ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЮЛЕН   (Код в регистъра: 54)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3156.2 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Банско, Населено място: гр. Банско, гр. Добринище

Документи за обявяване:
Заповед No.223 от 26.08.1994 г., бр. 75/1994 на Държавен вестник 223-1994 г.

Цели на обявяване:
1. Образци от горски субалпийски и алпийски екосистеми и находища на редки

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Клек (Pinus mugo), бял бор (Pinus sylvestris), смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus peuce), обикновен бук (Fagus sylvatica), сибирска хвойна (Juniperus sibiricа), петниста тинтява (Gentiana punctata), златиста кандилка (Aquilegia aurea), скален орел (Аquila chrisaetos), голям ястреб (Accipiter gentilis), балканска ушата сова (Eremophila alpestris), планински кеклик (Alectoris graeca), дива коза (Rupicapra rupicapra), мечка (Ursus arctos), лалугер (Spermophilus citellus), сърна (Сapreolus capreolus, глухар (Tetrao urogallus);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ПИРИН
2. ЗЗ по двете директиви: Пирин


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС