ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПИРИН   (Код в регистъра: 1)

Категория: Национален парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40356.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Благоевград, Община: Банско, Населено място: гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Обидим
2. Област: Благоевград, Община: Гоце Делчев, Населено място: с. Брезница, с. Корница
3. Област: Благоевград, Община: Кресна, Населено място: с. Влахи, с. Стара Кресна
4. Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: гр. Разлог
5. Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски, с. Сугарево
6. Област: Благоевград, Община: Симитли, Населено място: с. Брежани, с. Градево, с. Сенокос
7. Област: Благоевград, Община: Струмяни, Населено място: с. Илинденци

Документи за обявяване:
Заповед No.3074 от 08.11.1962 г., бр. 43/1963 на Държавен вестник 1-2-1-3074-1962


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.4050 от 29.12.1973 г., бр. 29/1973 на Държавен вестник 4050-1973 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.3011 от 30.09.1974 г., бр. 85/1974 на Държавен вестник 3011-1974 г.
3. Промяна в името със Заповед No.3011 от 30.09.1974 г., бр. 85/1974 на Държавен вестник 3011-1974 г.
4. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.594 от 03.03.1976 г., бр. 24/1976 на Държавен вестник 594-1976 г.
5. Заповед No.5425 от 19.12.1979 г., бр. на Държавен вестник
6. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1036 от 17.11.1987 г., бр. 94/1987 на Държавен вестник
7. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.395 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 395-1999 г.
8. Прекатегоризация със Заповед No.395 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 395-1999 г.
9. Приемане на План за управление с Решение No.646 от 06.08.2004 г., бр. 73/2004 на Държавен вестник 646-2004 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Световно наследство

Цели на обявяване:
1. Запазване естествения характер на природните екосистеми и ладшафти заедно с техните растителни и животински съобщества и местообитания.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), обикновенна ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), златиста кандилка (Aquilegia aurea), жълта тинтява (Gentiala lutea), клек (Pinus mugo), петниста тинтява (Gentiana punctata), крайснежно звънче (Soldanella pusilla), златовръх (Rhodiola rosae), картъл (Nardus stricta), хвойна (juniperus sibirica), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), черен кълвач (Dryocopos martius), глухар (Tetrao urogalus), лещарка (Bonasa bonasia), скален орел (Aquila chrysaetos), усойница (Vipera berus), живороден гущер (Lacerta vivipara), дъждовник (Salamandra salamandra), слепок (Angius fragilis) ,балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:
1. Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
3. Територии с режим на строга защита резервати - 16%
4. Територии с временен статут на строга защита - 3,1%
5. Територии с направляван режим

Припокриване (частично или пълно):
1. Резерват: БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА
2. Резерват: ЮЛЕН
3. ЗЗ по двете директиви: Пирин
4. ЗЗ по директивата за местообитанията: Кресна - Илинденци


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС