Годишен доклад за състоянието на околната среда в България

Заглавна страница
Въздух
Водни ресурси
Земи и почви
Отпадъци
Биоразнообразие
Подземни природни богатства
Радиоактивност
Урбанизирана околна среда
Състояние на екологичната обстановка и природните ресурси - природна и техногенна радиоактивност.
Природна радиоактивност в България, извън районите с техногенни натоварвания от дейността на потенциални замърсител
Радиоактивните елементи и техните лъчения са естествена част от природата и тяхното влияние върху човека и животните е неизбежно.

Установено е, че основното дозово натоварване се дължи на благородния газ радон, който е от веригата на урановото семейство и се излъчва от земната повърхност или от строителни материали, които съдържат уран и неговите продукти на разпадане.

Като критерии за оценка на радиационното състояние извън областите, повлияни от потенциалните замърсители, в системата на МОСВ се приемат числовите характеристики на радиологичните показатели: радиационен гама фон, атмосферна радиоактивност, съдържание на естествени и техногенни (Cs - 137 отлагания след аварията в чернобилската АЕЦ) радионуклиди в почви, обща бета радиоактивност на води от повърхностни водоеми. В тази последователност ще бъдат изложени и резултатите от проведения радиоекологичен мониторинг през 1998 година.

 • Радиационен гама фон
  Естественият радиационен гама фон е конкретна физична характеристика на околната среда, характерна за всеки пункт, област, регион.

  Приносът на различните природни източници на радиация в общото дозово натоварване на населението
  Наблюденията за състоянието на радиационния гама фон в Р. България през 1998 г. се осъществяват паралелно по два начина:

  • Чрез Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон, посредством 26 локални мониторингови станции (ЛМС), обхващащи цялата територия на страната, с по-голяма гъстота около АЕЦ “Козлодуй”. За оперативно действие при евентуален инцидент може да се включва и мобилна мониторингова станция. С автоматизираната система се установява инцидентно повишаване на естествения радиационен гама фон на територията на страната и се осигурява възможно най-ранна информация за съседни страни в случай на радиационна авария. За прогнозна итерпретация на данните част от ЛМС извършват допълнително измерване на основните метеорологични параметри.

   През разглеждания период от автоматизираната система редовно постъпват данни за изменението на наблюдаваните показатели в реално време, с изключение на м. януари, когато е инсталиран нов комуникационен софтуер. Изменението на мощността на дозата - осреднени месечни стойности в пунктове от 3 - 30 км зона на АЕЦ “Козлодуй” и в някои други произволно избрани станции от страната са представени графично на следващата фигура

  • Чрез дискретни измервания на радиационния гама фон в постоянните пунктове за наблюдение Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив, Стара Загора и София, където се извършват трикратни ежедневни измервания.

   Получените резултати и по двата начина показват, че радиационния гама-фон през годината е в границите на характерните фонови стойности за съответните райони на страната и варира от 0.07 ?Sv/h (Самуил) до 0.21 ?Sv/h (Бургас).

 • Атмосферна радиоактивност
  Изследванията на атмосферната радиоактивност през 1998 г. се осъществяват чрез автоматично събиране на атмосферни аерозоли от 900 до 1000 м3 въздух върху боросиликатни мембранни филтри с диаметър 47 mm и последващ гама спектрометричен анализ за определяне обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди. Стационарните станции с автоматично пробонабиране в системата на МОСВ са разположени в градовете София, Бургас, Враца, Варна и Монтана.

  При сигнал за възможно трансгранично замърсяване (напр. при инцидента в металургичен завод в Испания през 1998 г.) се провеждат допълнителни измервания с преносима пробовземна апаратура ”Eberline”, RAS-1 (10-100 м3 ) в Пловдив, Ст. Загора и Плевен.

  Данните от проведения мониторинг на атмосферната радиоактивност през 1998 г. и по време на инцидента в Испания се характеризират с фонови концентрации на техногенен Cs-137 (<10 ?Bq/m3 ) и космогенен Be-7 ( от 0.7 до 8.7 mBq/m3 ) в аерозолните проби.


Контрол на техногенната радиоактивност в райони с потенциални замълсители