ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Този интернет сайт представлява електронен регистър на вековните дървета, обявени по Закона за биологичното разнообразие. Той предоставя възможност за търсене по различни критерии и изобразяване на информация за тях.

В регистъра се поддържат актуални данни за характеристиките на всяко официално обявено със заповед на Министъра на околната среда и водите вековно дърво. Данните включват: уникален идентификационен код; наименование на род и вид на вековното дърво; местоположение – землища, общини, области; РДГ (ДГС и ДЛС); РИОСВ; защитена територия или защитена зона, на територията на които попада; характеристики (възраст, височина, обиколка и диаметър); № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; карта; снимка на някои вековни дървета.


I. Списък на вековните дървета
Представя всички официално обявени за вековни дървета в България.

II. Просто търсене на вековни дървета
Представя вековните дървета, съдържащи въведения текст в данните, визуализирани в междинния резултат от търсенето.


Забележки:
1) При всички видове търсене първо се представя междинен резултат със следните данни: вид на вековното дърво на български и латински език, местоположение и Регионална инспекция по околна среда и води, на чиято територия попада.
2) В междинния резултат са включени всички официално обявени вековни дървета.
3) Наименованието на вековното дърво е препратка към страница с пълна информация за него.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: r.andonov@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 15.03.2014 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС