информация за инсталациите с комплексно разрешително.

Чрез информационната система софтуерно се осигуряват дейностите по управление и поддръжка на централизиран публичен регистър на инсталациите, източници на емисии на ЛОС по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). В регистъра се вписват инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 21.10. 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Уважаеми потребители,

Изпълнителната агенция по околна среда Ви предоставя възможност да използвате следните Електронни Услуги (ЕУ):

 • Регистрация на инсталация , извършваща дейност/и по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от ЗООС. За вписване в регистъра се подава заявление съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ, ( Образец № 1 ).
 • Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейност/и по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от ЗООС. За вписване на промяна в обстоятелствата се подава заявление съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ, ( Образец № 2).

В резултат от подаване на заявленията, в Регионалните инспекции по околна среда (РИОСВ) се издават Удостоверения за регистрация/с вписана промяна в обстоятелствата ( Образец № 3). ), изискващи се по чл. 30л, ал.8 и ал.15 от ЗЧАВ. Удостоверения и уведомления за допуснати неточности и/или непълноти в заявленията и приложените към тях документи, както и мотивирани откази за вписване в регистъра на инсталациите или за вписване на промяна в обстоятелствата, се изпращат на заявителите по електронен път.

Изисквания за ползване на ЕУ:

 • За да ползвате ЕУ, трябва да притежавате валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП) и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър; 
 • За да ползвате ЕУ, трябва да се регистрирате като потребител чрез Вашето удостоверение за КЕП;
 • За да се регистрирате, моля следвайте следната инструкция

Етапи на ЕУ:

 • Избор на Електронна услуга;
 • Попълване на електронен формуляр за заявяване на услугата чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи. Файловете трябва да бъдат в следния формат (doc,docx,xls,xlsx,gif,jpeg,pgn,pdf) и размерът им не трябва да превишава 10Мb;
 • Подписване на електронния формуляр с КЕП;
 • Изпращане на подаденото заявление в съответната РИОСВ (РИОСВ, в която ще се обработва заявлението, се определя автоматично от системата, в зависимост от населеното място на инсталацията);
 • Получаване на Уведомления, Удостоверения, Откази, Заповеди.

Електронната услуга предлага следните възможности:

 • Преглед на подадените заявления и техния статус;
 • Възможност за преглед на регистрираните инсталации на фирмата - оператор и издадените за тях документи (Заявления, Уведомления, Удостоверения, Откази, Заповеди).