Годишен доклад за състоянието на околната среда в България

Заглавна страница
Въздух
Водни ресурси
Земи и почви
Отпадъци
Биоразнообразие
Подземни природни богатства
Радиоактивност
Урбанизирана околна среда
Състояние на екологичната обстановка и природните ресурси - природна и техногенна радиоактивност.
Контрол на техногенната радиоактивност в райони с потенциални замълсители

Радиационно състояние на околната среда в районите на ликвидираните обекти на уранодобивната и уранопреработвателната промишленост.

Контролът на радиационното състояние на околната среда в близост до рудници с класическо, геотехнологично и комбинирано извличане на уран, включва полеви радиометрични измервания и лабораторни анализи на почви, отпадни продукти в хвостохранилища и депа, дънни утайки, подземни и повърхностно течащи води.
Липсата на обосновани критерии за оценка на степента на радиационното замърсяване в околната среда в тези райони затруднява контрола при ликвидацията и рекултивацията на уранодобивните обекти, както и взимането на оптимални и навременни решения. Предстои приемане на “Наредба за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в България”, която е съобразена с Директива 96/29 EURATOM на ЕС и с опита на Германия и САЩ, което ще спомогне за извършването на обективна оценка за състоянието на повлияните води и терени и тяхната очистка.
Радиологичните параметри на почвите, дънните утайки и отпадните материали се оценяват посредством недеструктивен гама спектрометричен анализ на проби от мрежата на НАСЕМ за контрол на потенциалните замърсители. Водните проби се анализират радиохимично по отношение на показателите, заложени в БДС 2823 “Вода за пиене” - обща бета радиоактивност (0.75 Bq/l), съдържание на уран (0.6 mg/l) и съдържание на радий (150 mBq/l).
През 1998 г. са контролирани обекти на “Подземно строителство” ЕООД, “Редки метали” ЕООД, “Балкан” ЕООД “Злата” ЕООД, “Тракия РМ” ЕООД, “Георесурс” ЕООД, “Геостройкомплект”ЕООД.

“Подземно строителство” ЕООД - Бухово
Извършван е системен контрол на води в района на с. Сеславци- участък “Чора”. И през 1998 г. водите, течащи по дере след сорбционната инсталация на участъка са с висока степен на радиоактивно замърсяване - общата бета радиоактивност достига до 12.285 Bq/l , а съдържанието на уран в тях до 2.324 mg/l. Тези води са потенциално опасни, тъй като са достъпни за пиене от домашни животни.
В дънни утайки от дерето под сорбцията на у-к “Чора”, специфичните активности на уран-238 превишават характерните за почвите в района стойности над 8 пъти.
В пробите от отвалите на щолните и к-ра “Брезов връх” на обект “Искра”, с.Кътина са измерени специфични активности на уран-238 до 325 Bq/kg, на радий-226 до 1800 Bq/kg ина олово-210 до 2150 Bq/kg, което превишава фоновите стойности за уран 5 пъти, за радий и олово до 30 пъти. Установено е също и повишаване на радиологичните показатели във водите след сорбционния комплекс - общата бета активност е 100.775 Bq/l , съдържанието на уран - 2.700 mg/l.
На обектите на “Подземно строителство” ЕООД – Бухово предстои да бъдат извършени:

 • техническа ликвидация на участък “Пета шахта”;
 • техническа и биологична рекултивация на всички обекти;
 • управление и ефективна очистка на води от участъците “Чора” и “Искра”;
 • изграждане на постоянни мониторингови мрежи за всички обекти.
“Редки метали” ЕООД - гр.Бухово
Водата, изтичаща от хвостохранилището на ПХП “Металург” е с обща бета радиоактивност до два пъти над ПДК. От направените анализи на р.Янешница в с.Яна, след вливане на дренажни води от хвостохранилището не се наблюдават стойности над ПДК.
Рудничните води от щолни NоNо 27 и 21-12 на р-к “Смолян” и от дерето след щолните, са с обща бета-активност до три пъти над ПДК. Пробата от р.Киселчовска над с.Киселчово, в която се вливат рудничните води е с обща бета активност 1.350 Bq/l, но след вливане на р.Барска този показател се нормализира.
Радиохимичният анализ на водни проби от у-к “Изгрев”- с.Барутин установява повишени радиоактивни показатели в подземна вода на 40м под табана и във води на р.Барутинска на 120 м след смесване с вода от табана. Общата бета активност на тези проби достига съответно 8.895 Bq/l и 7.475 Bq/l, съдържанието на уран в тях съответно до 1.525mg/l и 1.220 mg/l, а съдържанието на радий съответно до 1020mBq/l и 575 mBq/l.
В резултат на системния контрол и през 1998 г. в района на МДП “Септемврийци” - с.Смоляновци, са установени повишени стойности на обща бета радиоактивност в рудничните води от “наклонена” шахта на р-к “Септемврийци” - 9.720 Bq/l, съдържание на уран -1.170 mg/l и на радий - 230 mBq/l. Водите на река Коритарска бара под табана, която събира отпадните води на рудника, също имат повишена обща бета-активност до 3,4 пъти над нормата. Водите на същата река до моста за с.Белотинци са с радиологични показатели под ПДК.
При изследване на района на МДП “Дружба” - с.Елешница са установени до 7 пъти повешени специфични активности на уран-238, радий-226, торий-230 и олово-210 в пробите от кариера за открит добив на уран “Копито”. Същото е установено и в проби от дънни утайки от дере, дрениращо водите от кариерата, от “Женско дере” и в почва от “Вълче дере” под хвостохранилището. Резултатите от изследването показаха и повишени радиологични параметри на водни проби от дере, събиращо водите от кариера “Копито” и от “Вълче дере”. Общата бета активност в тези проби достига съответно 3.440 Bq/l и 1.120 Bq/l. Радиологичните показатели на водите на р. Златарица и р. Места са значително под пределно допустимите концентрации и все още не са повлияни от замърсяването в района на МДП “Дружба”.
На обектите на “Редки метали” ЕООД - гр.Бухово предстои:
 • довършване на техническата ликвидация на МДП “Дружба (рудниците “Дружба-1” и “Дружба-2”), на МДП “Възход” (шахта Nо 8), на ПХП “Металург”;
 • довършване на рекултивацията и изграждане на постоянни мониторингови мрежи на всички обекти, с изключение на претоварна база “Асеновград”;
 • управление и очистка на води в районите на МДП “Дружба” и на МДП “Септемврийци”.
“Балкан” ЕООД
През 1998 г. бяха анализирани проби от необработваеми почви, дънни утайки и води от района на у-ците “Пробойница” и “Еленов дол”.
В отвалите на щолни с NоNо3, 4, 5 на у-к “Пробойница” са констатирани специфични активности от 3 до 10 пъти по-високи по уран-238 и от 3 до 15 пъти по-високи по радий-226. Установено е също в дънните утайки на р. Пробойница, в района на обекта, завишение на стойностите на уран-238 от 3 до 16 пъти, като при с.Пробойница тези стойности се нормализират и са близки до фоновите.
В пробите от у-к “Еленов дол” не се констатира радиационно замърсяване.

“Злата” ЕООД
Пробите от отвала на щолната на мина “Злата” показват стойности на специфичната активност на естествените радионуклиди, надвишаващи до 8 пъти характерните за района. В дънната утайка на р. Пръвна на 1км след щолната е измерена специфична активност по уран-238 - 210 Bq/kg, по радий-226 - 170 Bq/kg. Водата, изтичаща от щолната, е с повишена обща бета активност - до 3.310 Bq/l, което води до радиационно замърсяване на р. Пръвна - общата бета активност на 1 км след обекта е до 2 пъти над ПДК.
Констатирано е също в една от пробите от обект “Габра” - отвал от щолна Nо2 , повишена специфична активност на уран-238 - 1330 Bq/kg , на радий-226 - 1875 Bq/kg, на торий-230 - 3733 Bq/kg и на олово-210 - 2832 Bq/kg. Изследвани са дънните утайки и водите на р. Габра, след щолната , но не е установено завишено съдържание на естествени радионуклиди.

“Георесурс” ЕООД - гр.Симитли
Радиационният контрол, проведен в райони на обекти на “Георесурс” през 1998 г, обхваща у-ците: “Сенокос”, “Игралище”, “Брежани”, “Струма-1,2”, “Крупник”, “Сугарево” и “Мелник”. Анализирани са 24 проби почва и дънна утайка и 22 проби от руднични и повърхностни води, вкл. от реките: Струма, Луда река, Струмещица и Мелнишка.
Пробите от района на к-ра “Сенокос” са с повишени радиоактивни показатели. Специфичната активност на уран-238, достига до 540 Bq/kg (проба от отвала на кариерата), на радий-226 - до 500 Bq/kg, на торий-230 - до 1080 Bq/kg, на олово-210 до 822 Bq/kg. Водите от дере под кариерата са с обща бета радиоактивност до 84.705 Bq/l, съдържание на уран до 24.230 mg/l , съдържание на радий до 320 mBq/l. С повишени радиоактивни показатели са и водите от дере под сорбционния комплекс, от щолна Nо3, както и от дере след щолната. Анализът показва, че водите на р. Луда река са повлияни от уранодобивната дейност. Така напр., след вливане на дере от кариерата, те са с обща бета радиоактивност, достигаща до 4.230 Bq/l, съдържание на уран до 0.810 mg/l, съдържание на радий до 204 mBq/l, като в същото време фоновите проби от реката показват стойности съответно: 0.040 Bq/l, <0.010 mg/l, <30 mBq/l.
В пробите от района на у-к “Игралище” (технологични блокове-рекултивирани и отвал от щолна Nо1) е установена повишена специфична активност на уран-238, достигаща до 320 Bq/kg, на радий-226 - до 2700 Bq/kg, на торий-230 - до 570 Bq/kg и на олово-210 - до 2345 Bq/kg. Водата, изтичаща от щолна Nо1 е с повишена обща бета радиоактивност до 7.823 Bq/l , съдържание на уран до 1.000 mg/l и на радий до 2017 mBq/l. И тук достъпът до водата на домашни животни не е ограничен.
Пробите от щолна Nо2 на у-к “Брежани” са също с повишени радиоактивни показатели. Водите от щолната са с обща бета активност до 24.345 Bq/l , съдържание на уран до 6.923 mg/l и съдържание на радий до 225 mBq/l.
В проби от отвал на щолна на у-к “Сугарево” и от утайки под щолната, специфичната активност на уран-238 достига до 980 Bq/kg, на торий-230 - до 413 Bq/kg.
В района на шахтата на р-к “Мелник”, специфичната активност на уран-238 е до 3400 Bq/kg, на торий-230 достига до 4356 Bq/kg, на олово-210 - 3284 Bq/kg (под товарището). В засята с царевица нива под отвала, измерените стойности са съответно 136 Bq/kg , 602 Bq/kg и 411 Bq/kg. Същото се установява и в района на сорбцията на рудника. В засята с жито нива до сорбцията, специфичната активност на уран-238 е 425 Bq/kg , на торий-230 - 977 Bq/kg , на олово-210 - 588 Bq/kg.
Резултатите от провеждания през 1998 г. радиационен контрол на реките Струма, Струмещица и Мелнишка показват, че те не са повлияни от уранодобивната дейност в района.
На обектите на “Георесурс” ЕООД - гр.Симитли предстои:

 • довършване на рекултивацията на всички обекти, с изключение на участък “Градешница”;
 • довършване на постоянните мониторингови мрежи на всички обекти;
 • управление и очистка на води на участък “Сенокос”.
“Тракия РМ” ЕООД - с. Момино село
В началото на 1998 г. по сигнал на кметството на гр. Костенец е извършена проверка и пробоотбор на повърхностни и руднични води от района на р-к “Бялата вода”. Направените радиометрични измервания показват значително радиационно замърсяване. Стойностите на обща бета радиоактивност в рудничните води достигат до 82.185 Bq/l, а съдържанието на уран и радий в тях съответно до 7.875 mg/l и 210 mBq/l. Замърсяването се установява и в р. Очушница до 5 км след обекта. Кметството на гр. Костенец е уведомено, в резултат на което по поречието на р.Очушница са поставени знаци, забраняващи достъпа на хора и животни.
През месеците април и ноември контролните наблюдения продължиха с по-цялостно и детайлно изследване на района. Резултатите показаха трайни радиационни замърсявания. Така напр., общата бета радиоактивност на водите на р. Очушница на 1км от обекта достига до 20.180 Bq/l, при с. Пчелин е до 11.525 Bq/l, на 7 км след обекта до 9.160 Bq/l и преди вливането й в р. Марица до 1.444 Bq/l. Съдържанието на уран и радий в тези води и в дънните утайки от реката е значително над ПДК, което налага спешни мерки за очистката на рудничните води, преди замърсяването да е достигнало до р.Марица. Необходимо е да се изгради и постоянна мониторингова мрежа.
В резултат от проведения радиационен контрол на у-к “Владимирово” е установена повишена специфична активност на уран-238, достигаща до 5218 Bq/kg, на олово-210 до 2014 Bq/kg в проба от района на утайника.
Анализът на проби от района на у-к “Чешмата” показва многократно завишаване на специфичната активност на уран-238 - 22548 Bq/kg и олово-210 - 8641 Bq/kg в проба от сорбционната площадка.
Изследваните сондажни и руднични води от районите на у-ци “Навъсен”, “Орлов дол”, “Мъдрец” и “Тенево” са с радиоактивни показатели под ПДК.
На обектите на “Тракия РМ” ЕООД - с. Момино село предстои:
 • довършване на техническата ликвидация на участъците “Марица”, “Чешмата”, “Навъсен”, “Троян”, “Орлов дол”, “Мъдрец”, “Владимирово”, “Чукарово”, “Окоп”, “Тенево”, “Доброселец”;
 • довършване на рекултивацията на всички обекти (без участък “Церетелево”);
 • доизграждане на постоянни мониторингови мрежи за всички обекти.
“Геостройкомплект” ЕООД - с.Калековец
Специфичните активности на уран-238 и радий-226 в района на щолна Nо10-10 на обект “Здравец” достигат съответно 259 Bq/kg и 326 Bq/kg (проба от отвала) и 2597 Bq/kg и 82 Bq/kg (дере под щолната). В пробите от района на щолна Nо20-10 тези стойности са съответно 22633 Bq/kg и 4532 Bq/kg (отвал) и 898 Bq/kg и 349 Bq/kg (дере под щолната). Установена е повишена обща бета активност във води от щолна Nо2 на у-к “Здравец”, достигаща 3.345 Bq/l и концентрация на радий - 865 mBq/l.
Водата от щолна Nо13 на рудник “Сливен” е с трикратно увеличена обща бета радиоактивност и повишено съдържание на радий - 1010 mBq/l. В проби от товарището и от щолни NоNо 2, 8, 13 на обекта е установено също повишени специфични активности на уран-238 - от 1430 Bq/kg до 2830 Bq/kg , на радий-226 - от 1540 Bq/kg до 1950 Bq/kg и на олово-210 - от 1950 Bq/kg до 2600 Bq/kg.
В подземни води на сондажи NоNо 1 и 2 на у-к “Сборище” е измерена обща бета активност до 5.400 Bq/l и съдържание на радий до 570 mBq/l.
За обектите на “Геостройкомплект” ЕООД – с. Калековец предстои извършването на :
 • техническа ликвидация на участъците “Сборище”, “Сливен” и “Здравец”, и на ядкохранилище “Тунджа”;
 • рекултивация и изграждане на постоянни мониторингови мрежи за всички обекти, с изключение на ядкохранилища “Тунджа” и “Сърница”;
 • управление и очистка на води в участъците “Сливен” и “Здравец”.
Управлението и комплексната очистка на радиоактивно замърсените води, водещо до замърсяване на околната среда в уранодобивните райони, остава нерешен проблем.
Въпреки наличието на законова основа с влизането в сила на ПМС Nо 74/27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина, не на всички обекти са изградени мониторингови мрежи и не се провежда ведомствен мониторинг, съгласно утвърдената от Председателя на Комитета по енергетика “Инструкция за организация на система за мониторинг, проектиране, изграждане и експлоатация на мрежи за наблюдение на околната среда в повлияните от урановата промишленост райони”.
Това е предпоставка за невъзможността да се взимат правилни управленски решения, на базата на оценка на радиологичния риск и многопараметричния анализ на възможните технически решения за саниране на околната среда, в районите на закритите уранодобивни и уранопреработвателни обекти.Природна радиоактивност в България, извън районите с техногенни натоварвания от дейността на потенциални замърсител