Container

За да ползва услуга, външният потребител трябва да се регистрира с електронен подпис (ЕП). След регистрация той получава достъп до менюто за регистрирани външни потребители и може да заявява услуга по електронен път. Услугите, предоставяни от ИАОС са:

  • Регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7/2003, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ, Образец № 1.
  • Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7/2003, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ, Образец № 2.

В резултат от заявените услуги се издават удостоверения Образец № 3 за регистрация/промяна в обстоятелствата, изискващи се по чл. 30л, ал.8 и ал.15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух или уведомления за неточности и/или непълноти в заявлението за регистрация и приложените към него документи, както и откази за вписване в регистъра или вписване на промяна в обстоятелствата.

Заявленията и удостоверенията се издават по образци, одобрени от министъра на околната среда и водите.