ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЖУХА   (Код в регистъра: 19)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 94.2 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: с. Рупите, с. Старчево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.1746 от 29.06.1962 г., бр. 70/1962 на Държавен вестник 1-3-19-1746-1962


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.5008 от 31.07.1975 г., бр. 8/1976 на Държавен вестник 5008-1975 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.727 от 30.09.2019 г., бр. 83/2019 на Държавен вестник 727-2019 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местобитания на редки и застрашени растителни и животински видове

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето, повреждането и изкореняването на всякакви растения
2. Забранява се преследването на дивите животни, влечугите и птиците, на техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им
3. Забранява се пашата на добитъка през всяко време, с изключение на овцете през есенния и зимен сезон (от 1 октомври до 31 март) съгласно посочените в Постановление на Министерски съвет от 30 декември 1954г. Норми за допустимия брой добитък
4. Забранява се разкриването на кариери за камък, пясък, пръст или други инертни материали, както и увреждането или изменението на естествения облик на местността
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на пещерите, на скалните и на земните образувания в нея
6. Забранява се изкуственото залесяване с чужди за местността дървесни видове
7. Разрешава се събирането на растителни и животински представители в ограничени количества за целите на науката, след получаване на съответното разрешение от Министерството на горите и опазване на природната среда
8. Като изключение от забранителните режими по т.1, т.4 и т. 5 се допуска извършването на археологически проучвания, консервация, реставрация и експониране в част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-554 от 24.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с площ 27,7 ха, представляващ част от Археологическа групова недвижима културна ценност с национално значение „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Рупите - Струмешница
2. ЗЗ по директивата за птиците: Рупите


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС