ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА   (Код в регистъра: 3)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2873.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Благоевград, Община: Банско, Населено място: гр. Банско
2. Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: гр. Разлог

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1388 от 29.01.1934 г., бр. на Държавен вестник 1388-1934 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.301 от 04.02.1976 г., бр. 15/1976 на Държавен вестник 301-1976 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.976 от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на Държавен вестник 976-1979 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Бяла мура (Pinus peuce), смърч (Picea abies), ела (Abies alba), жълта тинтява (Gentiana lutea), златовръх (Rhodiola rosae), златиста кандилка (Aquilegia aurea), черна боровинка (Vaccimium myrtillus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), лисица (Vulpes vulpes), вълк (Canis lupus), сокерица (Nucifraga caryocataktes), усойница (Vipera berus), смок мишкар (Elaphe longissima), живороден гущер (Lacerta vivipara), планинска водна жаба (Rana temporaria), глухар (Tetrao urogallus);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ПИРИН
2. ЗЗ по двете директиви: Пирин


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС